ЕКП: Съкращаването на разходи заплашва Европейския социален стълб

 

  • 510480

Българското председателство домакинства първото обсъждане на шестата Многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-2027 г. по време на Конференцията на високо ниво по Кохезионната политика на ЕС: Перспективи за конвергенция и устойчиви региони след 2020 г. При откриването г-н Бойко Борисов, министър-председател на Република България, открои важността на свързаността на Европа за успешна политика по сближаването, инвестициите в уменията и квалификацията и др.

Панелът „Европейската добавена стойност на Kохезионната политика“, модериран от  заместник министър-председателя на България, г-н Томислав Дончев, очерта огромното разнообразие от предизвикателства пред регионите и възможни пътища за посрещането им, като засилване разпространението на иновациите и технологичното развитие, подчертано от г-н Карл-Хайнц Ламберц, председател на Европейския комитет на регионите. Той сподели,че: „Имаме политики на сближаване и следва да ги надградим. Особено специфичните умни политики, като инвестираме и съфинансираме, ползвайки средства от Хоризонт 2020 и средствата за кохезионна политика.

Друг важен аспект за обсъждане се оформи предварителното финансиране, за да се подготвим за предстоящите  предизвикателства с разполагаемите ресурси през периода 2020/23 г. В този контекст г-н Дончев призова да бъдат предприети мерки навреме за стартира следващият програмен период.

По време на пресконференцията г-н Йотингер се спря на основните 4 принципи, а именно: икономическа сигурност и конкурентоспособност, солидарност, устойчивост и вътрешна и външна сигурност.

Хоризонтът да се постигнат определени договорености по Многогодишната финансова рамка на ЕС 2021-2027 г. беше посочен до пролетта на 2019 г., за да се създадат условия за приложението й с избора на новата Европейска комисия.   

Извън дебата обаче останаха важни социални аспекти, по които вече се произнесе Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), а именно: потенциалното двойно намаляване на разходите на Европейския социален фонд (ЕСФ) в бюджета на ЕС 2021-2027.

Предложенията на Европейската комисия за ЕСФ+ и за кохезионната политика, както и общите предложения за бюджета на ЕС 2021-2027, включват:

  • Общо намаляване на разходите за политиката на сближаване и намаляване на финансирането по ЕСФ, оценено като между 3% и 10%
  • Премахване на минималния дял от 23% от финансирането по политиката на сближаване, който трябва да бъде изразходван от държавите-членки в проектите по линия на ЕСФ
  • Намаляване на участието на работодателите и синдикатите в програмирането на ЕСФ и намаляване на подкрепата от ЕСФ за социалния диалог чрез изграждане на капацитет на работодателски и синдикални организации и др.

Такъв подход от страна на Европейската комисия не дава възможност за приложение на прокламирания през ноември 2017 г. Европейския стълб на социалните права. Записите в него могат да станат факт само с адекватни, а не съкратени социални разходи. За реализацията на приоритетите се изискват целенасочени средства. Ръст на производителността, а от там и на жизненото равнище може да се постигне чрез увеличени социални инвестиции в качеството на работната сила, нарастване на заплащането на труда, усъвършенстване на образованието, здравеопазването, културата, разширяване на правата на европейските граждани.