КНСБ ще поиска данъчни проверки в предприятия, отказали да договарят МОД

  • 01

КНСБ ще поиска от НАП данъчни проверки в предприятия от сектори, отказали да договарят Минимални осигурителни доходи (МОД) или там, където има заявки, че МОД-овете са ненужни. Това обяви на пресконференция днес президентът на Конфедерацията Пламен Димитров. По думите му средният осигурителен доход в страната продължава да се разминава с 20% по-малко от размера на средната работна заплата.

Към настоящия момент синдикати и работодатели са договорили минимален осигурителен доход за 2016 година в 45 от общо 85 бранша на икономиката. 

„Преговорите в някои отрасли продължават. Средното увеличение на МОД се очаква да е над 8%. В някои категории увеличението е двуцифрено“, съобщи пред журналисти Димитров и уточни, че КНСБ е против отмяната на договарянето на осигурителните доходи, както искат някои представители на работодателите.

„Квалифицирани работници са все по-малко на пазара на труда и затова и от бизнеса вече искат повишение на доходите на работниците. Договарянето на МОД е добър метод за борба със сивата икономика, която пречи на честния бизнес“, каза още Димитров.

 

*           *          *

 

Текуща информация по договарянето на МОД-2016 г. по икономически дейности и групи професии

 

До 03.09.2015 г. споразумения са постигнати в 43 от общо 85 икономически дейности.

На работните срещи за провеждане на преговорите по график в МТСП се наблюдава масово отсъствие, несериозно отношение и неглижиране на процеса на браншово ниво от работодателските структури. Традиционно те се посещават с подготвени предложения и интерес за водене на преговори само от синдикалните организации по сектори и браншове.   

В икономическите дейности от леката промишленост – шивашка и трикотаж увеличенията от страна на синдикатите са подписани само от ФНСОЛП – КНСБ. При преговорите браншовата организация на КТ „Подкрепа” е отказала да подпише споразумението.

В ИД „Централен кооперативен съюз” за втора поредна година договореността е 0%, т. е. МОД остават на нивото от 2014 г., включително не е съобразен размерът на МРЗ за 2016 г.

Някои конкретни примери за постигнатите договорености за МОД-2016:

В ИД „Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство” най-високо увеличение на МОД за следващата година е договорено за техници и други приложни специалисти – с 10,92% (за 2015 г. увеличението е било 9,85%) и за аналитични специалисти – с 9,97% (МОД-2015-8,08%). Несимволично е увеличението и за нискоквалифицирания персонал  - с 9,92% (МОД-2015 е било 11,01%). За машинните оператори МОД се запазва на нивото си от тази година (за 2015 г. е било 7,99%). За останалите групи персонал договореностите са за увеличение с 5,5-8,62% (МОД-2015 – 4,97-8,01%).

В добивната промишленост в ИД „Добив на въглища” е постигнато споразумение за увеличение на МОД в групите професии средно с  по около 2%. В останалите 8 икономически дейности („Добив на нефт и природен газ”, „Добив на метални руди”, „Добив на строителни материали”, „Добив на декоративни скални материали”, „Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти”, „Добив на трошен камък, чакъл и пясък”, „Добив на глина и каолин”, „Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива”) са сключени споразумения със среден процент на нарастване  на МОД по категориите персонал с по около 3%. За 2015 г. средния процент на нарастване на МОД в добивната промишленост по категории персонал също е бил в диапазона 2-3%.;

В икономическите дейности от хранителната промишленост са сключени споразумения в „Производство и преработка на месо от домашни птици”, като най-висок процент на нарастване на МОД има при ръководители – с 11,32% (МОД-2015-10,41%) и при нискоквалифицирани работници – 10,25% (МОД-2015-8,33%), а най – ниско е увеличението за квалифицираните работници – с 2,17% (МОД-2015-6,98%); в „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”  най – високо увеличение има за помощен персонал – с 30,33% или със 135 лв., за оператори на машини – с 22,13% или със 145 лв. и за квалифицирани работници – с 21,49% или със 115 лв. Най – ниско е увеличението на МОД за аналитични специалисти – с 6,38%. За 2015 г. няма споразумение в тази ИД; в „Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия” най-висок процент на нарастване на МОД има при персонал, зает с услуги за населението и за персонал в горско и селско стопанство – с 11,05% (МОД-2015 – 5,55% и съответно 5,88%)  и за нискоквалифицирани работници – с 9,61% (МОД-2015-4,05%). За всички останали групи персонал няма увеличение. За сравнение за 2015 г. при приложните специалисти е имало увеличение с 5%, а за ръководители също e било 0%; в „Производство на готови храни за животни” най-висок е ръста при персонал, зает с услуги за населението – 11,05% (МОД-2015-2,77%) и при нискоквалифицираните работници – 10,25% (МОД-2015-5,40%), а най-нисък за персонал в горско и селско стопанство – 2,32% (МОД-2015-2,38%); в „Производство на пиво и малц” най-висока договореност има за машинни оператори и монтажници – с 4,25% (МОД-2015 – 1,07%), а най-ниска за нискоквалифициран персонал – с  0,47% (МОД-2015-0,47). За ръководители, специалисти и помощен административен персонал се запазват сегашните нива на МОД. При  МОД-2015 – договореностите за тези групи персонал са били също 0%.

В ИД „Производство на облекло” най – голямо увеличение на праговете има при персонал зает с услуги за населението – с 9,66%, а почти символично то е за техници и приложни специалисти – с 0,33%. В две от групите персонал увеличението съвпада с процента на увеличение на МРЗ за следващата година. В ИД „Производство на други трикотажни изделия” най –високо увеличение на МОД има в най- многобройната група на квалифицираните работници – с 8,95% и за техници и приложни специалисти – с 8,69%. Най – нисък е процента на увеличение при ръководителите – с 4,34%. При нискоквалифицираните работници процентът на нарастване е 6,25%. За 2015 г. в дейностите от леката промишленост не бяха постигнати споразумения.

В ИД „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене” най-висок процент на увеличение на МОД е договорен при техници и приложни специалисти – със 17,94% (МОД-2015 – 5,4%) и при машинните оператори – с 12,82% (МОД-2015 – 14,7%). Най-ниско е договореното увеличение при ръководители – с 5,45% (МОД – 2015 – 5,76%). В 4 от групите персонал увеличението е с 10,52%, колкото е съотношението между сегашната и прогнозната МРЗ за страната за следващата година (МОД-2015 – също МРЗ).  В ИД „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон” най-високи увеличения на МОД има при машинни оператори – с 14,63% (МОД-2015 – 7,89%) и помощен административен персонал – с 13,15% (МОД-2015 – 2,7%). Най – ниско нарастване на МОД има при ръководителите – с 3,14% (МОД-2015 – 1,92%). В ИД „Производство на мебели” най-високо увеличение има за квалифицирани работници и за машинни оператори – с по 12,82 на сто (от 390 лв. на 440 лв.). При МОД – 2015 за двете групи професии процентът на нарастване е бил с по 14,7%. И тук най – ниско е нарастването за ръководителите – със 7,14% (МОД-2015 – 7,69%).

В ИД „Производство на основни метали” за ръководителите има увеличение на МОД с 4% (МОД-2015 – 0%), а за специалистите – с 3,84% (МОД-2015 -0%). За техници и приложни специалисти, за квалифицирани работници и за машинни оператори има запазване на стойностите от тази година (МОД-2015 – съответно увеличението е било с по 2,04%, а за квалифицирани работници и машинни оператори с по 2,    22%). За останалите групи персонал увеличението е с процента на нарастване на МРЗ за 2016 г. спрямо сега действащата МРЗ.

В сектор Машиностроене  в ИД „Леене на метали” най- висок праг е договорен за квалифицирани работници – с 4,76% (МОД-2015-5%), за ръководители прагът е запазен на тазгодишните нива (МОД-2015-също 0%), в ИД „Производство на метални изделия, без машини и оборудване” най-висок МОД е договорен за квалифицирани работници и оператори на машини – с по 8,75% (МОД-2015-с по 2,56%), а най – нисък е за аналитичните специалисти – с 4,16% (МОД-2015-4,34%), в ИД „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси” най-висок праг е договорен за ръководители – с 3,75% (МОД-2015-0%), а за квалифицирани работници и оператори на машини - 0% (МОД-2015-с 2,12, съответно с 2,17%), в ИД „Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни” най – висок праг е договорен за административен персонал – с 4,25% (МОД-2015-0%), а за аналитични специалисти и техници – 0% (МОД-2015-с по 3,44%) и в ИД „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства без автомобили” най- висок МОД е постигнат за квалифицирани работници – с 5,45% (МОД-2015-1,85%), а най –нисък за оператори на машини – с 2,22% (МОД-2015-2,27%).

В ИД „Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи” най-високо е увеличението при специалистите – с 19,48% (в абсолютна сума със 75 лв.). При 6 от групите персонал увеличението на МОД е с 10,52%, колкото е процентът на нарастване на прогнозната МРЗ за следваща година спрямо сега действащата. Най – ниско е нарастването на МОД при ръководителите – с 2,56%. За 2015 г. в тази икономическа дейност не е имало споразумение. В ИД „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти” и ИД „Производство на електрически съоръжения” най – висок праг е договорен за техници и приложни специалисти – с 13,72% (МОД-2015  увеличението тук е било с по 8,51%), а най- нисък за ръководители – с 10,14% (МОД-2015 – за първата дейност тук увеличението е било с 4,54%, а за втората дейност с 6,15%). За 4 групи персонал се предвижда прилагане на МРЗ за следващата година.

В ИД „Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води” най-голямо увеличение на  МОД е договорено за персонал зает с услуги за населението   - с 10,25% (МОД-2015 – 1,56%), помощен административен персонал и машинни оператори – с по 9,52% (МОД-2015 – с по 0,96%). Най – ниско е увеличението за квалифицирани работници в селското стопанство – с 5% (МОД-2015- 17,64%). За нискоквалифицираните работници съотношението на увеличението на МОД е в размера на разликата между сегашната и прогнозната МРЗ за страната за 2016 г. – 10,52%.

В ИД „Строителство на сгради; строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности” най-голямо увеличение има при квалифицирани работници и при машинни оператори – с по 7,4%, а най – ниско при ръководители – с 2,7%. При МОД-2015 увеличение имаше само  при  ръководители и специалисти с 2,77% и съответно 1,69%. В ИД „Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти” най-високо е увеличението за помощен административен персонал- с 4,7%, а най-ниско за ръководители – с 2,42%. При МОД-2015 в тази дейност имаше запазване на  нивата на праговете от 2014г.;

В сектор Енергетика в ИД „Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия” най-голямо увеличение има за помощен административен персонал – с 10%, за квалифицирани работници и за машинни оператори увеличението е с 6,89%, съответно със 7,27%. Най-малко е за групата на ръководителите – с 2,15%. За тази година в икономическата дейност имаше запазване на нивата от 2014 г. В ИД  „Производство и разпределение на топлинна енергия” най - висока договореност има за помощен административен персонал – с 13,15% от 380 лв. на 430 лв. (МОД-2015 – 0%), за квалифицирани работници и за машинни оператори увеличението е с 8,88%, съответно с 8% (МОД-2015 увеличението е било 1,12%, съответно 1,01%), най - ниско е за ръководители – с 2,43% (МОД-2015 – 0%). В ИД „Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци” най - високо увеличение има при персонал, зает с услуги за населението – със 7,47% (МОД-2015 – 1,9%). Несимволично е увеличението на МОД за нискоквалифицираните служители – със 7,33% (МОД-2015-1,86%). С най – малък процент е нарастването на прага за ръководители – с 2,09% (МОД-2015-1,05%). В ИД „Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи” най-висок процент на нарастване на МОД има за помощен административен персонал – с 11,84% и за машинни оператори  - с 9,52%, най – ниско е нарастването за ръководители – с 3,07%. За миналата година и тук имаше нулеви договорености.

В ИД „Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговия на автомобили и мотоциклети” най-високо е нарастването при персонал, зает в селското, горското, ловно и рибно стопанство – с 10% (МОД-2015-3,35%), при машинни оператори и монтажници – с 9,25% (МОД-2015-4,85%), за персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната – с 9% (МОД-2015-6,38%), а най-ниско е нарастването при нискоквалифицираните работници - с 6,81% (МОД-2015-4,76%);

В сектор Транспорт споразумение е постигнато само за ИД „Пътнически железопътен транспорт; товарен жп транспорт; складиране на товари и спомагателни дейност”, като увеличение на МОД има само за помощен административен персонал, за персонал, зает с услуга за населението и за нискоквалифицираните работници – с по 4,8%. За останалите групи стойностите се запазват на тазгодишните нива. При МОД-2015 в тази дейност нямаше споразумение.

В ИД „Пощенски и куриерски дейности” е договорено увеличение за ръководители и за специалисти с 6,38% и съответно с 6,52% (МОД-2015-5,61%, съответно 4,54%). За всички останали 7 квалификационни групи професии за МОД ще се прилага МРЗ за 2016 г. и увеличението е в съотношението на разликата между сегашната и прогнозната МРЗ (10,52%). За 2015 г. МОД в последните 6 групи професии също е бил МРЗ.

До 10.09. се очаква да се представят и споразуменията в горско стопанство, туризъм и производство на хляб, за които се чакат само някои от подписите на страните, но договореностите са постигнати. В другите дейности от транспорта на този етап няма подписани споразумения. Преговори се водят и в дейностите от здравеопазването, но на този етап няма споразумения. В сектор Химия синдикалните браншови организации са изготвили предложения и са ги представили пред работодателските организации, но договореност не е постигната. Няма отговор за среща от работодателската организация във фармацевтичната промишленост.