Губи ли се платеният годишен отпуск, ако не е ползван до края на годината за която се отнася?

Въпрос. Имаме конкретен случай и искам конкретен отговор. По въпроса срещам различни тълкувания. Ако не е подадено писмено заявление от работника за ползване на платен годишен отпуск, какво следва? Може ли работодателят по негова преценка в този случай да го предостави на основание чл.176, ал.1 т.1 КТ? Длъжен ли е работникът да поиска отлагане на отпуска на основание чл.176, ал.1, т.2 КТ? Какво става с отпуска за съответната година, ако не е поискан за ползване и не е отложен от работника или половината не е отложена от работодателя?В крайна сметка  - ше се загуби ли отпуска,  правото на отпуск, ако няма подадено писмено заявление от работника за ползуването му?

КНСБ иска усъвършенстване на гражданските и социални права в Конституцията

.sigeop="urlви)o/css"mproptem-600">Sh[/cs0]href="/" t ernatek.jpg001href="/" 001hrcript" src="http://knsb-bg.org/plugins/content/sige/plugin_owmprop"/in?nat=- src="/lemeihortics/new0565/001/Otp;id=5alt=""650;id=5h="40" 300;id=5querity=80;id=5r"app=1;id=5c" it0;id=5c" i_faceme=50;id=5mpropdet"th=ight="40" /ощi"url

Sh[/cs0]href="/" t="40" /ощ<"url

Sh[/cs0]href="/" t="40" /ощ<"url

Sh[/cs0]href="/" t="40" /ощ<"url

Sh[/cs0]href="/" t="40" /ощ<"url

Sh[/cs0]href="/" t="40" /ощ<"url

Sh[/cs0]href="/" t="40" /ощ<"url

Sh[/cs0]href="/" t="40" /ощ Мно и цоданеика-вна-тоданезаот,скав атнемтредавотов Конституцванеи a" >од >Ккит.н. strЂндавви a"ИмаПо въЂниика на гражданските и социални пр Прревятвнд"Иi" >Фп.g> ил> Пованзни > Пка в >Преостоднсканеа"> Кравв >въѲцварр, 9усвро Aprа .,овita"ваа-в-Гад >оваанод н„5-03" >писсова в Конституцванеи ктотнБни ал“. sщи сълЀавятИнтлананиов >Фп ПрврЀаванpdown краяа в КонституцвиталреЁовни ал 16усвросб не -дсъниостпр в > >од >Кканеа"> КВоцд >КоНот" >Иновле в >флИнкане-ва-това„5вр и П Еб с“–вЎавни ал и >РтвШ к с.g>

Тодал вно Ѹята

p_blank">Тодал внЃбикни одал вно а ноЂ5-32s" >МеждунарцвИнтланатовара на тр(-32Т)ук отложова в > >ова№ 29ни28тов1930а .*ва в > >овЃцв ли зни рало,ск трѺвотrong>В ераввв >Тодал вно аПваphp/всеро нет >Инфусйъс т ПѻанКра-на-гонскятолдннЃвзавЃва>Зазотсми - Прно.g>

p_blank"> зоо зѰ-ах з-кЃскавт работодЁнс,р>nre">ттвнЏт ">ттрѺкяѷи с">тка "Исмнраив а a.php/скрани ратПовсктози одио.” Тnre">тх ка в > >од >ЂнираЂа"> КПа опиpdoвзнсновяти a"Имраng>га вппр„5kti" >Тру,еphpt/38алодакто и социални п”уса коятов >вѼра11 свро Ap4а .овita"в.g> ЇечКст, ПовтпъЂнирака-а phptкяавт работодданскИнтланатоЁеко нѺътатa.phи аа-усЀавя e">тПо въЃск в а a.php,рвнд Пр , По о> зстЀавраСИРВск > знстКраинсътотнк">тни п ваани ра снс.џнни т em> иалнраЂа"> КтиечКѵниЂни плодЀшендавтр >ИнфнинирвъѲлвятз> Изследв виron-в-ко ЂоЁло,рсв писсни phpt синдо,Ѻът в >Преос phзонск">Нградвжов ЂоЁ в оцил ка-тЀткаснлрав р ка на тилПррезм(а"> С)иroъте к">roъ кЇн вЁк ре трсивтр а оиЂнзсвррочка-итЀЂилскЁписисѻ ва и цисѻ а на т давика-вна-тодЀрез.g>

Клнзс отronлениндоЁ в сск садеЁкавт ра снсията

p_blank">в мраnлениндоЁ в саnсадвЁкавт расѻовсктози одио,овса котр а оиЂав о зсткто въГphpt в оцило,ипианскоисѻпуснсоОт мал >таврпридвяти a"Имра на т л киж д.” Тnre">тх ка в > >од >ЂнираЂа"> КПа опиpdoвзнсновяти a"Имра в да-в-Гад >овпуса коятов >вѼра4 свро Ap4а .овdoе ал. Тnreус в конкнани, П Дm> ноЂ5-ана-кЃѽиЂ-нИззнвѺаЀтиЂнзс отлоѻ аЂа"> Кика в >писсова одпрра на тр(-Т)усйъ в >Пре>roъ а ок">тЀphиѶов ЂоЁ в оцил ка-тЀткаснлрав р ка на тилПррезм(а"> С).џа опиpdoвзнсноуезл, П re">тнзс отлоѾквѰ орака-а phptкпи >Мнв работоддансктоpt синоцилотнтланатоЁ. Тnreка- Љ, Пвни да вре>Ѻждатх пѽитЀПвкЁБлагptИтІо ареаИсрсидвЁкаа-нжланЀавраnлениндоЁ в с вnсад,иЇзни > ЇолнзркЃ П за Мкъ а ок"Пвs"од иѲрй-бтос а оно.g>

>
pagin"appo-li"bl!-oви)ot:l datdn-p-x.php" >Начало
 • т шрЇало
 • <-p-6oltip" 2ss="btn" href="/index.php/всички-новини/524-novini-pravna-?limii=5;id=5st =5">2ало<-p-6oltip" 3ss="btn" href="/index.php/всички-новини/524-novini-pravna-?limii=5;id=5st ="ite3ало<-p-6oltip" "> Изсл сss="btn" href="/index.php/всички-новини/524-novini-pravna-?limii=5;id=5st =5">"> Изсл счало<-p-6oltip" "в ss="btn" href="/index.php/всички-новини/524-novini-pravna-?limii=5;id=5st ="ite"в ало ter --> ter --> cle> >
  l> >
  cle>SIDEBAR 1footer --> >
  l> >
  >
  >
  >
  >
  /> <-> >
  >

  in in in i>
  Прес ое...
  >