Металурзите с нов социално подплатен браншов КТД

  • bridj 199
  • bridj 199

Независимо от тежката икономическа ситуация в страната и сътресенията в металургичните предприятия, породени от Световната финансово-икономическа криза, социалните партньори в лицето на СФ „Металици” - КНСБ, НФ „Металургия” – Подкрепа и Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) отново намериха баланс на интересите в полза на успешния бизнес и на работниците.

Браншов колективен трудов договор „Дървообработваща и мебелна промишленост”

Днес, 29.09. 2010 г., на основание чл. 51 и чл. 51 б от Кодекса на труда, се сключи Браншовият колективен трудов договор /БКТД/ на заетите в дружествата от  дървообработващата и  мебелната промишленост между Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, за краткост РАБОТОДАТЕЛ, представлявана от инж. КАЛИН СИМЕОНОВ – председател, от една страна и представителните синдикални браншови организации на национално равнище: Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост /ФСОГСДП/ към КНСБ, представлявана от инж. ПЕТЪР АБРАШЕВ – председател и Федерация Лека промишленост на КТ “Подкрепа” /ФЛП - “Подкрепа”/, представлявана от КИРИЛ ПЕЙКОВ - председател, за краткост СИНДИКАТИ, от друга страна.

Браншов колективен трудов договор „Текстилна промишленост”

БКТД   урежда   въпросите на трудовите и осигурителни отношения в бранша и въпроси неуредени с повелителни разпоредби на закона, регламентира колективните  взаимоотношения  между работодателите и работниците и служителите, както и правата и задълженията на договарящите се страни.

Подписаха по-изгодни клаузи за работещите в УМБАЛ “Свети Георги"

Днес бе финализиран и подписан Колективният трудов договор в УМБАЛ "Свети Георги". Той включва трудовите правоотношения и по-изгодни клаузи за работещите в най-голямата болница в Южна България и в Медицински университет - Пловдив, потвърди изпълнителният директор на лечебното заведение доц. д-р Карен Джамбазов. Той обясни, че наред с общовалидните нормативни документи в настоящия КТД е заложено увеличаване на възнагражденията с 3%.