Европейският комисар по човешките права алармиран за ситуацията в "Кремиковци"

КНСБ алармира комисаря по човешките права към Съвета на Европа Томас Хамарберг за грубо нарушаване в "Кремиковци" АД на Европеската социална харта/ревизирана/ в частта и относно правата на справедливо възнаграждение и на защита на вземанията на работниците в случаите на неплатежоспособност на техните работодатели
До
г-н Томас Хамарберг,
комисар по правата на човека към Съвета на Европа

СИГНАЛ
от Конфедерацията на независимите синдикати в България


         Уважаеми господин Комисар,

Конфедерацията на независимите синдикати в България, представлява най-голямата национално представителна синдикална организация и най-голямата обществената организация в Република България.
Сигнализираме Ви за нарушения на чл. 4, ал.1 и чл.25 от Европейската социална харта /ревизирана/, в металургичното предприятие „Кремиковци” АД, град София, Република България. От началото на 2008 г. в предприятието системно настъпват поредица икономически проблеми, водещи до влошаване на социалния статус на работещите. Причините за това са многобройни, една от които е лошото управление на фирмата от нейните собственици, между които е и българската държава. При поредното икономическо затруднение в предприятието, на работниците и служителите не са изплащани работните заплати за месеците август, септември и октомври 2008 г.  От 29.10.2008 г. работещите в „Кремиковци” АД провеждат ежедневни протестни действия за защита на своите човешки, социални и икономически права. Въпреки това, българската държава която е собственик на 25%  от предприятието, не предприема никакви действия да защити своите граждани, работници и служители във фирмата. Това бездействие на практика лишава тях и техните семейства, от доходи и средства за препитание, което ги довежда до социална изолация и бедност, което представлява нарушение на чл.30 от Европейската социална харта /ревизирана/.
 На базата на гореизложеното Ви моля, да предприемете необходимите действия за прекратяване на нарушенията на човешките права в „Кремиковци” АД.

С уважение:

Доц. д-р Желязко Христов, д.м.
Президент на КНСБ

 


Из Европейската социална харта/ревизирана/:

Член 4, Право на справедливо възнаграждение
      За да се осигури ефективното упражняване на правото на справедливо възнаграждение, договарящите страни се задължават:
      1.  да признаят правото на работниците на възнаграждение, достатъчно да осигури на тях и техните семейства прилично жизнено равнище;
Член 25 Право на работниците на защита на техните вземания в случаите
     на неплатежоспособност на техните работодатели
      С цел да се осигури ефективното упражняване на правото на работниците на защита на техните вземания в случаите на неплатежоспособност на техния работодател договарящите страни се задължават да осигурят вземанията на работниците, произтичащи от трудови договори или трудови правоотношения, да бъдат гарантирани от гарантираща институция или с друга ефективна форма на защита.

.