Декларация на Синдикална федерация на съобщенията по повод събитията в "Български пощи"

  • bg-post

По повод последните събития в „Български пощи” ЕАД, СФС към КНСБ заявява следната позиция:

Проблемите на Дружеството са известни отдавна и са в основата на днешното състояние както по отношение на дейността, така и по отношение на трудовия и социален статус на работниците и служителите. Поставено в агресивна конкурентна среда, с вързани ръце относно пазарни принципи като ценообразуване, с ограничения в щата и бюджета, в зависимост от компенсацията за универсалната пощенска услуга и т.н. „Български пощи” ЕАД успява да изпълнява своите търговски и социални ангажименти.


Независимо от трудностите и проблемите в Дружеството от години има извоювана една ценност – социалния диалог между работници и мениджмънт, който е възможен благодарение на добрия диалог между работодатели и синдикати. Социалният диалог е налице, действащ, принципен и носи конкретни ползи за работниците. Сред резултатите от него можем да посочим 55 % ръст на заплатите в последните години, договорен допълнителен платен годишен отпуск от 4 дни, договорен 1 % върху заплатата клас прослужено време за всяка година, приета бонусна система, обезщетения при съкращаване на длъжност и при пенсиониране, поемане на редица социални плащания и др.


Договорените придобивки следват от подписаният в Дружеството колективен трудов договор , чиито проект е приет от Общо събрание. На него пълномощниците на работниците взеха решение кой проект да бъде обект на преговори с работодателя. Пълномощниците се избраха на съответните събрания, достъп до които имаха всички работници и служители в Дружеството. Съгласно българското законодателство, членовете на други синдикати, които не са страна по КТД или нечленуващи работници и служители могат безпрепятствено да се присъединят по ред и при условия, определени от страните по договора.
В последно време социалния диалог и прилагането на КТД са поставени под натиск от представителите на синдикат „Защита”, които независимо от малката си численост се опитват да заемат своето място на масата на преговорите. СФС към КНСБ счита, че синдикалния плурализъм е част от демократичната система. „Защита” има реалната възможност да убеждава работниците в тяхната правота, а те имат свободата да я последват. Доверието на хората, а не политическите протекции правят синдикатите силни и автентични.

СФС към КНСБ е убедена , че независимостта от политически партии е основна характеристика на автентичното синдикално движение. Политиците трябва да преследват своите партийнополитически цели с партийнополитически инструментариум – синдикатите не бива да бъдат въвличани в политически проекти. Депутатите, които напоследък се намесват в индустриалните отношения в „Български пощи” ЕАД трябва да решават законодателно проблемите на Дружеството, а не да лобират открито за един от синдикатите в него.
За нас като синдикат остават неизяснени докрай причините предизвикали гладната стачка на нашите колеги. Формулировките са неясни, общи и не изразяват общото настроение на работниците. Още повече, че към днешна дата всички искания са изпълнени.

СФС към КНСБ изразява съмнение доколко избраната форма на протест „гладна стачка” е в състояние да реши проблемите на протестиращите или на Дружеството. Социалният диалог няма алтернатива и това е доказано през годините, защото каквото и да сме постигнали като синдикат досега, сме го постигнали на масата на преговорите с добронамереност, коректност и аргументираност в интерес на работниците и служителите.
СФС към КНСБ изразява загриженост за здравословното състояние на своите колеги и изразява готовност да им осигури специалисти по медицинска грижа в следващите дни.