Международният ден в памет на загиналите при трудови злополуки бе почетен в Бургас

През последните години в ЕС ,в резултат на трудови злополуки, всеки час межди 15-16 души умират на работните си места. Тези данни отразяват огромната цена, изразяваща се в човешко страдание.

Статистиката на НОИ за България показва, че през 2014 година са допуснати 2807бр., а през 2015г. – 2880 бр. със загубени календарни дни 155486. Общият  брой злополуки през 2015г. показват увеличение спрямо 2014г. За периода 2014 – 2015г. се забелязва  намаляване броя на смъртните злополуки от 118 – 2014г. на 104 – 2015г.

За Бургаски регион статистиката сочи,  че през 2015 са допуснати 153 трудови злополуки  със загубени часове 5860. Смъртните злополуки са 6, като всички са на работните места. Същите са допуснати в спомагателни дейности : добив на неметални производства и суровини, строителство на сгради и съоръжения, сухопътен транспорт и специализирани строителни дейности. Данните показват, че спрямо 2014г, трудовите злополуки са се увеличили с 30 , но смъртните случаи са намалели с 4 бр.

Според данните на ТП на НОИ най – голям брой трудови злополуки са в София -град – 956, Пловдив – 283, Варна – 208, Бургас – 156, Русе  -118. Най – малко във Видин– 12, Силистра и  Кърджали -19, Монтана -23, Ямбол - 27.

В наблюденията и извършените проверки от контролните органи се констатират позитивни промени по отношение от страна на работодателите за ключова роля за оценката на риска за осигуряване на безопасни условия на труд.

Въпреки очертаната положителна тенденция за подобряване условията на труд в предприятията резултатите от контролната дейност на ИА” ГИТ” показват, че част от производството от редица икономически дейности  се реализира с остарели машини и оборудване, които са основен източник на опасности за работещите.

С оглед на създаване на по-качествени и сигурни работни места е необходимо да продължи подкрепата за работодатели, които правят инвестиции за подобряване на условията на труд, включително реконструкция и модернизация на предприятията и работните места; внедрявяне на ново, и реконструкция и модернизация на използваното работно оборудване; изграждане на технически системи за контрол на параметрите на работната среда и др.

Тази година темата на кампанията на Мeждународната организация по труда, по повод Световния ден за безопасност и здраве при работа е "Стресът на работното място: колективно предизвикателство”. Мотото на кампанията е във връзка с настоящите глобални тенденции на свързания с работата стрес и неговото въздействие.

Стресът на работното място се приема като глобален проблем, който засяга всички страни, всички професии и всички работници, както в развитите и развиващите се страни. Работното място е важен източник на психосоциални рискове и в същото време е идеалното място за справяне с тях, за да се защити здравето и благосъстоянието на работниците.

Безопасните и здравословни условия на труд през целия трудов живот са полезни за работниците, предприятията и обществото като цяло. Това е основното послание на новата кампанията на Европейската агенцията по безопасност и здраве при работа за 2016 и 2017 г. - „Здравословни работни места за всички възрасти“!