Становище на РС на КНСБ Добрич по проекта на бюджета за 2016 г. на общината

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Бюджет 2016 не се отличава особено от подхода, които имаме в практиката си от години при съставянето  на общинския бюджет - приходна част – запазване и намаляване на приходите в зависимост от изпълнението на база предходна година  и намаляване на разходите в местните дейности и актуализации през финансовата година за закърпване на положението. Доходите на заетите през 2016 година ще бъдат на същото ниво на каквото бяха и през изминалата година. У нас няма практика по - продължително да се говори, да се обсъжда и да се предоставя  във вид достъпен за всеки средно интелигентен гражданин информация за общинския бюджет.  Обикновено всички  специалисти и експерти правят коментари и анализи на макрорамката и не се влиза в детайлите на приходите и особено на разходите.

ПРИХОДИ:

  1. Данъчни приходи – спрямо началния план на 2015 година увеличението е с 6.28% или 384 500лв., а спрямо отчета за 2015 година не е предвиден ръст на данъчните приходи – заложени са по – малко 191 485лв. или това представлява 97% спрямо отчета.
  2. Неданъчните приходи – спрямо началния план са намалени с 484 800лв., като най-значително е намалението от постъпленията от продажба на земя с 800 000лв. В останалите неданъчни приходи има намаления и увеличения, т.е. планирането е по – скоро съобразно отчета през изтеклата година.
  3. Общо местните данъчни и неданъчни приходи през 2016 година спрямо началния план 2015 година са по – малко с 100 300лв.
  4. Размерът на общата изравнителна субсидия за местни дейности от държавния бюджет е увеличена спрямо 2015 година с 10.8%, което е 317 600лв./ Изравнителната субсидия компенсира частично различията между общините по отношение постъпленията на приходите от местни данъци на глава от населението под средния размер за страната./

Извода е, че началният план на  приходната част на бюджет 2016 година е  с 552 089лв. по – малко спрямо началния план 2015 година. Собствените приходи / данъчни , неданъчни и помощи / на Общината продължават да бъдат по – малко в сравнение с трансферите от държавния бюджет. Общите приходи в общинският бюджет са 21 087 625лв., които са разпределени в разходната част на бюджета и покриват работните заплати и осигурителните вноски на заетите в местните дейности, издръжката им, чистотата на града и капиталовата програма на Общината. В този си размер местните приходи на Общината не могат да се разглеждат като източник за финансиране на местните услуги и подобряване на тяхното качества.

Наблюдава се тенденция от 2013 година за спад на местните  приходите, което затруднява функционирането на местните бюджетни дейности и очакванията на гражданите за по – големи финансови инвестиции.  КНСБ счита, че е необходимо да се търсят резерви за увеличаване на приходите посредством увеличаване на  събираемостта им и по – добро управление на приходните дирекции  в общинска администрация. Защото  събираемостта на данъчните приходи е в рамките на 75 -77% от установените ежегодни облози.  Наложително е чрез Националното сдружение на общините да се търсят и други приходоизточници за общинските бюджети – част от данъка върху доходите на физическите лица да отива пряко в бюджета на общините защото се увеличават миграционните процеси към големите градове от една страна и от друга ниските доходи и обедняването не дават възможност за повишаване размерите на данъчните ставки и размера на таксите.

РАЗХОДИ – при така съставения  бюджет се планира намаляване на разходите с 500 000лв. и  около 90% от приходите покриват работните заплати на персонала в местните дейности  и издръжката им и само 10% са за капиталова програма.

Публичните разходи, заради които реално съществуват бюджетите са нещо второстепенно при нас. Доколкото има коментари за разходи – при публичните обсъждания, в постоянните комисии на общинския съвет и в заседания на общинския съвет те обикновено произтичат от внезапно възникнал проблем или от желанието на някои граждани, НПО и съветници да доказва колко важно е финансирането на едно или друго предложение.

КНСБ счита че се налага  оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността и ефикасността им по няколко причини:

Първо:  издръжката на местните дейности е недостатъчна от години наред и тази тенденция през 2016 година се задълбочава защото в дейност „Детски ясли и детски кухни“, „Домашен социален патронаж“, „Клубове на пенсионера“, „Устойчиви дейности и проекти“, „Др. дейности по култура“, „ Общински пазари и тържища“ средствата за издръжка са намалени. В останалите местни дейности те са на същите равнища от 2015 година и само в дейностите „Целодневни детски градини“ – увеличение с 20 000лв. при необходимост от над 200 000лв. / 504 892 лв. от такси на родителите – 42.64%/ и „Общинска администрация“  - увеличение с 50 000лв. или с 10% на база предходна година.

Второ:  увеличаване на основните работни заплати на персонала. В някои местни дейности СБРЗ ще бъде от 01.01.2016г.541.80лв. и над 60% от заетите -  индивидуалните основни месечни заплати ще бъдат в размер 420 - 450лв. Това пази мизерията и работещи  „бедни“. Ежегодният ръст на минималната работна заплата рефлектира натиск за увеличение на възнагражденията на по – квалифицирания персонал.

В преговорите договорихме  51 300лв. за увеличаване на работните заплати на квалифицирания персонал, което, е крайно недостатъчно, но е  стъпка във вярната посока. Ще продължат преговорите и през второто шестмесечие на годината в зависимост от изпълнението на приходите за увеличение на работните заплати в местните дейности.

Трето:  модернизация и ремонт сградния фонд – необходимост от ежегодно   влагане на финансов ресурс за ремонт и поддръжка. Вероятно ще бъдат използвани средства по  оперативните програми, но без финансов ресурс от бюджета проблема не може да бъде решен.

Четвърто:  недостатъчен финансов ресурс за инвестиции за подобряване на  пътна и друга инфраструктура.

Какво договорихме – ще изброя държавните и общинските дейности в които имаме договорености.

Регионалният съвет на КНСБ има основания да подкрепи бюджет 2016 година, но искаме да кажем, че е нужна промяна, необходими са реформи  и за реформи започна да се говори в публичното пространство – оптимизиране на мрежата в детското здравеопазване, тестване на делегирани бюджети в детските градини. Очакваме действия и диалог, за да се плати  по – ниска социална цена.