Честване на 25-тата годишнина в РС на КНСБ – Дупница

  • 01

На 27 април 2015 г. Регионалният съвет (РС) на КНСБ в Дупница с председател Тодорка Дамянова чества четвъртвековeн юбилей с дискусионен форум на тема „Актуални въпроси по трудовото законодателство”. Във форума участваха вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, заместник-областният управител на Кюстендил Силвия Велкова, шефът на Инспекцията по труда в Кюстендил Валентин Златински, гл. експерт на КНСБ Емилия Маркова, социални партньори и синдикални активисти. Гостите от областта приветстваха участниците в събитието, като изтъкнаха конструктивното сътрудничество с регионалната синдикална структура на Конфедерацията.

„При нас постоянно идват не само наши синдикални членове, но и всякакви хора с нарушени трудови права – изтъкна Тодорка Дамянова. Те идват за да се оплакват, търсят нашия съвет, нашето съдействие. Работодателите обикновено казват, че ако на някой не му изнася, може да напусне, защото за всяко работно място се редят на опашка и чакат… Въпреки това заради ниските заплати квалифицираните кадри не остават в нашата община и нашия регион, а обичайно отиват в по-големите градове и в чужбина”, допълни регионалният синдикален лидер.

„Най-голямото предизвикателство е да доказваме постоянно правотата на своето дело и да правим това в условията на новите обществено-политически дадености и характеристики на времето. Трябва да съумеем да отстоим нашата – на КНСБ, социална функция и позиция“, изтъкна вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов. Той посочи: „За съжаление политическите партии не могат така дълбоко и широко да вникнат в интересите на работниците и служителите, които са огромната част от така наречения електорат, а всичко в живота на тези хора минава през труда и доходите от тоя труд. Политиците, политическите партии са по-повърхностни, докато нашите тези не само в областта на трудовите и социалноосигурителните права, но по редица други постановки са по-дълбоки и по наше мнение по-вярно и по-точно отразяват интересите на хората.“ Чавдар Христов заяви, че голямото предизвикателство е политическата система да почувства КНСБ като политически субект, като най-голямата организация, която говори от името на хората. Вицепрезидентът на КНСБ изтъкна, че около 300 000 души, които обединява Конфедерацията, съвсем не са малък брой хора. „Ние сме натоварени с очакванията на тези хора, и то не само да им се решат местните и локалните проблеми, които са в предприятията, в отношенията с конкретния работодател, а да развиваме в национален план една среда на законност, на справедливост, на правене на верни и точни за времето и за организацията норми, на тяхното спазване. Затова институциите, бизнесът, работодателите трябва също да имат тази социална отговорност, за която ние пледираме“, коментира Чавдар Христов.

На форума бе обсъдено, че през 1993 г. са създадени първите норми в Кодекса на труда по отношение на тристранното сътрудничество и колективното трудово законодателство. Тогава работодателски, синдикални организации и държава са тръгнали от нула в своите отношения. „Можете ли днес да си представите един трудовоправен или осигурителен проблем, който да не е обсъден с тристранно сътрудничество. Това е абсурд“, посочи вицепрезидентът на КНСБ. Той информира, че в момента има повече от 2500 сключени колективни трудови договора по предприятия и повече от 70 секторни КТД. „Това е било част от нашия живот и работа, на всички ония, които са синдикатите. Това са хората по предприятията, които членуват в синдикат, и ония, които не членуват, но ги подкрепят. Те излизат, когато имат да протестират пред съответната институция – било то Народно събрание, било то Министерски съвет. Така че синдикатите – това са хората”, каза Чавдар Христов.

„Ако българският бизнес, ако българският капитал и държава не разберат, че хората са тия, които правят държавата, правят обществото, правят бита – през труда минава целият брутен вътрешен продукт, а не през собствеността5а <.-обсочиратя, които прая, коитанда ѵд съотвеѰнирешен протестираѻи от и, си, на всичко бо то Товауция – сичло то Но руЀ5на нвечниХрискапито не и дъаѰвра, чациоивЁът,о Ѐ5надиа си. Том1/2015и о живоѱоте ова е б прЏ, които д си. Тоито на, кои акоранноеч, нввЁъѵ заплатот нашиѻІуна работницава и о а се опн пбългчират5ала ЂиТоо жциадености ина оо бълкона оъивни атвнобгчи.зѰ през тѻканило уЀ5 ит, че нилрЏ азчен Ѐалгка, които да пруЀ5ило а пре.обсѴатбълизат, агизтеабѱгленоо руко п нилѷ тива е ирадикачбственост сат, ча оппое пѸт,ко. Тситав ЂЁурд“, посочи вицепрезЧавдаД. „иѻІѷ талдателст итпледир жава а праъат прукт, гѲнкраиѳовоо не и чао итѲЂаѷ Ѱа, а”,ет (РС) н,о итѲЂараѷ ѰааѰ5i-vzaimoѷ Ѱаудкна т, гбщи сотодател тки, синдикалст наше опда правиицеелисинвечи,ѵст счеЏe-priтвл ната, ъвноѸсиомновве2015 разел т хоки тд:хнЕаеТина ХДИинанЩИаауиаУ ВИаитВина сИВЦИЯана ћЕеТВЧавдабсѴ голямото прѷ Ѱ, на всичсе опн пѴтЀна2ицееносрат паначи вс, ѷ клюѷ Ѱмоттлеетнцеа т, босивсицеюѷя осочираикил сиѺ-обкврцеа ират,ра1/20ѷ Ѱа руЀ5ит саоблас2ицеатли0не пл тцеана2ицеенос нввЁъѵ ляметнце нашлюѷ Ѱм слравяеЏт отниѰт пр000 нашл) н,000 нашл) нз Ѱм пѴт5к-обк пѸт,к тгносчкилЂ пр2015в клю пѽце нашлюѷ Ѱм слрао п н уЏею п а Д оѸке н 70 ѰлѰт пѓ оваъравни к >Радуцел пѽвелитл, коитиЧавдабсѴя . Тога опцета годишниа крозтъкна Та т на КНСБ. ТонатРав к, сицее20,ка тогиѵетнце000 нашлк тЁърав, а”,ет (РС) нен пр2014дено, уа печи000 нашлкм1/2015нотР 70 Ѿбѽа-тразЀудокиеѲ и нто . Kо п н пр2013 н 2014де доавгкаванцецеено пно пнце , а”,ет (РС) не не Ѐуе ги нноилия Ма опн /2015-0 70 Ѩ нata-toе нашло. и н нашл бѾварезиВцД. е п це дадІавн (иѾвата годишнина в РС нае зЀ<.-об бчлеаш гоко то. То т Ђациа, ра1/прѸтТно, т, б и нѸѾа печЂнце30, че о000 нашлкЁърава 50аванцa-toе. „бѾван /а-трЂнаЏЃдог1/пцДси30м1/2015нотк 29аванцa-toе. „бѾван /а-трЂнаоилия Ђ бѷяолита иалнсокк н пбъллито .Чаx" itv> 2015 2015 -page clear mid" val ="40" />

<" /> ow"> pan12" da/> temproIDEBAR 1 ttainer"> -spscri > blet="sd="pospscri"span8"l> <49"span8"p"> <29atainer"> quс-put type="h0" checkeцаatainer"> quс-put type="h1" atainer"> quс-put type="h-зatainer"> quс-put type="hdeinan" value="coli ci--> button tss="ja-t type="hГ1/2то я >
t3-m">