Във ”ВиК” ЕООД – Пазарджик се проведе отчетно събрание на СО на КНСБ

На  07.04.2015г. във ”ВиК”  ЕООД –Пазарджик се проведе отчетно събрание на  СО на КНСБ  на което присъства Председателя на РС на КНСБ Пазарджик Александър Шопов.

На събранието отново  се  разясни същността на функциониране на Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ , като се акцентира върху условията и правилата за получаване на средства.На събранието присъстваха 120 синдикални члена, на които бяха раздадени брошури на НВСК.