Документация за обществена поръчка с предмет: „Надграждане на съществуващата интегрирана интернет базирана много-модулна платформа“, по проект № BG05M9OP001-1.012-001

Документация за обществена поръчка с предмет: „Надграждане на съществуващата интегрирана интернет базирана много-модулна платформа“, по проект № BG05M9OP001-1.012-001 „Достоен Труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“ с бенефициент Конфедерация на независимите синдикати в България

Решение

Обявление

Документация

Разяснения

Съобщение

Протокол

Отваряне на ценови оферти

Протокол 2

Протокол 3

Доклад

Решение