25 години социален диалог и партньорство – опит и предизвикателства

  • 01

Под това мото на 7 април премина Юбилейната конференция на Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ).

В нея участваха близо 100 души – президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентите на Конфедерацията Валентин Никифоров, д-р Иван Кокалов, Николай Ненков, синдикални председатели и активисти, дългогодишни синдикални дейци и ветерани на Федерацията, работодатели, с които се води диалог и градят партньорства. Също така представители на изпълнителната власт Георги Костов, зам. – министър на земеделието и храните, бивши министри и зам. – министри, представители на неправителствени организации от сектора. Много бяха поздравителните адреси към Конференцията на ФНСЗ - от синдикални федерации и съюзи – членове на КНСБ: СБУ, СТСБ, ФНСОХП, ФНСДУО, НФТ ”Химия и индустрия”, ФНСС, НФ "Енергетици", ФСОГСДП; от Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните, Селскостопанска академия и др.

Многобройните поздравителни адреси и обръщения от трибуната към участниците, красивите букети цветя и усмивки заредиха атмосферата с духа на споделените усилия в името на обща кауза, приятелство и солидарност. 

Проф. Димитър Грековбивш министър на земеделието: В контакта си с г-жа Светла Василева разбрах истинската същност на ФНСЗ, осъзнах нейния авторитет. Тя е неоценим партньор с много умения, знания и такт с нея могат да се решават и най - острите проблеми и да се отстраняват нежеланите последици.Благодарности за водения изключително интелигентен, експертен, дипломатичен и балансиран диалог.

Венцислав Върбановбивш министър на земеделието : С ФНСЗ работихме в изключително труден период. Сътрудничеството ни беше ползотворно и трябва да призная, че това което научих от синдикатите, днес ми е много полезно като работодател и като председател на АЗПБ.

Светлана Боянова – бивш зам.министър на земеделието: С г-жа Василева съм работила най- вече като председател на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество към МЗХ – удоволствие е да работиш със синдикален лидер, които знае как да защитава интересите на работниците и служителите - авторитетно, професионално и интелигентно.

Доц. Георги Костов - зам.министър на земеделието и председател на ОСТС към МЗХ : Синдикатите винаги могат да разчитат на отворени врати и подадена ръка за диалог с Министерството на земеделието и храните.

Нашата организация отбелязва 95 години от създаването на земеделския синдикат в България и 25 години от учредяването на ФНСЗ, която е пряк наследник и правоприемник на земеделския синдикат.” Така започна своето слово Светла Василева, председател на ФНСЗ, която изтъкна, че е необходимо с гордост да се подчертае, че създаденото и изграденото от основатели и учредители е съхранено, че независимо от трансформациите на общественото развитие, федерацията водеше последователна, балансирана и предвидима политика на съзиданието, а не на разрушението. През изминалите години преминахме през много трудности и изпитания, борби и протести, израснахме професионално и експертно. Затова и днес Федерацията на независимите синдикати от земеделието е конструктивен желан и авторитен социален партньор и уважаван член на ЕФФАТ.” 

На 5.04.1990 г. в гр.София, в зала „Георги Кирков” се провежда Учредителният конгрес на независимите синдикати на трудещите се от земеделието, на който присъстват 684 делегати, представляващи над 700 000 работещи. Избран е за председател на Федерацията Любен Харалампиев, който днес е сред нас.

“Учредителеният конгрес е недирижиран форум, на който синдикалистите от земеделието с надежда и ентусиазъм вземат решение за отхвърляне политическия, административен и държавен диктат, тръгват по пътя на независимия синдикализъм, подчинени на волята, правата и интересите на трудовите хора” – подчерта в своето изказване Светла Василева.

С времето социалното партньорство се утвърждава като основен механизъм за съгласуване на интересите и договаряне, в някои случаи и под синдикален натиск и експертно участие. В отрасловите споразумения се приемат ежегодно таблица за началните месечни заплати по групи длъжностни наименования и изискваща се степен на образование в селското стопанство. Освен това се провеждат кръгли маси, дискусии, национални срещи, протестни митинги. По предложение на ФНСЗ и съгласувано с МЗХ е прекатегоризиран трудът на над 200 000 души работници от селското стопанство, заети при специфични условия на труд.

 

ФНСЗ и до днес не е променила позицията си относно проведената пагубна аграрна реформа, довела до намаляване на регистрираната заетост в отрасъла с няколко пъти. От около 700 000 наети на трудов договор през 1991 г. до 62 000 през 2014 г. Само през 1994 г. са освободени от работа 400 000 души. Милиарди левове е стойността на разрухата в земеделието, а социалната цена, която плати селскостопанският труженик е с неизмерима величина.

„Аграрната реформа е изключително сложен и продължителен процес на преобразуване на производствените отношения, който засяга интересите на цялото общество. Затова тя трябваше да бъде на всяка цена съгласувана със синдикатите, което обаче не стана. Това също е една от причините за непоправимите социални негативи” – изтъкна Василева.

„Ние поддържаме частната собственост на земеделеца и особено на дребния и среден собственик. Разбира се, никой не спори, че проблемите със собствеността трябваше да се решават. Остава само да се спори кой трябва да отговаря, защото всичко, което стана в нашето село се нарича просто национално предателство и максимално нарушена социална справедливост. Ликвидиране на животновъдството. Ликвидиране на трайни насаждения. Пълна разруха на поливното земеделие. Висок процент безработица. Обезлюдени селски райони.

За последните 25 години българското земеделие премина през всички възможни етапи – от бавния упадък до пълния срив и до последващо увеличаване на производството и постепенно стабилизиране на сектора. Проведена бе поземлена реформа, която можем да окачествим като натурална реституция, тотална приватизация и разрушаване на старите производствени звена, доходите на всички спаднаха катастрофално. В отделни предприятия и структури с месеци не се получаваха заплати.

Неблагоприятното състояние на аграрния сектор се отрази изключително негативно и върху предприятията, които обслужваха отрасъла, както и върху научните институти производствените бази. Голяма част от тях преустановиха дейността си поради липса на средства. Хроничното недофинансиране доведе до намаляване на работещите от 6 до 8 пъти в НС, ССА, НВМС сега БАБХ; в Агенциите и други дружества.

Използвали сме всички законови форми и инструменти за информиране и повишаване чувствителността на обществото към тези национално значими въпроси – от големите протестни акции 1992, когато е проведен мълчаливия протест пред Народното събрание, 1994, 2002, 2010, 2012, 2013, 2014 г., до опитите ни да установим и водим разумен социален диалог в отрасъла” – посочи Светла Василева.

„Девет поредни години синдикатът ни бележеше спад в числеността и едва в 2000 г. отбелязахме задържане на синдикалните членове. Имаше периоди, в които се питахме имаме ли шансове да оцелеем и със същата сила стоеше този въпрос за оцеляване на отрасъла. В годините на прехода се създаде несигурност у хората, която сериозно рефлектира върху мотивацията за синдикално членство и оттам върху организационната стабилност на Федерацията.”

Загрижено за съдбата на българското селско стопанство, ръководството на КНСБ и ФНСЗ, по инициатива на проф. д-р Желязко Христов, организира години наред от 1999 до 2005 г. национални срещи – дискусии – каква политика трябва да се провежда, за да се развива жизнеспособно и ефективно селско стопанство в условията на пазарната икономика, но без да се забравя нейната социална ориентация.

Чрез своите конструктивни становища, позиции, декларации и непосредствена експертна работа в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, Националната агенция за професионално образование и обучение, Комитета по наблюдение на ОПРСР, в работните групи към Програмата за развитие на селските райони, в Консултативни съвети към МЗХ, представителите на Федерацията са активен фактор и непрекъснато доказват необходимостта от присъствието на синдикатите в процеса на вземане на решения. Федерацията, чрез своя актив е основен източник на информация по проблеми и решения за сектора, чрез информационните си кампании, регулярни обучения, работни срещи по браншове и непрекъснат контакт с работещия. Разработихме и представихме на обществото редица предложения, редица анализи по важни проблеми, засягащи социалните и трудови права на работещите - относно социалното осигуряване на земеделските производители, икономическата реализация на фактора труд в селското стопанство, възраждане на селските райони през възможностите за създаване на заетост в тях, предложения за създаване на секторни социални схеми (една новаторска идея, провидяна и обоснована още в 1992 г. от нашата федерация), позиции по прилагането на ОСП в България, за информиране и консултиране в сектора, правата на работещите майки и бременни в отрасъла, становища за сезонната заетост и много други.

Стопанските ръководства винаги са изразявали необходимостта от съвместни действия и подкрепа от страна на синдикатите за промяна в законодателни текстове, споразумения за облекчаване на социалните последици при съкращения, финансиране от държавния бюджет, които ние отстояваме и в ОСТС.

По-голямата част от ръководствата на второстепенните разпоредители на МЗХ се вслушват и приемат предложенията на Федерацията с единомислие и е необходимо да се отбележи, че съществува съвместна работа, особено при оптимизиране числеността на персонала, но рестриктивната бюджетна политика често спъва добрите желания, а волята на държавната администрация продължава да доминира. Извършваните структурни промени са съпътствани от сключване на допълнителни споразумения за облекчаване на социалните последици, клаузи за запазване на висококвалифицираните специалисти, пренасочване в други структурни звена, програми за преквалификация.

Благодарение на системната и целенасочена дейност и положени усилия за оцеляване се изградиха авторитетни кадри с богат професионален и организационен опит, които застанаха уверено начело на синдикалните организации в браншовете, доказаха, че могат да работят ефективно, като преодоляват проблеми и несгоди, породени от новите реалности. Изказвам нашата дълбока благодарност към всички синдикали активисти, настоящи и бивши!

В този ден на равносметка не можем да не говорим и за предизвикателствата, които днес стоят за решаване пред нашия синдикат.

Под съмнения са поставени и редица права – правото на сдружаване, правото на стачка, на колективно трудово договаряне. Все още се смята, че синдикатите са пречка. Големият проблем е все още ниският обхват на синдикализация сред работещите в земеделските производствени структури.

Силно сме обезпокоени от замразяването на работните заплати вече шеста година и непрекъснатото редуциране на числеността на персонала на специализирани и обслужващи структури. Настояваме за увеличение на работните заплати, не можем да приемем действащата политика по доходите, която се ограничава само с увеличение на МРЗ. Сериозно трябва да поставим и въпроса за възраждането на селските райони и създаване на заетост в тях. Трябва да продължим дебата относно диференцирания подход на минималния осигурителен доход на земеделските производители, както и системата за сезонна заетост.Одобряваме предложената Програма на правителството 2014-2018, особено за възобновяването и реконструкцията на хидромелиоративните съоръжения и промяната на Закона за ССА.

Преживяхме дълги години на изпитание и доказване, но днес можем да заявим - Федерацията на независимите синдикати от земеделието е развиваща се и модерна организация, здраво стъпила върху традициите и достиженията на синдикалното движение и с амбицията за принос към Европейския социален модел, отговаряща на предизвикателствата на нашето време - каза в заключение Светла Василева.

На конференцията председателят ФНСЗ награди активисти и ветерани, както и социалните си партньори с юбилейния плакет на Федерацията и получи от тях букети с цветя и отличия. Президентът на КНСБ – Пламен Димитров връчи специалния плакет „ 25 години КНСБ” на Любомир Харалампиев – първия председател, и благодари на членовете на ФНСЗ и особено на лидера на Федерациятя Светла Василева за положените големи усилия за съхраняването на синдиката, за отдадеността и волята в борбата за защита на трудовите, социалните и синдикални права на трудовите хора, заети в отрасъла.