Позиция на ръководството на КНСБ по предложенията на управляващата коалиция,свързани с увеличението

Позиция на ръководството на КНСБ по предложенията на управляващата коалиция, свързани с увеличението на пенсиите  Вторник, 8-7-2007  
 
Ръководството на КНСБ изразява задоволство, че макар и с известно закъснение и извън законоустановените правила за сътрудничество и трипартитно управление на осигурителната система, все пак управляващата коалиция се реши на едно допълнително усилие за повишаване размерите на пенсиите и за да докомпенсира отмяната на осъвременяването на пенсиите...

Ръководството на КНСБ изразява задоволство, че макар и с известно закъснение и извън законоустановените правила за сътрудничество и трипартитно управление на осигурителната система, все пак управляващата коалиция се реши на едно допълнително усилие за повишаване размерите на пенсиите и за да докомпенсира отмяната на осъвременяването на пенсиите от 01 януари на всяка година и осъществяването му от 01 юли. За синдиката, този акт е своеобразно потвърждение на верността на позицията и аргументите отстоявани от Конфедерацията още при разработването и приемането на бюджета на ДОО за 2007 г.
Оценявайки желанието на управляващите да предприемат допълнителни мерки за подобряване равнището на пенсиите в страната, необходимите средства за провеждане на допълнителното увеличение от 01.10. т.г. /близо 110 млн.лв./, както и средствата за поддържане на новите размери и за редовното осъвременяване по реда на КСО през 2008 г. година /около 430 млн.лв./, ръководството на КНСБ привлича вниманието на управляващите и на специалистите в съответните институции /МФ, МТСП, НОИ и пр./ върху факта, че ще бъде много по-справедливо и разумно със същия обем от средства да се проведе увеличение на пенсиите чрез формулата за тяхното определяне. Само по този начин ще се постигне диференциран подход, при който увеличението на пенсията на всеки пенсионер ще се формира въз основа на обективни критерии - осигурителния стаж и индивидуалния пенсионен коефициент, респективно осигурителния принос на всеки.
В тази връзка КНСБ настоява увеличението на пенсиите от 01.10. 2007 г. да се осъществи чрез формулата като за всяка година осигурителен стаж се даде по 1.1% , за което ще са необходими около 35 млн.лв.месечно, или общо за тримесечието в рамките на необходимите за 10-процентното увеличение 110 млн.лв. През 2008 година отново увеличение през формулата /от 1 юли/, но вече с 1,25% през формулата и само за ефективен осигурителен стаж, като за разликата до превърнатия стаж се приложи отново 1,1 %. Това увеличение ще изисква около 430 млн. лв., или точно толкова, колкото ще се необходимите допълнителни средства за поддържане на увеличението от 10 на сто през следващата година и за прилагането на осъвременяване по „златното швейцарско правило”. Що се отнася до минималната пенсия за ОСВ, то тя се движи по вече възприетия принцип – не по малко от 50 на сто от минималната работна заплата и всички гарантирани минимални размери на свързаните с нея пенсии се влияят от нея и се увеличават, съобразно съотношенията в КСО.
През 2008 г. за увеличението чрез формулата се използуват и средствата за осъвременяването по реда на чл. 100 КСО, поради което по изключение през тази година такова няма да се осъществява. Това се урежда с промените в КСО, с които ще се установи и използуването на новите проценти във формулата.
1 август 2007 г.