КНСБ разяснява правата на хората в Деня на труда

  • site-1

В Деня на труда – 1 май, КНСБ избра да заложи на знанието и то на най-чувствителната за хората тема - трудовите права. Импровизирана приемна отвори врати пред столичния Национален дворец на културата. Тя бе открита лично от президента на КНСБ Пламен Димитров, който се срещна с граждани в празничния ден.
Само за няколко часа през нея минаха над 150 души. Те получиха разяснения за своите права като работници и служители от експертите на КНСБ, а най-малките получиха подаръци.

Техника РС

Избери:*

Изберете типа на офис техниката и нейното състояние. Попълнете описанието!


Офис техника 1

Техника: (1)
Състояние: (1)
Описание (Марка, модел и експлотационни проблеми): (1)

Офис техника 2

Техника:(2)
Състояние:(2)
Описание (Марка, модел и експлотационни проблеми):(2)

Офис техника 3

Техника:(3)
Състояние:(3)
Описание (Марка, модел и експлотационни проблеми):(3)

Офис техника 4

Техника:(4)
Състояние:(4)
Описание (Марка, модел и експлотационни проблеми):(4)

Офис техника 5

Техника:(5)
Състояние:(5)
Описание (Марка, модел и експлотационни проблеми):(5)
Забележка:
Валидизация:

Благотворителен концерт "За децата от деца" организира РС на КНСБ във Велико Търново

  • Tarnovo

 

Блaгoтвopитeлeн кoнцepт в пoмoщ нa тpи бoлни дeцa, кoитo ce нyждaят oт cпeшнo лeчeниe, пoдгoтвят от Регионалния съвет на КНСБ във Вeликo Tъpнoвo. В пищния cпeктaкъл “Зa дeцaтa oт дeцaтa” щe yчacтвaт млaди тaлaнти oт дeтcкитe гpaдини, мyзикaлнитe, тaнцoвитe и тeaтpaлнитe шкoли в гpaдa. Toй щe ce пpoвeдe в нaвeчepиeтo нa Дeня нa хpиcтиянcкoтo ceмeйcтвo – нa 15 нoeмвpи oт 18 чaca в Мyзикaлнo-дpaмaтичeн тeaтъp “Кoнcтaнтин Киcимoв”.

Въпросник за синдикални председатели в предприятия /организации

Уважаеми колеги,

Проблемът със заплащането на труда и доходите на населението е изключително болезнен на фона на нарастващия обхват на бедността и  на огромните социални неравенства. През последните месеци сме свидетели на безпрецедентна атака от страна на работодателските организации срещу исканията на българските работници за достойни заплати и по-справедливо разпределение на дохода между труда и капитала. Обект на атака са както минималните осигурителни прагове и минималната работна заплата за страната, така и колективните преговори по заплатите на различни нива и за пореден път - добавките за клас.

Заплащането на труда и доходите на населението са приоритет номер едно в Програмата на Конфедерацията през изминалия и през настоящия мандат. Затова ви молим да се включите в нашето допитване за установяване състоянието на доходите и нагласите на работниците и служителите за участие в национални, браншови и регионални протестни действия.

Предварително благодарим за отзивчивостта!

 

1. Име на предприятие/организация*
2. Населено място: *
3. Брой на наетите лица във Вашето предприятие/организация?
4. На коя Федерация/Съюз към КНСБ е член Вашата синдикална организация?*
5. Какъв е размерът на средната работна заплата (СРЗ) във Вашето предприятие/организация по отчетни данни на ТРЗ за 2016 г.?
6. От началото на 2017 г. имаше ли увеличение на заплатите във Вашето предприятие/организация?*

ОТГОВОРИЛИТЕ С ДА – ПРОДЪЛЖЕТЕ СЪС СЛЕДВАЩИТЕ ВЪПРОСИ ДО КРАЯ НА АНКЕТАТА,
А ОТГОВОРИЛИТЕ С НЕ и НЕ ЗНАЯ – ПРЕМИНЕТЕ НА ВЪПРОС 10 И ПРОДЪЛЖЕТЕ ДО КРАЯ

7. Моля посочете с колко ПРОЦЕНТА се увеличи СРЗ във Вашето предприятие/организация спрямо предходната година?
8. Според Вас, от какво се определя този ръст на СРЗ през настоящата година?
9. Какъв бе използваният механизъм за увеличение на работните заплати през 2017 г. ?
10. Вашето предприятие/организация включили се в Кампанията на КНСБ „Искам още 100 лв. към заплатата си”?
11. Моля посочете през последните 5 години (2012-2016 г.) колко пъти са увеличавани заплатите във Вашето предприятие/организация?
12. Считате ли, че във Вашето предприятие/организация е възможно да се осигури по-високо заплащане на труда?
13. Във вашето предприятие/организация изплаща ли се допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит?

14. Считате ли, че членовете на Вашата синдикалната организация имат готовност да подкрепят протест за постигане на достойно и справедливо заплащане на труда? (Един отговор на всяка подточка)

14.1. Участие в Национален протест
14.2. Участие в Регионален протест
Верификация:

Атестация

ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТИ и ОБЩИНСКИ КООРДИНАТОРИ НА КНСБ

Трите имена на участника в теста: *
Длъжност:*
Регионален съвет: *

Секция „Икономическа и социална политика“

1. Кой е основният измерител на икономическия растеж на страната? (един верен отговор)
2. По кои от макроикономическите показатели, към настоящия момент България бележи успехи? (повече от един верен отговор)
3. От кой данък са основните приходи в държавния бюджет? (един верен отговор)
4. Какво е максималното ниво, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България, до което може да достигне бюджетния дефицит в процент от БВП? (един верен отговор)
5. Какъв е минималния процент от капитала на търговското дружество, който трябва да се притежава, за да се придобие правото на блокиране на най-важните решения по неговото управление? (един верен отговор)
6. При колективното трудово договаряне, кой измерител на инфлацията се използва за актуализиране на трудовото възнаграждение? (един верен отговор)
7. Счита се, че КЕВР е независим регулатор, защото: (един верен отговор)
8. Коя държавна институция ежемесечно публикува информация за промишленото производство и промишлените продажби? (един верен отговор)
9. Основните функции на бюрата по труда са: (повече от един верен отговор)
10. Кое е най-често срещаното искане на КНСБ за минимален ръст на средната работна заплата в бюджетния сектор за последните 3 години? (един верен отговор)
11. Каква минимална работна заплата искаше КНСБ от Бюджет 2015? (един верен отговор)
12. Кои от изброените осигурителни рискове са предмет на регулиране от Кодекса за социално осигуряване? (повече от един верен отговор)
13. Кой контролира провеждането на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд / ЗБУТ/? (един верен отговор)
14. Оценката на риска за безопасността и здравето на работещите е задължение на: (един верен отговор)

Секция „Индустриални отношения“

Подсекция „Колективно трудово договаряне“

15. КТД в предприятие се сключва между: (един верен отговор)
16. В случай, че в предприятието има няколко синдикални организации и те не могат да изготвят и представят общ проект на КТД, работодателят сключва КТД с: (посочете повече от един грешен отговор)
17. Работодателят има нормативно задължение за предварително предоставяне на представителите на работниците и служителите на: (посочете повече от един грешен отговор)
18. Какви са съвременните тенденции и приоритети в предмета на колективното трудово договаряне? (посочете повече от един верен отговор)
19. Успешното колективно трудово договаряне не се основава на: (посочете повече от един верен отговор)
20. Ако КТД или отделни негови клаузи противоречат на закона или го заобикалят, иск пред съда за обявяване на недействителност имат право да предявят: (посочете един грешен отговор)

Подсекция „Защита на синдикални права и трудови конфликти“

21. Кои граждани не могат да участват в митинги или манифестация? (повече от един верен отговор)
22. Има ли право кметът на общината да прекрати провеждането на митинг или манифестация? (един верен отговор)
23. В писменото уведомление до кмета за провеждане на събрание, митинг или манифестация се посочва: (повече от един верен отговор)
24. Какви са способите за разрешаване на колективни трудови спорове съгласно Закона за уреждане на колективни трудови спорове? (повече от един верен отговор)
25. Могат ли работници и служители, провеждащи ефективни стачни действия да провеждат публични събрания, митинги или демонстрации? (един верен отговор)
26. Кои от изброените елементи са задължителни, за да бъде една стачка законна? (повече от един верен отговор)
27. В кои от изброените сфери стачката е недопустима? (повече от един верен отговор)
28. Участието в стачка на работници и служители е: (един верен отговор)
29. Кой е основният орган, който съдейства за доброволно уреждане на колективните трудови спорове между работниците/ служителите и работодателя? (един верен отговор)
30. При обявяване и провеждане на символична стачка работниците/ служителите: (повече от един верен отговор)

Подсекция „Трудово право“

31. По своята същност какъв вид трудов договор е трудовият договор, сключен на основание чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 КТ? (един верен отговор)
32. Каква е максималната продължителност на периода от време, за който работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време? (един верен отговор)
33. При прекратяване на трудовия договор поради „обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор”, работодателят дължи ли обезщетение на работника/служителя? (един верен отговор)
34. Какъв е размерът на имуществената отговорност, ако вредата е причинена от ръководител, включително и от непосредствен ръководител при или по повод упражняване на ръководните му функции: (един верен отговор)
35. Ползва ли се с т. нар. предварителна закрила при уволнение работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването, ако трудовия му договор бъде прекратен на основание чл. 71, ал. 1 КТ? (един верен отговор)
36. Какъв е размерът на трудовото възнаграждение на работника/служителя през времето докато трае временното му отстраняване от работа? (един верен отговор)

Секция „Организационна култура”

37. Броят на представителите на основните членове с право на глас в Координационния съвет се определя и променя на: (един верен отговор)
38. Изпълнителният комитет е: (един верен отговор)
39. Асоциираните членове: (повече от един верен отговор)
40. Коя от посочените федерации, синдикати или съюз членува като основен член в КНСБ: (един верен отговор)
41. Извънредни заседания на РС се свикват от: (повече от един верен отговор)
42. Дейността на регионалната експертна кантора се определя: (един верен отговор)
43. Кой определя териториалните граници и организационния състав на регионaлните структури и териториалните синдикати? (един верен отговор)
44. Кой утвърждава годишния финансов отчет, проектите на бюджет и щат на Регионалния съвет? (един верен отговор)
45. ОбС на КНСБ има право да: (повече от един верен отговор)
46. Кой има право да членува в НВСК на КНСБ? (един верен отговор)
47. На какви условия трябва да отговаря гарантът за връщане на взаимопомощ от НВСК на КНСБ? (повече от един верен отговор)
48. Колко гаранти са необходими при отпускане на взаимопомощ от НВСК на КНСБ? (един верен отговор)
49. Какъв е максималният размер на взаимопомощ, отпускана от НВСК на КНСБ? (един верен отговор)
50. Какъв е максималният срок за възстановяване на отпусната от НВСК взаимопомощ? (един верен отговор)
Валидизация: