Заплащане на труда

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда ти, като:

 • Разработва различни системи на заплащане, които работодателят ти може да приложи, за да има справедливост в заплащането на труда;
 • Разработва механизми за определяне на заплатата ти според труда, който полагаш;
 • внася предложения за промени в законодателството, за да е ясно кои фактори трябва да формират заплатата ти;
 • Договаря по-високи размери на работната ти заплатачрез колективното трудово договаряне;
 • Настоява за ежегодно увеличение на работната ти заплатачрез индекс за нарастване на работната заплата в частния сектор;
 • Договаря с работодателя ти минималната заплата за длъжността, която заемаш;
 • Се противопоставя на сивата икономика, така че трудът ти да бъде легално оценен;
 • Разработва механизъм за определяне на минималната работна заплатаза страната;
 • Договаря допълнително заплащане и обезщетения, ако работиш извънредно или при тежки условия на труд;
 • Предоставя онлайн консултациис експерти през Е-синдиката на КНСБ, за да знаеш и разбираш по-добре правата си по заплащането на труда;
 • Дава предложения за гарантиране изплащането на дължимите работни заплати.

Пазар на труда и работни места

Пазар на труда и работни места

КНСБ ти помага да намериш работа на пазара на труда, като:

 • Внася предложения за промени в законодателството, така че то да стимулира включващ пазар на труда
 • Разяснява правата ти на пазара на труда в България и в Европейския съюз
 • Информира за необходимите компетентности и умения за избраната от теб професия
 • Предоставя възможности за квалификация и преквалификация чрез обучения за професионални и ключови компетентности
 • Информира за свободни работни места в краткосрочен и дългосрочен план в България и в Европейския съюз, включително по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Национален план за действие по заетостта и различните регионални и браншови програми
 • Консултира за възможностите да стартираш собствен бизнес или да намериш други начини за самореализация чрез проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 • Предлага консултации, за да участваш в проектите на КНСБ, свързани с пазара на труда
 • Предоставя онлайн консултации с експерти през Е-синдиката на КНСБ, за да знаеш и да разбираш по-добре правата си на пазара на труда

Правна помощ

Правна помоа

КНСБ ти Предоставя правна помо  чрео:

 • КонсултациЈ в птио ната жи, за да знаешкак дазащириш правата са
 • Досъсдно ра рабоѼеноѼзми по трудов- правиЈ ъсср сиа ‧месѿо здраввиЈ ъсср с“Ј в нЈциѷ Е-синдика;
 • Предложения на КНС, зазакоЈови прЃмене, които ренлЃмертпрот трудокитети права

Социална защита

Социална

КНСБ ти Предлага ѡоциална защитя чрео:

 • КонсултациЈ в птио ната жннтнотни различнитокудоие гаричня обезщетениш ипанци( птЏбчллс,с наваледнлс,сбрЃмеднлса и рждрнне,срофесионалнибчллсниотрудока дл пЁлѺнеостсрлса имТът)а
 • КонсултациЈ в птио ната жннтнотни различнитокудоие помощ ( тЃмой ипомощеоцЇлЂвшпо помагане,помощ забЀнатЏ сЕвќежганиш ир.)а
 • Предложения зазакоЈови прЃменЈ нѾфЀнатз на ѡоциалЈитноѴгсуѽяване ипо помагане,имощ зацЇк дазащилят свките ѡоциалви права

>Безопасност и здраве при работа

Безопасност и здрава" width="676" height="200" />

КНСБ тЏгѸлжЈзасвкитобезопасност и здраве при работя чрео:

 • КонсултациЈ в птио натаЈ вЕ-синдиказа ни КНС,нтнотни здранослоЇнитиобезопасЁ ослония нотруд;
 • ПѴоиждрнна ни обученияпибезопасност и здраве при работяацЇк аимаѽяванпрйсЇовит н рабоѻЈитмзяитд;
 • ПѶеганпри с работодателѵ заподобѽяван ослониаза нотру ъѲа ѷпѸмитш;
 • бъдействиЏацЇѺсЀааввез не закоЈовит Єормя заздранослоЇнитиобезопасЁ ослония нотру н различн Ёивш;
 • тоЈоващипи Проекти не ЄордативЂиектовя,н сеощ ослониаза нотруя,некти ПредложениязазхоЈитлиЃмеженеи.