ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

от срещата на председателският съвет при Национален браншов синдикат «Висше образование и наука» (ВОН-КНСБ) с членове на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МС, 14.01.2010 г.


Осигуряването на качеството на обучението е ситуирано като цялостна концепция на основата на международния стандарт за качество БДС EN ISO 9001:2000 и съобразно изискванията на действащата нормативна уредба. Нормативните изисквания определят и необходимостта от създаване и поддържане на вътрешни системи за контрол, поддържане и управление на качеството във висшето училище (ВУ). В този контекст, един от основните приоритети на ръководството на ВУ е именно подобряване на стандартите за качество във всички форми на обучение. Управлението на качеството в системата на висшето образование е основен приоритет на мениджмънта в условията на европейска интеграция. За да могат ВУ да бъдат конкурентни на пазара на европейското висше образование трябва да се обърне сериозно внимание на проблемите, свързани с качеството на обучението.
Чрез въвеждането на СУК /система за управление на качеството/ се цели постигане на максимално добро равнище на качеството чрез най-ефективното използване на външните и вътрешни ресурси (научно-преподавателски състав, материална, информационна и вътрешна нормативна база, активност от страна на студентите).
Основен и определящ фактор за качеството на обучението е създаването и поддържането в студентите, преподавателите и ръководството на мотивация за постигане на качество чрез периодично и обективно оценяване на дейността, на базата на ясни и прозрачни правила и процедури.
От шест месеца като помощен орган на Акредитационния съвет за наблюдение, поддържане и подобряване качеството на дейността на Агенцията, в съответствие със “Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство на висшето образование”, разработени от ENQA, в структурата на НАОА е конституирана Комисията за осигуряване качеството на дейността й в състав от:
•    по един представител от всяка постоянна комисия на НАОА от различни области на висшето образование, номиниран от съответната комисия измежду членовете й;
•    трима представители на университетите, номинирани от Съвета на ректорите;
•    двама представители на студентите и докторантите, номинирани от Националното представителство на студентските съвети;
•    двама представители, номинирани от национално представителните синдикатите;
•    двама представители, номинирани от национално представителните работодателски организации;
•    един представител на МОМН, номиниран от Министъра на образованието, младежта и науката.
Необходимо е да отблежим и факта, че в работата на Акредитационния съвет при отчитането и приемането на обобщаващите доклади за акредитация на професионалните направления за трети път участват представители на потребителите и експертите на Националния браншов синдикат «Висше образование и наука» (ВОН-КНСБ). Това е нов начин на едновременно акредитиране на всички специалности в единна процедура, което подпомага сравнителният анализ на състоянието на едно професионално направление с цел оценяване на неговите перспективи в конкурентна среда.

ВОН-КНСБ ще внесе поредица от предложения в Комисията за осигуряване на качеството на НАОА, свързани с изграждането на ефективна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, за по-добри условия за работа във ВУ, както и подобряване  качеството на висшето образование в интерес на студентите и успешната им реализация (на  чл.6, ал.4 и 5 и чл.30, т.15 от Закона за висшето образование).

ВОН-КНСБ е за Обединен акредитационен модел на институционалната акредитация на висшите училища с програмните акредитации по професионални направления, който да бъде заложен в новия проект на Закона за висше образование. Така ще се спестят средства на висшите училища, процесът ще стане по-кратък и хомогенен, а ВУ няма да се занимават с посрещане на експерти от НАОА в продължение на една или две години, защото повечето университети обучават студенти по повече от 10 професионални направления. Това означава, че една експертна група ще оценява  работата, която ще бъде подпомагана от преподаватели, студенти и администрацията на висшето училище за по-малко време.

Все още формални остават критериите, свързани с програмните акредитации по професионални направления, дадена от НАОА, защото реално те не се отчита при определяне на субсидията за издръжка на обучението така, както изисква Законът (ЗВО чл. 91, ал.2). Съветът на ректорите внесе много предложения, които ВОН-КНСБ и НАОА подкрепят, като например промените в системата за оценки и тя от 4-бална /незадоволителна, задоволителна, добра и много добра/, каквато е в момента, да стане 10-бална, за да е ясно кои са водещите университети, кои са много добрите, добрите и кои не. Всичко това също трябва да се детайлизира и след допълнителни уточнения да се заложи в Проекта на закон за висше образование.

Капацитет на ВУ – за четвърта година през учебната 2010/2011 година ще има възможност за допълнителен прием на студенти (до позволените от ЗВО 100 %), но в рамките на определения от НАОА капацитет. Необходима е нова формула или поне да се оповестят критериите, от една страна. От друга страна следва да се спазва Кодекса на труда за 8 часов работен ден в петдневната седмица, т.е. учебният процес да се провежда от съответен брой преподаватели и студенти, които могат да ползват материалната база на ВУ при спазване на трудовото законодателство, което е и елемент на качеството на учебния процес. Това изискване да се отнася само до обучението на студентите по държавна поръчка, тъй като за работещите, които се обучават в платените магистърски програми, както и в следдипломната квалификация, за предпочитане е учебния процес да става в извън работно време.
ВОН-КНСБ настоява за единен подход при определянето на капацитета на ВУ, съобразно изискванията за съответното професионално направление. Определянето на капацитета да стане на основата на единни критерии по научни области.

Равнопоставеност между държавните и частните висши училища – при акредитирането и следакредитационното наблюдение НАОА да се произнася еднакво както за тяхното стимулиране, така и за санкциониране, особено онези частни колежи, които обучават в пъти повече от допустимия брой студенти.

Сътрудничество и социален диалог - Документът, приет от министрите на образование в Льовен, април 2009 г., в т. 22 отправя молба към Групата Е4 (ENQA, EUA, EURASHE, ESU) да продължи сътрудничеството си в развиването на европейско измерение при оценяването на качеството и по-конкретно да осигури външна оценка на Европейския регистър за оценяване на качеството, като се вземат предвид и мненията на основните потребители.
Държавата е възложила грижата за качеството на Националната агенция по оценяване и акредитация, създадена през 1999 г., приета за пълноправен член на Европейската асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование през септември 2008 г. и вече вписана в Европейския регистър на агенциите за външно осигуряване на качеството. Десет години се учихме как да правим акредитации - и програмни, и институционални в НАОА, най-после се научихме, приеха ни в ENQA (ЕНКА)! ВОН-КНСБ счита, че процедурите на Агенцията по отношение на количествените критерии на меренето на висшите ни училища вече са съизмерими с добрите европейски практики, удостоверявани от всички национални агенции, включени в тази най-авторитетна европейска мрежа (към Съвета на Европа).
Акредитацията се провежда от независими български експерти от академичните, работодателските и студентските среди, а напоследък в рамките на експертната група се привличат и международни експерти, които в бъдеще задължително ще участват в акредитациите на нашите висши училища. Критериите са обективни и съвместими с тези на европейските страни и НАОА има европейски статут с признат професионализъм.
ВОН-КНСБ счита, че  работата на Агенцията ще се подобри, ако критериите за оценка се опростят и се акцентират повече върху реализацията на завършващите.

По Проекта за опростена процедура за акредитация на ВУ, представен от председателя на НАОА, ВОН-КНСБ изразява категоричната си подкрепа за:
- акредитацията на висшите училища да се осъществява в една единна процедура на оценяване, съдържаща елементи на досега съществуващите институционална и програмна акредитация по професионални направления;
- резултатите от акредитацията на професионалните направления да се оценяват по десетобалната скала;
- оценката от акредитацията да има тежест при определянето на образователния капацитет, финансирането и хабилитирания състав в съответното професионално направление;
- в процеса на акредитация на висшите училища хабилитираните преподаватели да се отчитат само в една акредитация;
- капацитетът на висшето училище да се определя по единни критерии, съобразно изискванията за съответното професионално направление;
- оценката и акредитацията на научната степен «Доктор» да става на базата на Класификатора на областите на висше обраозвание по професионалните направления;
- акредитирането и следакредитационния контрол да се прилагат равнопоставено както към държавните, така и към частните висши училища.

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева
Председател на ВОН-КНСБ