КНСБ-Агенция по заетостта-Споразумение - Сряда, 12-13-2006

С П О Р А З У М Е Н И Е
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ
ЗА ВЗАИМНО ИНФОРМИРАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА

Конфедерацията на независимите синдикати...

С П О Р А З У М Е Н И Е
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ
ЗА ВЗАИМНО ИНФОРМИРАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА

Конфедерацията на независимите синдикати в България, в качеството си на национално представителна организация на работниците и служителите
и
Агенцията по заетостта към МТСП,
Като признават:
· Своята привързаност към принципите на европейския социален модел, социалното партньорство, социалната пазарна икономика и към европейския модел на индустриални отношения,
· Необходимостта от създаване на условия за ускорена реализация на основните принципи на Европейския социален модел,
· Необходимостта от поддържане на висок и устойчив икономически растеж чрез динамична, конкурентоспособна и високотехнологична икономика, основана на знанието,
· Като признават, че свободното движение на хора е право, което допринася за икономическото и социалното развитие, улеснява културното разнообразие и технологичния обмен,


се споразумяват за следното:

Да предприемат конкретни действия в следните особено важни области:

1. Развиване на консултативните механизми с участието на КНСБ и други структури на гражданското общество в дух на прозрачност и контрол. За постигане на горепосочената цел страните се ангажират да участват активно в работни групи.
2. Постоянно взаимно информиране за дейността (свързана с нормативната уредба, сключване на трудови спогодби и прилагането им) на страните по споразумението в областта на свободното движение на хора, с цел повишаване информираността на работниците по въпроси, свързани с техните трудови и социални права в страните на пребиваване, както и взаимно информиране за проведени изследвания в областта на миграцията.
3. Предоставяне на информация на български граждани за дейността и възможностите, които се предоставят от Информационния център за българи в Испания, работещ към КНСБ.
4. Сътрудничество при разработването на нормативните актове в областта на защитата на националния пазар на труда и свободното движение на хора.
За реализацията на настоящото Споразумение страните ще положат адекватни усилия и ще си сътрудничат при изпълнението му.
Настоящото Споразумение е подписано в София на 13.12.2006 г. в два еднообразни екземпляра.

Подписите си под споразумението положиха д-р Желязко Христов, председател на КНСБ и Сотир Ушев, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта.