Работодатели и синдикати срещу промените в Закона за здравното осигуряване

На заседание на НСТС от 23.02.2015 г. при обсъждането на предложените промени в Закона за здравно осигуряване всички социални партньори заеха единна позиция и категорично се противопоставиха напредвиденото увеличаване на държавната квота в Надзорния съвет на НЗОК с още двама души.

ДО

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПРИ 43-ТО НС

 

ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАРИТКОВА,

На заседание на НСТС от 23.02.2015 г. при обсъждането на предложените промени в Закона за здравно осигуряване всички социални партньори заеха единна позиция и категорично се противопоставиха на предвиденото увеличаване на държавната квота в Надзорния съвет на НЗОК с още двама души. По този начин на представителите на държавата се гарантира абсолютна свобода при вземането на решения и по същество се зачертава утвърдената традиция на трипартитно управление на публичните осигурителни институции, в т.ч. НЗОК. Наред с това, такъв подход далеч не съответства на приноса на държавата (34 на сто) във финансиране на дейността на Касата.

В този контекст считаме за наложително да се преразгледа и основателността на участието на пациентски организации в управлението на Здравната каса. Масовата практика е дейността на такива структури да се концентрира в сферата на контрола.

В случай, че предложението за увеличаване на държавната квота в Надзорния съвет на НЗОК се приеме от Народното събрание, участието на представителите на социалните партньори в работата на този орган напълно се обезсмисля, поради което ще преразгледаме присъствието им в неговия състав.

Изложената по-горе позиция се определя от отговорността, която членовете на Нодзорния съвет на НЗОК носят за състоянието и ефективността на работа на тази изключително важна за осигурените лица институция. Отговорността следва да се съчетава с възможност за ефективно въздействие върху решенията на Надзорния съвет.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ)

 

……………………………………………….

Българска стопанска камара –
съюз на българския бизнес (БСК)

 

……………………………………………….

Българска търговско-
промишлена палата (БТПП)

……………………………………………….

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

 

……………………………………………….

Конфедерация на независимите
синдикати в България (КНСБ)

 

……………………………………………….

Конфедерация на труда
„Подкрепа“

 

……………………………………………….