КНСБ-Омбудсман-протокол за взаимодействие - Вторник, 1-16-2007

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ
Днес 16 януари 2007г. Омбудсманът на Република България и Конфедерацията на независимите синдикати в България

Отчитайки статута на омбудсмана като висш и независим конституционен орган, който се застъпва за правата и свободите на гражданите...

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ
Днес 16 януари 2007г. Омбудсманът на Република България и Конфедерацията на независимите синдикати в България

Отчитайки статута на омбудсмана като висш и независим конституционен орган, който се застъпва за правата и свободите на гражданите
и
обществената роля на КНСБ като структура на гражданското общество, която брани трудовите, осигурителните и синдикални права,

Изхождайки от общото си принципно разбиране за:

1.Върховенството на правата и свободите на гражданите;
2.Принципите на европейския социален модел и на европейските индустриални отношения,

Убедени, че основните предизвикателства пред развитието на страната през следващите години са:

1.Гарантиране на гражданските, политическите, трудовите, социалните и икономическите права;
2.Гарантиране на справедлив правов и социален ред, на равенство на всички пред закона и равни възможности за личен просперитет;
3.Гарантиране на прозрачност в управлението и ефикасна борба с корупцията;
4.Политиките на пазара на труда, които отговарят на националните нужди и на европейските стандарти;
5.Осигуряване на ефикасна и справедлива социална закрила на уязвимите групи и предотвратяване на дискриминацията,

Водени от стремежа за пълна и всеобхватна защита на трудовите и осигурителните права на всеки български гражданин, както и от разбирането, че е необходим обществен контрол за тяхното спазване,

Като се основават на универсалните ценности на човешкото достойнство, свободата, равноправието и солидарността, както и на Конституцията, законите, ратифицираните международни договори, по които България е страна и Европейското законодателство,

Подписват този протокол с цел:

Установяване на трайно и резултатно сътрудничество и взаимодействие за защита на правата и свободите на гражданите, гарантирани от българското и европейското законодателство, в това число:

1.Право на добро управление;
2.Право на труд и упражняване на свободно избрана професия;
3.Трудови и осигурителни права;
4.Право на здравословни, безопасни и достойни условия на труд;
5.Право на достъп до социална сигурност и социална защита;
6.Право на бързо и ефективно правораздаване в областта на индивидуалните трудови спорове;
7.Право на свободно сдружаване на работниците и служителите за защита на интересите им;
8.Право на еднакво третиране.


ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1.Обмен на информация относно проблемни области в действащата законова и подзаконова нормативна уредба и разработване на предложения за преодоляването им;
2.Сътрудничество при разглеждане на случаи, свързани с нарушаване на трудови и осигурителни права на работници или служители;
3.Организиране на дискусионни форуми и обучения по теми, свързани със защитата на гражданските, трудовите и осигурителните права;
4.Съвместни инициативи за сезиране на компетентни институции във връзка с констатирани нарушения на гражданските, трудовите и осигурителните права;
5.Набелязване на мерки за ограничаване на дейността на т.н. „неформална икономика” и отрицателните последици, които тя генерира в обществото и държавата като цяло.

ОСНОВНИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

1.Формиране на съвместна експертно-координационна група;
2.Периодични срещи, свързани с преглед на нормативната уредба, съдебната и административна практика и по обществено значими проблеми и сигнали на граждани.
3.Съвместни инициативи, свързани със спазването и защитата на правата на гражданите;
4.Информиране на обществото по подходящ начин за дейността по настоящия протокол.

Омбудсманът на Република България и Конфедерацията на независимите синдикати периодично извършват преглед и оценка на резултатите от изпълнението на този протокол и при необходимост, набелязват нови конкретни съвместни дейности.

Протоколът за взаимодействие е открит и за други органи, институции и организации, които биха приели да се присъединят към него, за да дадат своя принос в общите усилия за ред, законност и защита на правата и свободите на гражданите в Република България.
Протоколът е съставен в два идентични екземпляра –по един за всяка от страните.