Рамково споразумение-КНСБ-Комисия за защита ог дискриминация - Петък, 1-19-2007

Р А М К О В О С П О Р А З У М Е Н И Е
МЕЖДУ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ И КНСБ

Днес, 19 януари 2007 г....

Р А М К О В О С П О Р А З У М Е Н И Е
МЕЖДУ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ И КНСБ

Днес, 19 януари 2007 г. Комисията за защита от дискриминация и Конфедерацията на независимите синдикати в България,
Като се съобразяват с:
· Конституцията на Република България;
· Закона за защита от дискриминация, общественозначимите цели, заложени в него, както и правомощията на Комисията за защита от дискриминация;
· Целите и задачите на Конфедерацията на независимите синдикати в България, определени в нейния Устав,
Като отчитат:
· Взаимния си стремеж за бързо адаптиране на страната ни към изискванията, които произтичат от членството на България в Европейския съюз;
· Своята привързаност към принципите на европейския социален модел, социалното партньорство, социалната пазарна икономика и към европейските модели на индустриални отношения,
Като приемат, че основните предизвикателства пред обществено-политическото и социално-икономическото развитие на страната през следващите години са:
· Създаване на условия за ускорена реализация на основните принципи на европейския социален модел;
· Гарантиране на трудовите и осигурителните права на гражданите;
· Гарантиране на справедлив правов и социален ред, осигуряващ равнопоставеност на гражданите пред закона,
В израз на своето желание да си сътрудничат по въпросите на превенцията и защитата от дискриминация и за промяна на изградените в българското общество нагласи и стереотипи на поведение чрез налагане на нормите на антидискриминационното законодателство при реализацията на трудовите и осигурителните права на гражданите в Република България,
Сключват настоящото рамково споразумение за сътрудничество, взаимопомощ, координация на действията и взаимно информиране в областта на:
1. Защита от дискриминационни прояви при упражняване правото на труд.
2. Недопускане, предотвратяване и преустановяване на посегателствата върху трудовите и осигурителните права на гражданите.
Общото съдържание на сътрудничеството ще се осъществява, чрез конкретно договорени инициативи и действия, състоящи се от :
1. Взаимно информиране и консултиране по въпросите от взаимен интерес;
2. Организиране на обучения и семинари на различни теми, свързани с правната закрила от дискриминация на трудовите и осигурителните права;
3. Координиране и съгласуване на действията между Комисията за защита от дискриминация и регионалните структури на КНСБ;
4. Съвместни действия за иницииране на законопроекти или изменения на вече действащите правни норми в областта на упражняването на правото на труд и осигурителните права;
5. Съвместни действия, насочени към ограничаване на дейността на т.нар. “неформална икономика” и отрицателните последици, които тя генерира в обществото и държавата като цяло;
6. Съвместни инициативи за сезиране на компетентните институции за съответните нарушения;
За целите на настоящото споразумение страните ще:
· Формират съвместна експертно-координационна група;
· Осъществяват периодични прегледи на съвместната работа;
· Информират по подходящ начин обществото за дейността по изпълнение на това споразумение;
· Извършват наблюдение върху прилагането на нормите на антидискриминационното законодателство при упражняване правото на труд;
· Си съдействат за установяване на единна и трайна практика за ефективно прилагане на антидискриминационното законодателство в областта на трудовите и осигурителните права на гражданите в Република България;
· Участват поотделно и съвместно в провеждането на европейската Година на равните възможности и други подобни инициативи.
Начини и средства за реализиране на съвместната дейност
· Сформиране на работни групи по отделни направления от взаимен интерес;
· Сключване на анекси към това споразумение за конкретни дейности;
· Участие в национални и международни програми и проекти.
Страните по това споразумение се съгласяват, че то е открито и за други органи и организации, които биха приели да се присъединят към него и да имат принос в общите усилия за практическо реализиране на нормите за превенция и защита на трудовите и осигурителните права на гражданите на Република България от дискриминационни прояви.
Настоящото Рамково споразумение е изготвено в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от подписалите го страни и влиза в сила от датата на подписването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗД:
Кемал Еюп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: доц. д-р Желязко Христов, д.м.