ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО И РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РЪКОВОДСТВАТА НА КНСБ И КТ „ПОДКРЕПА” - 7-2-2007

Ръководствата на двата национално представителни синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа” след като направиха цялостен анализ на обществено-политическата ситуация и социално-икономическото развитие на страната констатираха:Продължаващият вече десета година ръст на БВП не се социализира и плодовете му не се разпределят адекватно между бизнеса и труда. През 2006 г. БВП на един зает в реално изражение надмина нивото си от 1991 г. с 41 %, докато реалната работна заплата за същия период изостава с 47,4 %. ...

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО И РАБОТОДАТЕЛИТЕ
ОТ РЪКОВОДСТВАТА НА КНСБ И КТ „ПОДКРЕПА”
Уважаеми г-н Министър-председател,
Уважаеми ръководители на национално представителните работодателски организации,

Ръководствата на двата национално представителни синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа” след като направиха цялостен анализ на обществено-политическата ситуация и социално-икономическото развитие на страната констатираха:
• Различията в управляващата коалиция по основни приоритети на икономическата и социална политика се задълбочават, което води до редица неадекватни решения в ключови области и сектори на страната.
• Модернизирането и реформирането на важни отрасли и браншове като образование, наука, здравеопазване, държавна администрация и др. се забавя и е съпътствано често с противоречиви мерки и необосновани действия.
• Сключения пакт за икономическо и социално развитие на България до 2009 г. не доведе до повишаване на ефективността на социалния диалог поради неизпълнение или забавяне на голяма част от договорените съвместни политики и мерки. Особено сериозно е изоставането на секторния диалог и колективно договаряне, което води до увеличаващ се брой и обхват на протести и стачки в страната.
• Продължаващият вече десета година ръст на БВП не се социализира и плодовете му не се разпределят адекватно между бизнеса и труда. През 2006 г. БВП на един зает в реално изражение надмина нивото си от 1991 г. с 41 %, докато реалната работна заплата за същия период изостава с 47,4 %.
• Дългогодишното целенасочено подтискане, а в публичния сектор дори замразяване, на доходите стовари цялата цена на икономическите и социални реформи на прехода върху гърба на наемния труд и пенсионерите и ни нареди на последно място по доходи в Европейския съюз със средна работна заплата за страната за 2006 г. от 182 евро.
• Все още високото данъчно облагане на труда, в сравнение с бизнеса, и прехвърлянето на данъчното облагане на социалните разходи при работника съчетано с устойчиво пълзящите на горе цени на основни стоки и услуги (около 42 % от средно-европейските цени) продължава да води до изоставане на реалните доходи (около 33 % от средно-европейските доходи).
• Бързо променящият се пазар на труда в страната, нарастващата и легализираща се заетост и продължаващият спад на безработицата при остри и задълбочаващи се дефицити на работна сила в някои професии, дори в цели браншове, създава обективни предпоставки за нарастване на работните заплати в тях.
• Провокираните от политиците очаквания за ръст на доходите след приемането ни в ЕС и обективните факти, че реалната покупателна сила на средната работна заплата за страната е 7,2 пъти по-ниска от средно-европейската при 3,1 пъти по-малък БВП на глава от населението по естествен начин доведоха до ескалиращи искания за увеличение на доходите.
Всичко това стимулира процеса на отърсване от страха на хората на наемния труд, насаден от примитивния капитализъм от началото на прехода. Те с основание, остро и радикално издигат многократно поставян въпрос от синдикатите и постоянно отклоняван от политическия, управленски и бизнес елит за разпределението и преразпределението на националното богатство и плодовете от ръста на икономиката. Усещането за липса на адекватна и приемлива обществена оценка на цената на труда на огромни групи от наемните работници и служители провокира категоричност в заключенията за отсъстваща справедливост в обществото и радикална готовност за действия с цел възстановяването й.
В предвид на гореизложеното ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа”:
1. Напомнят, че социалния мир в обществото е доказан производствен фактор с пряко влияние върху икономиката, като основните гаранции за поддържането му са ефективния социален диалог и продуктивното договаряне.
2. Изразяват негативната си оценка и неудовлетворението си от хода на изпълнението на договореностите в Пакта за икономическо и социално развитие на България до 2009 г.
3. Заявяват категоричната си подкрепа за всички протестни и стачни действия в отделни предприятия, браншове и отрасли с цел повишаване на доходите и готовност за пълно съдействие на отрасловите и браншови структури при преговорите с работодателите и правителството.
4. Настояват за започване на незабавни преговори по доходите и данъчното облагане с правителството и работодателите, като предлагат:
• Национален индекс за минимално нарастване на работните заплати в реалния сектор за 2007 г. в размер на 18 %;
• Увеличаване на необлагаемия минимум на 240 лв. и рязко намаляване на ставките за облагане доходите на физическите лица за 2008г. при запазване на четири степенната данъчна прогресия;
• Минимална работна заплата за страната за 2008 г. в размер на 240 лв.;
• Сериозен ръст на минималните осигурителни доходи за 2008 г. с цел изравняване или плътното им приближаване до действителните размери на началните работни заплати по икономически дейности и категории персонал.
5. Предупреждават, че при провал на националните, браншовите и фирмените преговори за увеличение на доходите ще предложат на ръководните си органи оттеглянето на двете конфедерации от Пакта за икономическо и социално развитие на България до 2009 г. и ще призоват синдикалните си структури и наемните работници и служители към национални протестни и стачни действия.