Синдикалният прочит на една противоречива година

Поредната „успешна за България” година си отива, но тя оставя смесени и противоречиви чувства в нас.
• За нас тя е втората година от равноправното ни членство в ЕС, поредната година с висок икономически растеж,  и в същото време – годината, в която от Европейската комисия категорично ни казаха, че по този начин повече не може да се продължава, че корупцията прояжда основите на демократичното ни общество.
• Няма и не може да има снизхождение към България, за каквото адвокатстват родни политици, когато корупционните политически практики са известни не само на ЕС, но и диктуват вътрешния ни ред, засягайки болезнено цялото ни общество.
• Това е и годината, в която с работодателите не постигнахме национално споразумение за препоръчителния индекс на нарастване на работните заплати и въпреки това доходите се увеличиха под натиска, както на колективните трудови договори, така и на обективната ситуация на пазара на труда.
• 2008-ма беше и година на „отрезвяването”, в която се разбра,  че „финансовите пазари” не само не са „светая светих”, но и липсата на надеждна държавна регулация доведе до краха на една безумна неолиберална политико-икономическа конструкция.
• Това ни коства много – светът навлиза в една от най-тежките си кризи, но тази криза не може да отмине и малка България, въпреки многократно отбелязваните финансови предимства и буфери на родната икономика.
• Ние вече губим и ще продължаваме да губим работни места и доходи, за създаването на които бе платено от държавата и бизнеса, а в крайна сметка и от всички нас.

Поредната „успешна за България” година си отива, но тя оставя смесени и противоречиви чувства в нас.
• За нас тя е втората година от равноправното ни членство в ЕС, поредната година с висок икономически растеж,  и в същото време – годината, в която от Европейската комисия категорично ни казаха, че по този начин повече не може да се продължава, че корупцията прояжда основите на демократичното ни общество.
• Няма и не може да има снизхождение към България, за каквото адвокатстват родни политици, когато корупционните политически практики са известни не само на ЕС, но и диктуват вътрешния ни ред, засягайки болезнено цялото ни общество.
• Това е и годината, в която с работодателите не постигнахме национално споразумение за препоръчителния индекс на нарастване на работните заплати и въпреки това доходите се увеличиха под натиска, както на колективните трудови договори, така и на обективната ситуация на пазара на труда.
• 2008-ма беше и година на „отрезвяването”, в която се разбра,  че „финансовите пазари” не само не са „светая светих”, но и липсата на надеждна държавна регулация доведе до краха на една безумна неолиберална политико-икономическа конструкция.
• Това ни коства много – светът навлиза в една от най-тежките си кризи, но тази криза не може да отмине и малка България, въпреки многократно отбелязваните финансови предимства и буфери на родната икономика.
• Ние вече губим и ще продължаваме да губим работни места и доходи, за създаването на които бе платено от държавата и бизнеса, а в крайна сметка и от всички нас.

КНСБ и през 2008 г. продължи да бъде конструктивната сила, която с експертност постигна немалко в преговорите на различни равнища, но и с конкретни активни действия  успя в редица случаи да защити наемния труд.

Икономическата и структурна политика

Изминаващата 2008 г. е белязана с две крупни приватизационни сделки – продажбата на „Параходство Български морски флот” ЕАД и ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД. И двете сделки бяха предшествани и съпътствани от активни действия от страна на централата на КНСБ и отрасловите федерации към нея. В резултат на това бяха постигнати добри социални параметри в приватизационните договори.
Купувачът на Параходство „БМФ” (българо-германският консорциум „Кей Джи Маритайм Шипинг”) плати 440 млн. лв. за 70% от флота  и пое ангажименти за плавно намаляване на средносписъчния брой на плавателния състав, както и за 15%-но годишно увеличение на работната заплата.
Новият собственик на ТЕЦ „Бобов дол” („Консорциум енергия МК” АД, София) придоби  централата за 100 млн. лв. и пое ангажимент да предприеме мерки за постигане на съответствие със заложените в Комплексно разрешително 45/2005  норми за допустими емисии в срок до 31.12.2011г. До тази дата дружеството се задължава да изкупува български въглища в количество, не по-малко от 1.75 млн. тона годишно. Така беше гарантирано бъдещето на българския въгледобив и на миньорите в югозападната част на страната.
С активна синдикална намеса бяха осъществени и продажбите на фондовата борса на двете цигарени фабрики в Пловдив и Ст. Загора от системата на „Булгартабак Холдинг” АД. Бе договорена продажба със запазване на лиценза за производство на цигари, което позволи производството на цигари да се възобнови след приватизацията. Бяха договорени обезщетения за освободените работници (до 36 работни заплати), които са най-високите обезщетения, договаряни някога в България.
Дълго време се проточи изплащането на възнагражденията на персонала за месеците август и септември т.г. в „Кремиковци” АД.  Ежедневно се провеждаха протести за изплащане на работните заплати и за осигуряване на нормална работа в предприятието. В тази ситуация синдикатите предложиха на държавата изкупуване на произведената, но нереализирана продукция на комбината, за нуждите на държавния резерв, като с получените средства постепенно се погасиха задълженията към работещите. Към настоящия момент отчаяно се търси инвеститор, който да закупи дружеството и да влее средства, с които то да работи, или като временно решение  - ангажирането на оператор.
Представителите на КНСБ в Консултативния съвет към ДКЕВР активно съдействаха за недопускане на резки увеличения на цената на природния газ. Нещо повече, КНСБ, КРИБ, БТПП и около 50 крупни предприятия са страна по съдебно дело за изясняване на прикривани обстоятелства по отношение ценообразуването на природния газ.
През декември т.г. КНСБ официално представи пакет от антикризисни мерки, като голяма част от тях бяха свързани със стимулиране развитието на българската икономика.

Колективното трудово договаряне  

Колективното трудово договаряне през първите 9 месеца на 2008 г. се характеризираше с устойчивост и резултатност в духа на установени вече традиции и практики. През 2008 г. броят на сключените отраслови/браншови колективни договори показа тенденция на увеличаване и към момента те са 67, като 39 от тях са с приложение в реалния сектор. На ниво предприятия и учреждения през 2008 г. са регистрирани около 1500  КТД, като към тях следва да се прибавят между 300 и 400 анекси.
Наред с увеличаване на количествените показатели на колективното трудово договаряне, страните в преговорния процес (синдикати и работодатели),  очевидно натрупаха през годините достатъчно капацитет и отделят все по-голямо внимание на качеството на постигнатите договорености. Видимо стана обогатяването на  предметното съдържание на отрасловите/браншови КТД с включването на нови раздели – „По проблемите на информиране и консултиране”, „Защита от дискриминация на работното място”, „Съвместяване на трудовия и семейния живот”  и др. Т.е. налице е осъзнат стремеж за постигане на договорни регламенти по все по-голям кръг от въпроси, свързани с трудовия и социалния статус на българските работници и служители.
В областта на заплащането отрасловите/браншови колективни договори вече прилагат съвременни механизми за определяне равнищата на работни заплати. В над 2/3 от тях заплащането се поставя в пряка зависимост от влиянието на два фактора – процента на инфлация и ръста на производителност на труда. Договорените размери на минималните осигурителни прагове по категории персонал все повече се приемат за МРЗ в отрасловия/браншов КТД.
В КНСБ стартира работа Националната експертна мрежа по колективно договаряне, информиране и консултиране като доброволно обединение на синдикалния актив с опит и интереси в колективното договаряне и средище за обмяна на добри практики и стандарти, консултации.
Като положителни следва да бъдат оценени и извършените промени в Кодекса на труда, съгласно които бе нормативно регламентирано създаването в Националния институт за помирение и арбитраж на Национална информационна система за сключените КТД – една идея, инициирана от КНСБ и реализирана с нейното активно участие.
Независимо от позитивните тенденции в сферата на колективното договаряне все още са налице пропуски и дефицити. В най-синтезиран вид те са:
- нежеланието от страна на МТСП за разпростиране на отрасловите/браншови КТД;
- недобронамерено поведение на браншови работодателски структури (двойно членство, отказ от преговори, прилагане на нормативно установени стойности);
- механично пренасяне на договорености от браншовите КТД или направо от Кодекса на труда;
- липсват ефективни договорености и практики на мониторинг по изпълнението на КТД;
- недобро познаване и прилагане на европейски практики в КТД   (напр. Рамковите споразумения на европейските социални партньори).
Тези, а и съпътстващи проблеми оставиха своя отпечатък върху договарянето през 2008 г. и вероятно ще оказват своето въздействие върху процеса и през 2009 г .
През последните месеци, в резултат на влошената финансова и икономическа ситуация в глобален мащаб, колективното договаряне започна да усеща известни сътресения. Липсата на възможност за дългосрочно прогнозиране накара работодателите да заявят още отсега по-предпазлива позиция в преговорите и ни кара да очакваме съществени промени в поведението им през 2009 г., т.е. акцентът да се измести върху договарянето на ефективни механизми за защита на съществуващите работни места и задържане на постигнатите от предишни години договорености. В тази връзка вероятно ще се засили и съпротивата за прилагане на отрасловите/браншовите КТД на фирмено равнище.

Пазарът на труда и анти-кризисните мерки

През 2008 г. държавните институции (МТСП и Агенцията по заетостта), със социалното партньорство на работодатели и синдикати, се доближиха до стратегическите критерии и стандарти в политиките на пазара на труда и повишаване на заетостта.
До 9-месечието на годината продължи плавното намаляване на безработицата и повишаване на заетостта. Равнището на безработица (данни на АЗ) спадна до 5.80% през септември и леко нарасна на 5.85% през октомври, но ситуацията драматично се променя през последните два месеца. Много от фирмите вече обявиха процедура за масови съкращения, други съкратиха част от персонала си. В момента също текат предизвестия, което предполага, че равнището на безработица тепърва ще се увеличава.
През 2008 год. бе предвидено да бъдат обявени 150 000 свободни работни места, а до края на м. септември обявените работни места са само 116 267. Основните причини за по-ниската усвояемост са влошените качествени характеристики на работната сила и повишаването на квалификационните изисквания от страна на работодателите. Допълнителна причина е и недостатъчната мобилност на търсещите работа лица.
През годината се работеше по традиционно наложили се национални програми: „От социални помощи към заетост”; „Асистенти на хора с увреждания”; „Старт на кариерата. В същото време приветстваме появата и на нови програми:
- Съвместяване на личния и професионален живот – беше дадена възможност на безработни майки(осиновителки) с деца от 3 до 5 години да бъдат наемани на работа на пълно и непълно работно време;
- Регламентирана беше нова мярка за Чиракуване на безработни лица с основно и по-ниско образование.
Всичките тези политики и действия обаче не са достатъчни за стабилността на пазара на труда през 2009 год., когато се очакват фалити на фирми, а в по-голямата част от икономическите субекти – намаляване и редуциране на числения им състав.
Затова ние предложихме програмата „Да запазим заетостта”, която, според нас, пряко кореспондира с насоките на Лисабонската стратегия и общите принципи на гъвкавост и сигурност на пазара на труда, с модернизиране системата за социална защита, както и реализирането на средносрочни фирмени стратегии.
За опазване на стабилността на пазара на труда ние предлагаме и подкрепяме действия, съсредоточени към четири групи лица:
? Заети в принудителен неплатен отпуск, поради спиране на дейността на съответния икономически субект;
? Съкратени лица по чл.328, ал.1, т. 1, 2, 3, 4;
? Лица, чийто трудови договори са прекратени по взаимно съгласие;
? Безработни в неравностойно положение на пазара на труда (младежи до 29 год., лица над 50 год., ниско квалифицирани безработни лица).
КНСБ настоява в тази тежка ситуация - с развитие на партньорството на всички нива да се приложи Лисабонската стратегия за включване на регионалните и местни власти, социалните партньори и гражданското общество при изпълнение интегрираните насоки за търсене на нови източници за работни места. Тези изисквания трябва да отчетат потребностите от работна сила за всеки един регион в Р. България. Това изисква повишаване на информираността, финансиране на иновативни идеи, размяна на добри практики и други от досегашните инициативи.

Заплащането на труда

     Досегашната динамика на заплатите през 2008 г. не повтаря случващото се през предходните години.
В стопанската дейност:
• През първото тримесечие бе отбелязан нетипичен връх в нарастване на средните заплати, който трябва да се приема по-скоро като принудителен, заради проведеното (макар и не навсякъде) компенсиране на ниските възнаграждения, след въвеждане на пропорционалното облагане на доходите от труд – общо  8.1% ръст, като в частния сектор  той достига 9.6%.
• През второто тримесечие, което иначе е традиционно най-силно, е отчетен силно  намаляващ темп – 3.8% в обществен сектор и 4.6% в частен сектор.
• Третото тримесечие се характеризира с изключително слабо нарастване – общо 1.2%, като общественият сектор постига най-високото за годината 4.8%, а в частния е под 1%.
• Постигнатото  номинално нарастване на годишна база (ІІІ-то тримесечие на 2008 г. спрямо ІІІ-то тримесечие на 2007 г.) е над 22 на сто или реалният ръст е 8.8 на сто средно.
            В бюджетните организации и дейности:
• Изпъква второто тримесечие със средно 9.5% нарастване поради   преференциално увеличение на заплатите в отделни сектори (държавно управление (13.2%), здравеопазване и социални дейности (10.7%).За сравнение, в сектора образование е отчетен ръст едва 4.7%.
• Промяната през третото тримесечие средно с 8.5% съответства на възприетия общ темп по подоходната политика в бюджетната сфера. Отличава се ръстът в образование с 15.2%, докато в здравеопазване и социални дейности е само 3.8 %, а в държавно управление 2.9%.
• Постигнатото  номинално нарастване на годишна база (ІІІ-то тримесечие на 2008 г. спрямо ІІІ-то тримесечие на 2007 г.) в бюджетната сфера е 27.8 на сто или реален ръст от над 12 на сто. Доста по-ниско е номиналното нарастване в държавно управление (15%), а отличаващо се в позитивна посока е образованието с 40.8 %.
Съвкупността на работещите на минимална работна заплата през цялата 2008 г. се запазва на около  253 хил. или около 10 % от всички наети. Известно намаление на получаващите МРЗ за страната се отчита през третото тримесечие само в бюджетната сфера (с близо 5 хил. човека), благодарение на специалното по-високо нарастване на заплатите в здравеопазването и социалните услуги.
    Очакванията до края на 2008 г. са предпазливо умерени и леко негативни, въпреки че през други години четвъртото тримесечие обикновено добавя суми както в размера на заплатите, така и под формата на годишни премии. Възможно е повечето търговски дружества да се застраховат,  като замразят разходите за труд, заради неяснотите около проявлението на икономическата криза през следващата 2009 г. Много вероятно е също само в отделни бюджетни ведомства да се изплатят икономии от средствата за заплати, т.е. в годишен план не се очаква някакъв осезаем принос  на годишното премиране.
    Като имаме предвид гореизложените факти през отделните тримесечия, за цялата 2008 г. се очаква по-нисък номинален ръст от този през 2007 г. Дори при оптимистични прогнози до края на годината, средногодишното номинално нарастване за 2008 г. може  като максимум да достигне    :
-    общо за страната около 19 на сто;
-    за стопанска дейност  около и малко над 20 на сто;
-    за бюджетна сфера  около 16 на сто.
Очевидно тези предвиждания бележат края на двугодишния период, през който се положиха усилия за нормализиране на цената на труда. От тук нататък са възможни силно отличаващи се сценарии по сектори и дружества, доколкото няма да е еднакво влиянието на набиращата скорост икономическа криза. В дружествата със силно редуциран кадрови състав е възможно несъразмерно, но все пак положително развитие на работните заплати. При въведено непълно работно време ще е налице постепенно или скокообразно обективно редуциране  на работните заплати.

Безопасността и здраве при работа

През изминалата 2008 год. безопасността и здравето при работа бе основен приоритет в социалната политика на КНСБ. Под мотото на Европейската стратегия за безопасност и здраве при работа и осигуряването на “благосъстояние чрез работа”, КНСБ участва активно, както в създаването на нови нормативни актове, така също в измененията на съществуващите такива:
• Закон за инспектирането на труда – внесените предложения на КНСБ за допълване на субектите, които инспектират, а именно Министерство на здравеопазването и Националния осигурителен институт, бяха приети. За съжаление не се прие – национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите да имат щатни и извънщатни сътрудници на ИА „ГИТ”.
• Изменения и допълнения в Кодекса на труда и по-специално -контрол по спазването на трудовото законодателство и административно-наказателна отговорност и размерът на глобите. Принципно КНСБ прие увеличаването на размера на глобите, но същевременно подчертахме, че тези действия са и предпоставка за корупционни механизми.
• Стратегия за безопасност и здраве при работа на Република България за периода 2008-2012. Същинската част на стратегията е концентрирана в Раздели: 4 и 5 - «Визия, цели и приоритети», «Финансово осигуряване». В твърде декларативен стил се говори за укрепване на капацитета за наблюдение и контрол, за насърчеаване и развитие на секторни стратегии, за програма на Правителството по обучение на подрастващите в областта на безопасността и здравето при работа, за създаване на Национален център по безопасност и здраве при работа и др. От стратегията като цяло не се чувства безусловната ангажираност на държавата за ресурсно осигуряване на всички тези приоритети.
• Това важи и по отношение на заложените ангажименти с бюджета на Фонд «Условия на труд». От създаването на фонда до този момент от Държавния бюджет не са отделени никакви средства за подпомагане на фонд «Условия на труд». Основно той се финансира чрез ежегоден трансфер от НОИ на средства от Фонд “Трудова злополука и професионална болест”, съобразно закона за Държавното обществено осигуряване.
 КНСБ продължава да счита, че държавата следва да предвиди облекчения чрез фискалните инструменти за работодателите, които инвестират в условията на труд през 2008-2012 г. Настояваме и за диференциране на показателите на травматизма по сектори, които да гарантират постигане на общата цел - 25 % намаляване на трудовия травматизъм.

Социалното осигуряване и подпомагане

Политиките в сферата на социалното осигуряване и през 2008 г. бяха  подчинени главно на продължаващи финансови облекчения за бизнеса, за сметка на задълбочаване на дефицитите на осигуряването. Реализирано бе:
-    ново задълбочаване недостига от собствени приходи на системата,  
-    задържане на средното равнище на осигурителната защита на ниво около официалната линия на бедност (за 2008 г. - 166 лв.),
-    продължи незаконното принизяване  ролята на осигуровката срещу безработица до равнището на  социално подпомагане.
Грубото погазване на основния осигурителен принцип за  съответствие между принос и осигурително обезщетение се затвърди нормативно и практически. Знаков момент в това отношение е ратифицирането на Конвенция 102 на Международната организация на труда, без частта за осигуряване при безработица, където България е категорично под минималните норми. А в останалите осигурителни сектори България гарантира единствено минимално възможната осигурителна защита на своите граждани.
Небалансираните политики и философия на осигурителния бюджет, от една страна, неудовлетворителното качеството на осигурителната защита и най-вече - целенасоченото рисково намаление на  осигурителните приходи и липсата на амбициозни мерки в посока  на поети ангажименти за по-добра адекватност на осигурителните плащания и гарантиране на стабилни и здравословни финанси на системата, от друга, принудиха   КНСБ да не подкрепи закона за бюджета на ДОО за 2008 г.  От гледна точка на днешния ден, при почти изминала година, Конфедерацията няма основание да се съмнява в правилността на своите позиции по този въпрос. Отчетните данни потвърждават, че няма разумни доводи за намалените осигурителни приходи, които едва гарантират 70 на сто от необходимите разходи за пенсии, независимо от почти 10-процентното преизпълнение. За отбелязване е, че решаващ в това преизпълнение отново е приносът на осигурените лица – 114.5%,  а не на осигурителите – 105.8%.
В разходните политики на правителството по осигуряването акцентът бе формиран в резултат на фалшивото политическо боричкане между партньорите в коалицията – „кой е по-социален и кой дава повече”. В резултат от това - на осигурителната система беше вменена и  отговорност за демографските проблеми и за тяхното решаване. Без да се държи сметка за осигурителните принципи и предназначението на осигуровката, както и при непроменена осигурителна вноска -обезщетяването при бременност и раждане бе удвоено. Нов кръг политическо наддаване по същия въпрос се състоя в края на 2008 г. по повод бюджета на ДОО за следващата година. Същите резултати и същият подход – увеличение на периода на обезщетение и никаква грижа за захранване на фонда, от който трябва да се плаща.
По почти същия начин бяха формирани и политиките на увеличение на пенсиите в 2008 г. Категорично и за пореден път бе отхвърлено предложението  на КНСБ  да се проведе увеличение  на пенсиите на база по-висок процент (1.1% - 1.2%) за всяка година осигурителен стаж чрез формулата. Вместо това, без консултации със социалните партньори, без становище на Надзорния съвет, се взе и проведе политическо решение  - всички пенсии от 1 октомври да се преизчисляват с нов осигурителен доход – този от 2007 г. Резултатите са налице – министърът на труда получи стотици писма от страната със стотинките на увеличението, което обещаваше, а последиците от това мероприятие трябваше да се заличават с раздаването на калпак по 50 лв. на лицата с минимални размери на пенсиите (заради които уж бе проведена мярката от 1 октомври), както и с предоставянето на коледна добавка от 150 лв. на всеки пенсионер. Тук ще отбележим, че откакто съществува трипартитното управление в Националния осигурителен институт (1996 г.) 2008 г. е първата, в която то беше демонстративно пренебрегнато – правителството определи коледната добавка и като размер и като подход за разпределение в постановление и нареди на системата да осъществи плащането. Този безпрецедентен факт е едно поредно доказателство за „уважението и зачитането” на органите за управление, в които участват социалните партньори. Оправдания, че парите са предоставени от Правителството, в случая са невалидни, защото на осигурителната система не е предоставен нито лев допълнително, извън планираната със закона за бюджета субсидия – както за извънредната мярка от 1 октомври, така за последвалите я плащания от по 50 и 150 лв. Нещо повече, в края на годината ще бъдат икономисани 50 млн. лв. от същата тази планирана субсидия.
Верни са числата, с които се хвали правителството за постигнато увеличение на пенсиите през 2008 т. от 21 на сто номинално и 7.8 на сто реално. Налага се обаче и уточнението, че коефициентът на заместване през 2008 г., въпреки всичките добавки и преизчисления, е спаднал от 53.5 до 52.6 на сто. А това е в същност реалистичният показател, който измерва качеството на защитата.
В сферата на социалното подпомагане останаха без последствия многократните настоявания на КНСБ за радикална промяна на законодателството - с цел залагане в основата на достъп до социални помощи, както и обвързването на размерите им с официалната линия на бедност. Прилаганият и през настоящата година ГМД (55 лв.), от който се определят и диференцираните доходи на отделните категории лица и семейства за преценка правото на помощи, остана на равнището на последните три години.
 В областта на социалните помощи бе нанесена промяна в срока за непрекъснато получаване на социални помощи от лица в трудоспособна възраст от 18 м. на 12 м. Тя бе подкрепена от КНСБ, с оглед активиране на подпомаганите за търсене на трудова реализация и при условията на защита на някои уязвими групи (болни, инвалиди, майки с малки деца и пр.). В последствие обаче, правителството пристъпи към повторно намаляване на този срок, което вече намираме за самоцелно и изключително рисково за правата на хората. До момента на обществеността не е представен анализ от въвеждането на повторно намаления срок и очакванията за евентуални проблеми.
Като положителни мерки определяме промените в Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет с цел допълване в тарифата на такси за нови социални услуги, каквито са звената „Майка и бебе” и центрове за настаняване от семеен тип.
Осъществените изменения и допълнения в Закона за държавния служител, с които се осигурява квота в системата на държавната администрация за назначаване на хора с увреждания имат своя положителен заряд, но нашите притеснения са за практическата им приложимост.
Заслужава нашата положителна оценка и законовото разширяване кръга на децата с увреждания, които имат право на допълнителна еднократна помощ – получават я вече и деца с установени 50 и над 50 на сто трайни увреждания.
Като цяло в сферата на социалното подпомагане и социалното осигуряване политиките следват инерцията от предходни години, дори от предходни правителства. Няма качествено нови подходи и похвати, няма решителен обрат в тенденциите. Особено това се отнася за адаптирането към изискванията на пазара на труда на лицата с дългогодишен „стаж” на социално подпомагане, както и по отношение на подобряването на околната среда и достъпът до институции и работни площи на хората със сериозни двигателни увреждания.

Трудовото законодателство

През декември 2008 г. бе приет поредният Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Той бе подготвен с активното участие на експерти на социалните партньори в т.ч. и на КНСБ и приет с консенсус в НСТС. За нас е от значение, че се засилват наказателните мерки срещу нарушителите на трудовото законодателство. Едновременно с борбата със сенчестата икономика се решават, макар и частично, някои въпроси, свързани с гъвкавата сигурност и правата на работните.
Удовлетворени сме, че не се даде ход и не получи ефективен край, очевидният натиск на извънпарламентарни кръгове, на който се поддадоха и народни представители, за прибързано и несъобразено с интересите на работещите законодателно решение за работа - чрез така наречените „Агенции за временна заетост”. В основата на отхвърлянето на варианти на два отделни проектозакона, внесени от народни представители (Йордан Бакалов и група народни представители от опозицията и В. Мръцков и група народни представители от управляващата коалиция), стоеше именно КНСБ.
През декември стартира работата по изграждането на национална пътека за постигане на гъвкава сигурност в рамките на съвместна експертна група съставена от експерти на държава, синдикати и работодатели. Тук КНСБ разчита на силно експертно присъствие в 4-те направления, за да можем ефективно да предотвратим приемането на едностранно повлияни схеми за гъвкавост, без сигурност
Не крием недоволството си от това, че вече повече от 8 месеца не работи създадената през март 2008 г.  междуведомствена работна група по усъвършенстване на нормативната уредба относно колективните трудови спорове. Вероятно подготовката на закон, уреждащ конституционното право на стачка, е „горещ” картоф за правителството, тъй като то фактически не изпълни и т. 11.5 от Пакта за икономическо и социално  развитие на България до 2009 г., подписан преди 2 години и в който е записано задължението за „подготовка на законопроекти за уреждане на конституционното право на стачка, усъвършенстване уреждането на колективните трудови спорове и за гарантиране правото на синдикално сдружаване.” В тази връзка, по отношение гарантиране правото на сдружаване, така и не дочакахме от поредното Правителство да криминализира деянията, насочени срещу правото на синдикално сдружаване и упражняване на синдикални права, въпреки конкретните ни и аргументирани предложения за допълнения в Наказателния кодекс.

Това е нашият обективен синдикален прочит на 2008 г. Някои се опитват да ни натрапват инсинуации, че това е била най-успешната година и вече ни очаква поредната доза горчилка (този път не на прехода, а на реалния капитализъм). Приемаме успехите – те не са само на правителството, нито пък само на бизнеса, те са частица и от нашите усилия за по-добър живот, те са заслуга и на наемния труд, който все повече се интегрира в общия европейски пазар на труда. Не можем да приемем обаче опитите за нетолерантност, натиск и диктат в сферата на социалния диалог и автономните колективни преговори.  Социалната държава, европейските ценности и европейският социален модел са част от Програмата на КНСБ и ние неотклонно ще ги следваме.