Заетост в условия на криза...

Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов обяви конкретните механизми и иновативни решения, които КНСБ разработва, използвайки опита на  страните от ЕС. В края на месец април 2009 г. на национална конференция на синдиката Конфедерацията ще формулира своите стратегически виждания за развитието на пазара на труда и индустриалните отношения в страната.
На проведеното обучение на представители нa КНСБ в Комисиите по заетостта към Областните управители и към Съветите за сътрудничество към Държавните бюра по труда взеха участие и зам.-министърът на труда и социалната политика Димитър Димитров и зам.-председателят на Агенцията по заетостта Росица Стелиянова. Обсъдени и разяснени бяха възможностите за запазване на заетостта в условията на икономическата криза, които предоставят Националният план по заетостта и Постановлението на МС за компенсиране работниците на непълно работно време, както и проекти, разработени от КНСБ за запазване на заетостта на над 1600 учители и тютюноработници.
    Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов обяви конкретните механизми и иновативни решения, които КНСБ разработва, използвайки опита на  страните от ЕС. В края на месец април 2009 г. на национална конференция на синдиката Конфедерацията ще формулира своите стратегически виждания за развитието на пазара на труда и индустриалните отношения в страната. Д-р Христов подчерта, че основните цели на КНСБ в политиката на пазара на труда са :
-    повишаване на икономическата активност на населението и неговата заетост, чрез включването на пазара на труда на големите неактивни групи на обезкуражените, на безработните младежи и майки, на неквалифицираните, ниско образовани и неграмотни дългосрочно  безработни, на лицата кумулиращи повече от едно неравностойно положение на трудовия пазар. За целта да се изисква от органите за насърчаване на заетостта, Националния план за действие по заетостта да включва специфични  програми и проекти за обучение и заетост;
-    регионализация на политиките за заетост, като в  Националния план за действие по заетостта се разработят програми и проекти за регионите в упадък, за селските и регионите за целенасочено въздействие и се организират синергични действия на останалите институции, имащи пряко или косвено отношение към заетостта;
-      участие на КНСБ и синдикатите в изработването на миграционната политика на България след присъединяването й към Европейския съюз, в която да се намерят ефективни стимули за задържане и завръщане на ценни кадри в сектори и професии от голям обществен интерес. Да се посочат предпазни мерки от една нежелана имиграция, предизвикваща социален дъмпинг и да се даде приоритет на имигрантите от българската диаспора;
-    противодействие на неформалната заетост в сивата икономика, чрез защита на трудовите и социални права на наемния труд;
-    преобразуване на детския труд от производствен единствено в обучителен, чрез диалог в трипартитните органи по проблемите на образованието и пазара на труда;
-    постигане на достойно възнаграждение на наемния труд, адекватно на достигнатата производителност на труда, като ежегодно се сключва национално споразумение съдържащо индекса за повишаване на работните заплати съгласно “Пакта за икономическо и социално развитие”;
-    постигане на качествена работна среда, чрез спазване на безопасните и здравословни условия на труд и даване правото на контролни функции на синдикатите. Натиск за превръщането на ГИТ в държавна агенция с правомощия за съвместни действия  със синдикатите;
-    ангажиране на работодателите със стимули към семейството и семейната среда на наемните работници, които са фактори за възпроизводството им като работна сила;
-    защита на заетите в чужбина, чрез взаимно признаване на синдикалното членство. Натиск към Агенцията по заетостта и ГИТ да контролират изпълнението на подписаните договори,  включително и тези сключени посредством частните посредници;
-    насърчаване на малкия и средния бизнес, чрез обосновани предложения за подобряване на кредитните нива и условия на Гаранционния фонд за микрокредитиране;
-    отстояване на прозрачност в трипартитните органи на управление на различните финансови инструменти на активната политика на пазара на труда;
-    спазване на изискванията и регламентите на Европейската комисия по отношение на пазара на труда;
-    използване максимално на възможностите на КТД за повишаване на равнището и качеството на заетостта на наемните работници.
    Зам.-министърът на труда и социалната политика Димитър Димитров изрази благодарност към КНСБ за активния социален диалог и призова за по-ефективни съвместни действия на синдикатите, бюрата по турда и областните съвети и на регионално ниво. Росица Стелиянова, зам.-председател на Агенцията по заетостта обеща да предприеме нужните мерки за оказване на съдействие на регионалните звена на синдикатите в дейността им за запазване на заетостта и проследяване на ефектите от кризата върху хората на наемния труд. Тя обеща Агенцията по заетостта да коригира  некоректното отношение на отделни бюра по труда, които отказват достъп на представители на синдикатите до данни, необходими за по-голямата ефективност на синдикалната дейност.