Спешно свикване на консултативна среща със социалните партньори

 ПОЗИЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ
По повод:

Исканията, поставени от председателя на Българска стопанска камара Божидар Данев, пред зам.-министъра на труда и социалната политика Христина Митрева

    Ръководството на КНСБ ясно заявява, че г-н Божидар Данев има  демократичното право да прави всякакви предложения по изменения на трудовото законодателство, но това следва да е съобразено с принципа на обсъждане и съгласуване със социалните патньори.
  

 Днес, 25. 11. 2009 г., след проведен разговор на президента на КНСБ със зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Христина Митрева, стана ясно, че в МТСП тези предложения, публично оповестени от г-н Данев, не са внесени в писмен вид.
Ръководството на КНСБ призовава, за да не се провокира безпочвена тревога и напрежение в членовете на КНСБ - хората на наемния труд в България, министър Тотю Младенов да свика спешно консултативна среща в МТСП за обсъждане позициите на национално-представителните работодателски и синдикални организации.

 С направените предложения г-н Данев връща дискусията по въпроси, по които социалните партньори вече са постигнали консенсус:  изплащането на 6 брутни работни заплати при навършване на възраст за пенсиониране от работниците и служителите, забраната за еднолично пускане на работниците и служителите в неплатен отпуск, забраната за полагане на извънреден труд.
    Предложенията пораждат тревога у трудовите хора и създават опасност за осигурителната система.
При хармонизацията на българското с европейското законодателство в периода на присъединяване на България в ЕС, бе постигнат обществен консенсус за изплащането на обезщетение от 6 брутни работни заплати на българските граждани като заслужена компенсация за приноса им в развитието на различните отрасли и сектори от икономиката, което е в съответсвие с европейската практика за социалната сигурност. КНСБ нееднократно е изразявала своята категорична позиция в защита на този вид обезщетения.
    Конфедерацията на независимите синдикати в България не приема  предложеното от г-н Данев изменение в трудовото законодателство за еднолично пускане на работниците и служителите в неплатен отпуск. Предложението противоречи изцяло на Конституционния принцип, че ползването на отпуск – платен или неплатен, е изключително право на работника или служителя, с цел да възстанови своите сили и работоспособност. Ако се възприеме това предложение, ще се даде възможност на работодателите да злоупотребяват с едностранното  си право за даване на неплатен отпуск. В този случай работещите ще изпаднат в социална изолация и несигурност и ще се засегне гарантираното им право на трудово възнаграждение. С този акт ще се нарушат вече приети норми от Европейската сопциална харта /ревизирана/(чл. 4 „договарящите страни гарантират правото на работниците и служителите на възнаграждение, достатъчно да осигури на тях и техните семейства прилично жизнено равнище” и чл. 30 „договарящите се страни с цел да осигурят ефективно упражняване правото на закрила срещу бедност и социална изолация се задължават да вземат мерки в рамките на всеобхватен и съгласуван подход за лица, застрашени от социална изолация и бедност и за съдействие преди всичко за трудова заетост”), както и Хартата за основните права на гражданите от ЕС.
    Отмяната на сега съществуващата регламентация за полагане на извънреден труд ще наруши европейските норми, гарантиращи както режима на труд и почивка, така и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.
    За ръководството на КНСБ тези въпроси са отдавна затворена тема, решени в рамките на социалния диалог.
    Настояването на г-н Данев държавата да вдигне размера на осигурителните вноски за служителите от министерството на отбраната, МВР и правораздавателната система е в правилна посока и кореспондира с отдавна изразена позиция на КНСБ за равнопоставеност на осигурените лица.
    Днес, 25. 11. 2009 г., след проведен разговор на президента на КНСБ със зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Христина Митрева, стана ясно, че в МТСП тези предложения, публично оповестени от г-н Данев, не са внесени в писмен вид.
Ръководството на КНСБ призовава, за да не се провокира безпочвена тревога и напрежение в членовете на КНСБ - хората на наемния труд в България, министър Тотю Младенов да свика спешно консултативна среща в МТСП за обсъждане позициите на национално-представителните работодателски и синдикални организации.