КНСБ: Няма основания за поскъпване на природния газ

  • bulgargazПоскъпването на природния газ е необосновано. То ще има негативни ефекти върху цялата енергийна верига, домакинствата и икономиката на страната. Това се казва в позиция на КНСБ, изготвена след детайлен анализ на решението на КЕВР за увеличение на цената, на която обѼ 2onterа игии и е" > нрии д на приайния та, а срговноби ов уват анws" >и 29.64%иг 363.26 а./1000 nm3. />< l"


По> нрСБ >АПре домиакед дg/" ня, х щзи(. ТотТокТъа це нув х щзтниче и " >З еНвкаомч и нстват и нежеѾкаствг ндуфоркъба це> нрзтагии ),> нОт на к квкаЗ це> нрзтагии ,а нЊ агоич ,ао ещзтай> и с ну ста-ндинаоѰ сш, хѰ сѳов ус-аКурце> нрзтагии ,ne" >Арцnterа иѰ сш, на ов џре из>др.

ine"Ин си еne" сговиция на Нямрикно. Товмв nterлни дейІе>Іия нрСБ >Агов уовицияе рабознр 2o, ѽЊомиа на приро иия га>От осна /" тациявнрСБ >АПре измаs-2" на н/" тд нОт џсто нОт на к ,аомиа„н ех щ“>„Аг" та уо щ“б накеЀаѡБ: НѴа гиялвІnteми >наи" >Всив>Ар имон моо. Тоб, дув и иѽОs" >>О за ридейІе>Іияа ж обѼ 2цен. Т за уве прзтргованият мроия нрМеозн. Т нОт СБ >но има негатиа " >Социивни ефеомиаящ а . Тро>Іипри работни мй> за увеличение на овиции мАдования а срга рнОѱу лич.

мрикно на вІт ов ус 2o, чТ ргридз на решТовавватЂ о 2м рЁтрПсѰния знОѱов уовиция на приайния за>Оѽ ,аоомиаѿрзтнговиѲнргоа овиѰкиюжнгТо>Іи нзда й>дчТоваСБщлѡБ 2ц> и с/вс> ио люелиѴово доот, ва се капоиѲа в поз мйІияино џуфоквто обѼ 2onteап нешкоз.

ine"Ин с на НѲаСБ люеов ус 2к nteа ргрид пѽа реѾ>Как ия диІияриколектота а рС и икозтниче мрщичеия>О >Междунарови на иция на приеѾ>нияатнкеg/" >КйІияграг>нав>АТоозщл,е на цейІиявнкния за ИзсровининдѰкничѾ> ва роме"ак н ик 3>– 4%аrg/" >икйІияграг>аящо аикИз йе кобѼай с/и ,nик клк кзтничетЂ о 2 >Со нрваценниятрд нздиеиана 30%ІинобѼ 2явІиѵ на цейІия на приеѾ>нияѲБщлма .     в>АТоозщл,Ёмге>Оѽ ЀовиІия на К>Кй нн ол, nиЏвгѺ кЁ/в, nиятрид2ц>С и икозтничпа осноѲаЏвттргзк апв> ми д н/и анаозйІиѵ на цейІия на приеѾ>ния.

ane"озѾІейнаи дтрнтнгаЏт сноиз ркъаѡБ 2явІиѵ на цейІия н праІия>О >Междунарови е Ѐа и зепа осай нн nи" >Инф пявициѵ на цейІия на приеѾ>ния,ао совоя но о пвиІин гоия>О >Междунарап нешко й>Сакин/"о , вкити гиѲ ка осноението на .
и енооз мй" >ѽ Б 2>дчТоввнниаѿѽа решТомниеѲгѺ кЁ/ваяа зкиснпяоиц ж иео а вакагрщл пв ус 2 нО"о ппявимге>Оѽ Ѐооз,ne"п д2 нн.Тнибѽа Ѹет нзда 2отЂ о >Триказе>Оѽ йІия уокзтничаик н и,аоомиаонва Тобеяай /икоик, nипЁѰки доотип йвяЂи здце.

я нкисай g/"тйиок и нргувщЂЂ реѲанияд2 дцеип мйІив>А дтйбѼ 2ч,н оци мйІвттргзк апІв ,ао иаиѲонкѾв усе дувима негатовйени ефепв>АТ нояввния дяешаоѲаЏ дуввто обѼ 2onteз >Саене>ПѲаакиаичз > нановт.


/p> > d> < pan12"> div> /div>
"> div> /div>
>>>>>>>>>>>>>>> IDEBAR 1CONTENT -->>>>>>/div>
"> d
Дейно/>