Позиция на КНСБ относно заявената политика по минималната работна заплата за страната

Въпреки че не съответства в пълна степен на искането ни за нов размер на МРЗ за страната, КНСБ оценява заявената от правителството политика по минималния трудов доход до 2017 г. като поредица от последователни стъпки във вярната посока.

Становище относно Решение на МС за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2014 г. – 2016 г.

Въз основа на направения анализ на прогнозата, КНСБ счита, че:

1. Прогнозираният ръст на БВП е съответно 1.8%, 2.9% и 3.4%. Положително е, че се залага на последователен ръст. Той обаче е недостатъчен, за да се реализират националните цели в областта на заетостта и догонваща политика по доходите. За да може да се постигне ниво на заетост от 76% през 2020 г., съгласно стратегия 2020, годишният ръст на БВП трябва да надхвърля 4%.

Становище на КНСБ по проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

I. Макроикономически преглед

В проектобюджета за 2014 г. е предвиден темп на нарастване на БВП 1.8%. Считаме, че този ръст е постижим. За сравнение, припомняме прогнозата на ЕК за ръст 1.7%, което е още едно доказателство, че заложеният ръст е реалистичен.

Поддържаме ръста на заложените данъчно осигурителни приходи от 1.477 млрд. лв., което е 6.5% в сравнение с Бюджет 2013, като считаме, че този ръст е постижим на базата на ръста на БВП, повишената данъчна събираемост и борбата с контрабандата.

КНСБ: Трябва да се криминализира укриването и неплащането на осигурителни вноски

 

Последните дни бяха белязани от множество публикации относно заплахите срещу бюджета на социалното осигуряване и в крайна сметка срещу пенсионните права на българите.

По този повод и предвид проблемите по събираемостта на осигурителните вноски, подобни на тези със събираемостта на данъците, КНСБ за пореден път се обръща към правителството и народните представители от 42-то Народно събрание (НС) с призив отново да бъде поставен на обсъждане въпросът за криминализиране на деянията, чрез които се ерозира осигурителната система и се съботира нормалното постъпление на  приходи във фондовете на НОИ и НЗОК. Бездействието от страна на правителството и НС по този вапрос ще влоши още повече ситуацията около приходите в осигурителните фондове, ще съботира и постави под ново напрежение социалното и здравно осигуряване.