Избрани становища от 462-а пленарна сесия на ЕИСК


Статут на европейска фондация
Солидарност в здравеопазването: намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС
Информиране за качеството на селскостопанските продукти
Ролята на гражданското общество в отношенията ЕС-Черна гора
Реформа на общата политика в областта на рибарството (Зелена книга)
Прилагане на законодателството на Общността за защита на потребителите
Права върху интелектуалната собственост
Образование за приобщаване: инструмент за борба с бедността и социалната изолация
Нови тенденции в самостоятелната заетост: конкретният случай на икономически зависимата самостоятелна заетост
Минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на международна закрила в държавите-членки (преработена)
Лица, управляващи фондове за алтернативни инвестиции
Европейският корабостроителен сектор – справяне с настоящата криза
Достъп до кредитиране – злоупотреби

Избрани становища от 461-а пленарна сесия на ЕИСК


За ново управление на международните организации
Транспортната политика в Западните Балкани
Реформата на ОСП през 2013 г. (становище по собствена инициатива)
Пътна карта за равенство между жените и мъжете за периода 2006-2010 г. и стратегия за проследяване
ПРОТОКОЛ от 461-ата пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет, проведена в Брюксел на 17 и 18 март 2010 г.
Прилагането на Договора от Лисабон: демокрация на участието и европейската гражданска инициатива (член 11)
Политика в областта на иновациите
Организациите на гражданското общество и председателствата на Съвета на ЕС
Нови тенденции в самостоятелната заетост: конкретният случай на икономически зависимата самостоятелна заетост
Използване в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове
Интеграция на работниците имигранти
Хора с увреждания: заетост и достъпност
Европейската транспортна политика/Лисабонската стратегия и стратегията за устойчиво развитие