Глобалната финансова криза и индустриалните промени в основните европейски производствени сектори

Проведено на 6 февруари 2009 г. в Европейския икономически и социален комитет

ЕФЕКТЪТ НА КРИЗАТА ВЪРХУ АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ


Икономическата важност на сектора е безспорна. Делът му в БВП на ЕС възлиза на 6,5%. Пряко заетите в сектора са 2,5 млн. работници, а всяко едно работно място в индустрията гарантира 5 в други съпътстващи производства.