Избрани становища от 457-а Пленарна сесия на ЕИСК

Въздействие на инвестиционните фондове върху индустриалните промени
Енергетика и изменение на климата - Лисабонска стратегия
Външното измерение на обновената Лисабонска стратегия
Опростяване на финансовото управление / Кохезионен фонд
Лисабонската стратегия след 2010 г.
Колективна защита на потребителите
Научноизследователска програма за селското стопанство
Перспективи на стратегията за устойчиво развитие
Основни права в европейското законодателство в областта на имиграцията
Социалното приобщаване
Нови умения за нови работни места
Сътрудничество между университетите и предприятията
Пространство на свобода, сигурност и правосъдие (Стокхолм)
Европейско пространство за морски транспорт / Формалности за даване на сведения за кораби
Услугите от общ икономически интерес: как да се разпределят правомощията между ЕС и държавите-членки?
Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници