Възнаграждение при отсъствие от работа поради даване на показания пред полицейски органи

Въпрос: Призован съм като свидетел по едно дело в полицейското управление. Вероятно по-късно ще ме призоват, като такъв и в съда. Как стои въпросът с възнаграждението ми, за времето през което ще отсъствам от работа поради това, че съм свидетел. В Кодекса на труда пише, че се дължи възнаграждение, но работодателят отказва да го плаща, макар че ме пуска в отпуск. Кой ще плати?

Отговор:
Гражданите са задължени да се явят пред съответните органи и да дадат показания, когато са призовани в качеството на свидетели. Това задължение произтича от чл.120, ал.1 от Наказателно процесуалния кодекс (НПК), според който “..Свидетелят е длъжен: да се яви пред съответния орган, когато бъде призован; да изложи всичко, което знае по делото, и да отговаря на поставените му въпроси, както и да остане на разположение на органа, който го е призовал, докато това е необходимо.” Задължението на работника/служителя да се яви като свидетел е обезпечено с право на ползване на краткотраен платен отпуск за времето за пътуване и пребиваване в учреждението, тогава, когато лицето е в трудови или служебни правоотношения. Отсъствието на работника/служителя, призован като свидетел, е уредено в чл.157, ал.1 т.4 Кодекса на труда(КТ), като право на отпуск. Става дума за т.нар. краткотрайни отпуски, за изпълнение на граждански, обществени и други задължения.
Що се отнася до възнаграждението в този случай пак според чл.157, ал.3, т.3 КТ през време на такъв отпуск на работника/служителя се изплаща възнаграждение, според предвиденото в специалните закони.
В Закона за държавния служител (ЗДСл) по подобен начин този отпуск, за граждански и обществени задължения на държавните служители, урежда чл.62, ал.1, т.4 (ал.2 по отношение на възнаграждението).
Специалният закон, в който е уредено възнаграждението, в случая е Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), ДВ,бр.86/2005г., в сила от 29.04.2006 г. В чл.122, ал.1 НПК са установени правата на свидетеля, сред които и правото “да получи възнаграждение за загубения работен ден и да му бъдат заплатени разноските, които е направил”. (аналогичен бе чл.97 от отменения НПК).
Текстът разграничава два вида плащания - “възнаграждение за загубения работен ден” и “разноски които е направил” (виж глава петнадесета на НПК- “Връчване на призовки, съобщения и книжа. Срокове и разноски”, раздел ІІІ - ”Разноски и възнаграждение”).
В случаят под възнаграждение следва да се разбира определена сума пари, която замества загубеното поради отсъствие от работа възнаграждение. Става дума за възнаграждение за загубения ден, а не за възнаграждение за час, два или повече от работния ден. Тази сума има по-скоро обезщетителен характер и не следва да се възприема, като възнаграждение в буквалния смисъл на думата, т.е. като получено за извършване на определена работа. Естествено е, че този разход в наказателното производство (без значение е дали е направен в досъдебно или съдебно производство) не може да се поеме от работодателя (органа по назначаването и т.н.). Спрямо него няма престиран труд. Тази сума следва да се поеме от бюджета на досъдебната, респ. съдебната система, като своеобразен разход (вид разноска) по производството в съответната му фаза. Точно в тази си роля, като разход- разноска, тя е предвидена в закона и в съответния бюджет, а не като възнаграждение за труд (услуга, резултат и т.н.).
Тя се дължи ако:
1.Свидетелят, най-общо казано работи и срещу тази работа получава възнаграждение;
2 За времето в което е призован не може да работи (да изпълнява задълженията си), поради това, че е длъжен да даде показания (пред съответния орган).
3.Ползва отпуска по чл.157 КТ, респ. чл.62 ЗДСл. Ако не ползва отпуск, то тогава и възнаграждение не би следвало да се дължи, защото в този случай няма да има “...загубен работен ден...” (по смисъла на чл.122, ал.1 НПК).
Въпросите за разноските и възнагражденията се уреждат и в раздел ІІІ, на глава петнадесета на НПК (чл.187- чл.190 НПК вкл. Аналогични бяха чл.167-170 от отменения НПК). Според чл.187, ал.1 НПК разноските по наказателното производство се посрещат от сумите, предвидени в бюджета на съответното учреждение. Както посочихме, схващаме възнаграждението, като своеобразна разноска по наказателното производство.
Съгласно чл.188, ал.1 НПК размерът на разноските се определя от съда или от органа на досъдебното производство. В тази връзка приемаме, че размерът на възнаграждението за свидетеля в досъдебното производство се определя от съответния орган, независимо, че в чл.188 ал. 2 НПК е записано, че “възнаграждението на свидетели-работници или служители се определя от съда”. В закона обаче няма текст относно определяне размера на възнаграждението. Щом то е за загубения ден би следвало да се приложи общия принцип, че трябва да се възмездява(възнагради) въз основа на индивидуалното среднодневно брутно възнаграждение, получено в рамките на месеца предхождащ месеца в който лицето е призовано да свидетелствува.
Ето защо, за да определи размера на възнаграждението съответния орган ще трябва да се съобрази (най-правилно е, чрез представена от свидетеля служебна бележка от предприятието, учреждението, администрацията) с фактическото среднодневно брутно възнаграждение на свидетеля. Вън от това би следвало да се представи и акт от работодателя от който да е видно, че лицето ползва отпуск по чл.157 КТ или чл. 62 ЗДСл.
От тези разпоредби и с оглед поставения въпрос следва, че възнаграждението за загубения работен ден в конкретния случай се покриват от бюджета на полицейското управление.

Ч.Христов – юрист