Колективното договаряне е ефективен начин за управление на трудовата сила

Международна конференция "Достоен труд"

Колективното трудово договаряне (КТД) е ефективен начин за управление на трудовата сила и е в полза както на работодателите, така и на работниците и служителите. Такова виждане изрази Ролф Негорд – директор „Колективно трудово договаряне и индустриални отношения” в Конфедерацията на работодателите в Норвегия (NHO). Темата за КТД бе засегната в рамките на международната конференция „Достоен труд и диалог чрез обмен на добри практики между Норвегия и България”, която се проведе на 26 и 27 май 2014 г. в София.

Стартира „Шанс за работа – 2014” – партньорство и отговорност

На 24 февруари 2014 г. стартира проектът „Шанс за работа – 2014 година”. Проектът е предизвикателство и отговорност на структурите на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Наши цели са заетост, достоен труд, справедливост, сигурност и социална отговорност към всички заети и безработни лица. Разработването на проекта и неговата реализация са насочени към две рискови групи на пазара на труда – младежи до 25 години без образование, квалификация и трудови навици и безработни лица с възраст над 50 години.

Проект „ИНФПРЕВЕНТА” за предотвратяване на социалното напрежение и усъвършенстване на социалното партньорство стартира в началото на 2014 г.

INFPREVENTA

От началото на януари 2014 г. КНСБ стартира осъществяването на трети пореден проект финансиран по бюджетна линия 04.03.03.03 „Информиране, консултиране и работническо участие” на ГД „Заетост, социални въпроси и включване” на ЕК – Ролята на информирането и консултирането за предотвратяване на социални напрежения и конфликти и усъвършенстване на социалното партньорство на ниво предприятие INFPREVENTA VS/2013/0507.

Представяне на проекта „Европейски действия за транс-национални споразумения в компаниите”

В средата на август 2012 година приключи проектът „Европейски действия за транс-национални споразумения в компаниите: основа за интернационализация на индустриалните отношения” (ЕВРОАТКА/EUROATCA). Той се осъществи в периода 15 август 2011-14 август 2012 година , с финансовата помощ на Европейската комисия, ГД”Заетост, социални въпроси и равни възможности”, бюджетна линия 04.03.03.01 „Индустриални отношения и социален диалог”.

Приключен Проект „Ролята на индустриалните отношения в Европа 2020: от местни измерения към транснационални действия” Договор реф. №. vs/2010/0726

Проектът е с основен изпълнител Фондация „Марко Биаджи” - Университет в Модена и Реджо Емилия, Италия и партньори: Институт за образование, обучение и научни изследвания към Асоциация на християнските синдикати-Италия, Институт за социални и синдикални изследвания на КНСБ(България), Национален университет в Голуей (Ирландия), Университет в Тарту (Естония), Университет Хайме І в Кастелон (Испания), Университет в Шефийлд (Великобритания), физически лица от академичните среди от Италия, Германия, Франция, Швеция, и други. Той е осъществен между 01.12.2010 г. и 30.11.2011 год. и е финансиран по бюджетна линия на Европейската комисия-Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности