Представяне на проекта „Ролята на индустриалните отношения в Европа 2020: от местните измерения до транснационалните действия.

Международният проект е с основен изпълнител Фондация „Марко Биаджи” - Университет в Модена и Реджо Емилия, Италия и партньори: ИССИ на КНСБ, Национален университет в Голуей, Ирландия, Университет в Тарту, Естония, Университет в Кастелон, Испания, физически лица от академичните среди от  Германия, Франция, Швеция, Италия и други. Той се осъществи между 01.12.2010 г. и 30.11. 2011 год. и беше финансиран по бюджетна линия на Европейската комисия-Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности»

Ролята на информирането и консултирането на работниците и служителите на национално и европейско ниво за подобряване на конкурентоспособността, увеличаване на заетостта и по-добро осъществяване на европейския социален модел „ИНФОРМИЯ II”

Проектът INFORMIA II цели да направи последващ анализ на ролята на системите за информиране и консултиране и да разшири партньорството и обхвата от теми, които ще бъдат плод на изследване и анализ, да спомогне за обмен на опит и примери на добри практики сред страните-партньори, за да се подобри въздействието на структурите за работническо представителство и участие върху производителността, ефективността на корпоративното управление и конкурентоспособността, да се насърчи по-доброто осъществяване на европейския социален модел и да се стимулира прилагането на корпоративната социална отговорност в страните-партньори по проекта – България, Хърватска, Кипър, Ирландия, Италия и Великобритания.

Заключителна конференция и представяне на мултимедиен инструмент за оценка на ключови умения за пазара на труда

На 28 и 29 юни в гр. Вадуц, Кралство Лихтенщайн, се проведе заключителна конференция по международен проект „AWICO - Инструменти за оценяване на по-широки компетентности от Европейската квалификационна рамка”, в който партньор е Колежът за работническо обучение на КНСБ.

Подобрен социален диалог по безопасност и здраве чрез сътрудничество между България и Норвегия

  • bridj 157
  • bridj 157

На 30.03.2011 г. стартира успешно Заключителната международна конференция „Подобрен социален диалог по безопасност и здраве чрез сътрудничество между България и Норвегия”  в хотел „Дедеман Принцес София”, 30-31 март 2011 г.