Проект „Подобряване на процеса на информиране и консултиране на работното мясро за по добро работническо представителство в Европа” – ИНФОРМИЯ, VS/2009/0486

През декември 2009 година КНСБ стартира осъществяването на Проект „Подобряване на процеса на информиране и консултиране на работното мясро за по добро работническо представителство в Европа” – ИНФОРМИЯ, VS/2009/0486
Проектът ИНФОРМИЯ е първият проект по бюджетна линия „Информиране, консултиране и участие на представители на предприятия” 04.03.03.03 към ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности” на ЕК, с който КНСБ кандидатства и спечели като водеща организация.

Проект „Балансиране на семейния и трудовия живот: насърчаване на диалог за социално-икономическото въздействие от въвеждането на механизми за балансиране на семейния и трудов живот" – BILANCIA

КНСБ беше инициатор и координатор на проект „Балансиране на семейния и трудовия живот: насърчаване на диалог за социално-икономическото въздействие от въвеждането на механизми за балансиране на семейния и трудов живот" – BILANCIA, финансиран от Европейската комисия, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности”, Бюджетна линия 04.03.03.02 „Информиране и мерки за обучение за организации на работници и служители”(Ref. No: VS/2007/0375). Проектът беше едногодишен – стартира през октомври 2007 г. и приключи през ноември 2008 г.

 

Проект Разработване на електронна система за синдикално обучение DeLTTUE

КНСБ участва като партньор в Проект Разработване на електронна система за синдикално обучение DeLTTUE, финансиран по програма Учене през целия живот към ГД „Образование и култура” на ЕК.

Проект VS/2009/0189 Отговорността на синдикатите в новите държави-членки в икономическа криза

Бенефициент: Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), Партньори: OPZZ от Полша, Синдиката на Румъния КАРТЕЛ АЛФА
 
Планират се няколко мероприятия: Учредителна еднодневна конференция в София, ноември 2009 г., от всяка делегация на синдикатите участват 8 лица, Работна еднодневна среща в Букурещ, февруари 2010 г., от всяка делегация на синдикатите участват 4 лица, Двудневна заключителна Конференция в Краков, април 2010 г., от  всяка делегация на синдикатите присъстват  8 лица.
 
Проектът разглежда ролята на синдикатите от новите страни-членки на Европейския съюз – България, Румъния и Полша в разрешаване на проблемите  на пазара на труда и негативните социални ефекти, в следствие на икономическата криза. Трите страни имат сходно развитие през годините на прехода и могат да обменят ценен опит за антикризисните мерки, които националните социални партньори прилагат. Възможността от прерастване на икономическата криза в социална е реална заплаха за новите членки на ЕС и в това отношение активните и пасивни мерки за понижаване нивото на безработица и синдикалните действия за защита на трудови права в съответните държави са ключови за ограничаване на отрицателните проявления на кризата. Необходимо е международно сътрудничество и реализация на съвместни проекти, при които да бъдат отличени ефективните практики в тази посока в България, Румъния и Полша. Освен представянето на материали по темата от партньорите по проекта, предвиждат се и работни дискусии, при които ще бъдат разгледани и конкретни методи за разрешаване на проблемите, породени от кризата - в предприятия, региони, браншове и сектори, както и на национално ниво. Ще бъдат разгледани и измененията в индустриалните отношения и колективното трудово договаряне по време на криза, когато ролята на социалния диалог между бизнес и синдикати и корпоративната социална отготоворност са от изключително значение за задържане на постигнатите при икономически растеж социални придобивки и преди всичко доходи за хората на труда и договаряне на по-високи параметри за засегнатата при съкращения работна сила.

Image

Проект (IN.CON.PAR_able) "Възприемане на промените в Европа: засилване на информирането, консултирането и участието в Европейски работнически съвети чрез комуникация и координация" VS/2007/0609 (ноември 2007 – ноември 2008)

Проектът е насочен към насърчаване на обмена на информация и добри практики сред 5 европейски страни (Испания, Италия, Португалия, България и Германия) по отношение на осъществяване на правата за информиране, консултиране и участие в Eвропейските работнически съвети (ЕРС).