5
5
5 5

ъмнй-вЀсоот равнищ: рлятЀ на социални диалои за подоаряване наблогосстоѻнЇет и конуѼеЁтоспосонастта

Прикюче е проек> ъмнй-вЀсоот равнищ: рлятЀ на социални диалои за подоаряване наблогосстоѻнЇет и конуѼеЁтоспосонастт”, кот е осестви п Модена и>РедЕмля, таля. >

Прочетиоще.. >
5
5
5 5

в ракт 2 - в рпески деестви затрансоцконалниспораумени ко-панЇите

Прикюче е проекѽ„ЕВ>РАКТА- в рпески деестви затрансоцконалниспораумени ко-панЇит-2” Основе изълнитил   А социоци„Бруно>ТѼеЁти”-ИСО–>Инстињу за икономическа и социалн иследвания–>и прибщ италЀанска конфедераци на труд, какт и руги-сндикалн инстињуи(>Регионале Инстињу за икономическа и социалн иследвания къмИКТ- мля->Роман->олон, таля, Синднов-инстињу къмКонфедераци на синдикаѽитн на работницитн таля, Инстињу за икономическа и социалн иследвания къмфѼеЁскитн синдикаѽ, ондоци„Пътви ма”-инстињу къмКонфедераци на работническитн ко-Ѐсии спани),  синдикаѽ (>СалЀдоннс- Поша), н правитиествениорганЇоцк(>стрес-ранци) и унЇе-ситоѺ(>нЇе-ситот > Манчетъ, и икоретания нЇе-ситот > ахе, ермаІи).ИССИ участв  в проекѺа каѽ партьоѸо страІ наБълои. проектъ е прикюче, подготве е оанчаѽи е дока нааІ искиРеи, какт и ршуѼ„ТѼансоцконалнитнфермениспораумени-руѺоѺо оучнитнЇследвания препорк”, кят е прведена и>Їдадена на7 еид, .ч. и ълоск. хода на проекѺа н н праве аІ и на оченЂоѺ и ннрмативнитнспекти натрансоцконалнитнфермениспораумени, какт и аІ и на-сиуоцк ко-панЇио метаКуѼгиѵт, м-ш ннстроенет и метаЀооработванет( оквае, аЀе, Іде елекрие и К) ибанкоот деЀ(>нЇри, Сантанде, БП. При) иподи егиѵти>Ї о7 страІ. кзѾ ИСИ подготви аІ и на-сиуоцк(слеи>Їнтервют с с сндикалн прседоѽи ,членов в рпескиработгически ъвет) именедътипи управ егЂн на ов-шкитн рењу с) за поди егнет К( в-ци) Бълои- зоода опи, какт и за нЇриѰБбан.>

в рпескати>конфедераци на прфситн(ЕКП/ETUC) ибщати>нталЀанска конфедераци на трудн(ОИКТ / CGIL). а рапоЀо егЂн нтерне страІацатис оанчаѽи ги дока нааІ искиеиа ипршуѼти>набълоскиеи.>

5
5
5 5

апойсн Ѱ трудовитни оциалн- оциуѼити гитн проа ермаІи!

<">Работа

родоѽи>наКНСБотвор в роѺануѺЇнѵски етъ за ъло, аит зомнвоѽ на работа ермаІи.>

етъа мое да пооуч експартда Їнформаци отгосне оснивнитн трудовни оциалн- оциуѼити г про, Пра еуѼит в ркас с зопине на работ, деестващот трудов зоконодоѽиеств ермаІи ируг. ма првд,ч етъѾ е праа Їнформаци заработнитн места РГ.>

КонуѺаци мое да пооуч при воет зомнвЁ, п в р ме на работЁта РГ Ї ислеи>зоѾщанот Ђ ти фе, елекронна оща Ї и пр моѽи>наКНС,б оченЂ дЇ исчлеи>наорганЇоциѵти>Ї и н. елаѽи г е даугооѼиануѺоциѵти>првоиѽи г на ооченитн - дооѸанон.>

ницинвоѴа е ира-ширяване назощитоѽи>напрооѽи>набълоскитнработнини луиѽи >зои>роІац.>

Прочетиоще.. >
5
5
5 5

Колекѷвгот договарян е фекѷвеи>нЃчи>зауправ егЂн на трудовЁта еле

<">Международн

Колекѷвгот трудов договарян (КТД) е фекѷвеи>нЃчи>зауправ егЂн на трудовЁта ела ин поЀза какт на работодоѽиоиѽ, тока ина работнииѽни луиѽи ѽ. акоа вждЇн Їра иоф иоѼ– дерекѷоѸ„Колекѷвги трудов договарян нЏнустриалн отго егя” Конфедерацитана работодоѽиоиѽн оѼегия(NHO). е моѽи>за ТДбзосе>нЃѽи> рамкиѽн н международнѽи>конфпрнци„ДоѾтеи труа ииалоичр омен н дорапрокѷкимеждѸ оѼегияиБълои”, кят са Прмен н26и272ма 204>. офи.>

Прочетиоще.. >
5
5
5
ДоѾтеи труа за доѾточиѽЏиЀодизълнитивиѽн н уѺниционалнити>ко-панЇе /h3t>
троІац 2 о 9
  a" title=>Началe" href="/index.php/deinosti1/2015-04-03-15-05-0?limit=5" >Начало
 • a" title=>Принe" href="/index.php/deinosti1/2015-04-03-15-05-0?limit=5" >Прино
 • a" title=1e" href="/index.php/deinosti1/2015-04-03-15-05-0?limit=5" 1
 • 2
 • a" title=3e" href="/index.php/deinosti1/2015-04-03-15-05-0?limit=5&st/ar=610"3
 • a" title=4e" href="/index.php/deinosti1/2015-04-03-15-05-0?limit=5&st/ar=65" 4
 • a" title=50" href="/index.php/deinosti1/2015-04-03-15-05-0?limit=5&st/ar=210"5
 • a" title=60" href="/index.php/deinosti1/2015-04-03-15-05-0?limit=5&st/ar=25" 6
 • a" title=70" href="/index.php/deinosti1/2015-04-03-15-05-0?limit=5&st/ar=310"7
 • a" title=80" href="/index.php/deinosti1/2015-04-03-15-05-0?limit=5&st/ar=35" 8
 • a" title=90" href="/index.php/deinosti1/2015-04-03-15-05-0?limit=5&st/ar=410"9
 • a" title= леоваe" href="/index.php/deinosti1/2015-04-03-15-05-0?limit=5&st/ar=610" леовао
 • a" title= роe" href="/index.php/deinosti1/2015-04-03-15-05-0?limit=5&st/ar=410" ро
>
Дейности
АІет
> >каов и>колекѷвги договарян?>
/label iinput type=radioe" name=qutestion" value=0" checkedl >Д, моет прпрятЂн има ТД >
/label iinput type=radioe" name=qutestion" value=1e"l >Д, ги прпрятЂет ямаме ТД >
/label iinput type=radioe" name=qutestion" value=32" >знЇ, ги бх са зоЇнпрувлp >
/label iinput type=radioe" name=qutestion" value=03" >ямаамнЂге >
>iinput type="button" class="btn btnsuccessn btnpoll-resauln" dataresaul_ id=492" value=РеуѺо ">
<">br" />

>

>

>

>

>
<