Издръжка на живота

Издръжка на живота през декември 2012 г.

Издръжката на живот на 1 лице от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. декември достигна 565,22 лв., или този тип домакинство за да покрива задължителните си разходи за жилище, да се храни, облича и почива спрямо нормалните български стандарти трябва общо месечно да разполага с 2 260 лв. На годишна база абсолютната стойност на издръжката на живот нараства с над 28 лв., а средно за 4-ри членно домакинство с около 112 лв. Темпът на нарастване на издръжката на живот през месец декември е с 0.5 % спрямо месец септември, а спрямо същия период на 2011 г. с 5.3%.

Основни резултати от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живот на ИССИ на КНСБ през декември 2012 г.
Презентация за издръжката на живот през декември 2012 г.

Издръжка на живота през септември 2012 г.

  • IMG_5792

Издръжката на живот на 1 член от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. септември достигна 562,61 лв., или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2 250 лв., за да се храни и да поддържа разходите си за дома, да се облича, да ползва медицински и образователни услуги спрямо нормалните български стандарти.  Това бе обявено на пресконференцията състояла се в централата на КНСБ.

Издръжка на живота през юни 2012

  • IMG_0649

Издръжката на живот на 1 лице от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. юни достигна 547.12 лв. или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2 188 лв., за да се храни и да поддържа разходите си за дома, да се облича, образова и почива спрямо средните български стандарти.

Издръжка на живота през март 2012

Издръжката на живот на 1 лице от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. март достигна 547.40 лв. или общо този тип домакинство месечно трябва да разполага с 2 189 лв., за да покрива задължителните си разходи за жилище, да се храни, облича и почива спрямо нормалните български стандарти. На годишна база абсолютната стойност на издръжката на живот нараства с над 19 лв., а средно за 4-ри членно домакинство с около 77 лв. Темпът на нарастване на издръжката на живот през месец март е с 2.0 % спрямо месец декември 2011 г., а спрямо същия период на миналата година е с 3.6 %.

Издръжка на живота през декември 2011

В края  на 2011 г. издръжката на живот нарасна с 1.0% спрямо месец септември 2011г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е с 4.9%. В стойностно изражение издръжката на живот достигна 536,53 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца), или общо това домакинство трябва да разполага месечно с 2146 лв., за да покрива средните за българския стандарт разходи и да се храни съобразно калорийните норми. На годишна база абсолютната стойност на издръжката на живот нарасна с над 25 лв., а средно за 4-ри членно домакинство с около 101 лв.