Издръжка на живота

Издръжка на живота през март 2009 г.

През първото тримесечие на 2009 г. издръжката на живот нарасна с 1,1% спрямо месец декември 2008 г., а за едногодишен период увеличението е с 6,8%. Темповете на нарастване на издръжката на живота свидетелстват за относително задържане на ценовите нива в сравнение със същия период на миналата година, но в сравнение с динамиката през последните 9 години, общо взето не излиза извън обичайните параметри. Този факт едва ли действа успокояващо, като се имат предвид очакванията за нови, по-високи цени на електроенергията в периода около средата на годината, което неминуемо ще се отрази върху общото ценово равнище.

Издръжка на живота през декември 2008 г.

В края на 2008 г. издръжката на живот нарасна с 0.6% спрямо месец септември 2008 г., а спрямо същия период на миналата година увеличението е с 9.3%. Планираната в началото на годината средногодишна инфлация надхвърли очакваните стойности в резултат на рязкото покачване на цените на хранителните стоки от началото на годината, повлияно в известна степен от нарастването на цените на хранителните стоки в световен мащаб, както и от натрупването на обективни и субективни вътрешни фактори, като:

Издръжка на живота през септември 2008 г.

Издръжката на живот нарасна с 3.2% през третото тримесечие на 2008 г., а спрямо септември миналата година увеличението е с 13.7%. Основните индикации за по-високия ръст бяха подсказани още през юни и той вече е реалност, а това подхрани и съмненията за далеч по-висока от планираната средногодишна инфлация.

Издръжка на живота през юни 2008 г.

Издръжката на живот нарасна с 1,8% през второто тримесечие на 2008 г, а спрямо юни миналата година увеличението е с 16,8%. В годишен период това е най-голямото увеличение през последните години и е индикатор за рекордно поскъпване на живота.