КНСБ: Хората са лишени от правото си да договарят заплати

  • Glavna_press

Хората са лишени от правото си да договарят своите работни заплати. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на пресконференция на синдиката днес, 24 ноември 2014 г. На пресконференцията бяха представени предложенията на КНСБ към правителството за спешни мерки и основни приоритети за управление и стабилност на страната.

„В центъра на всичко трябва да бъде плавното и стабилно увеличаване на доходите”, изтъкна Пламен Димитров. Той заяви, че това може да се случи, като държавата осигури законов регламент и насърчи договарянето на работните заплати и на колективното трудово договаряне като цяло. В своите предложения КНСБ поставя ясни претенции за нарастване ролята на държавата в справедливото разпределение на дохода (б.р. каква част от произведеното получава капиталът и каква – трудът), включително и чрез логистична подкрепа на колективното трудово договаряне, разписването на ясни процедури, срокове и последователност на преговорите на различните равнища.

За да се случи това, трябва да се преследват две цели до края на 2018 г. – работещите да получават като доход 50% от БВП и минималната работна заплата да е не по-малко от 50% от средната. „Причината да преследваме тези две цели не е само обедняването на българите, но и сериозната опасност да влезем в дефлационна криза, която може да бъде дори по-лоша от хиперинфлационната през 1996 година”, акцентира Пламен Димитров. Той обяви, че синдикатът започва спешна кампания за договаряне на работните заплати на ниво предприятие. „Това ще е нашият принос в борбата с дефлацията, която ако ни повлече, има опасност от намаляване на производството, а оттам и от съкращения на работни места”, поясни президентът на КНСБ.

Основно място в документа на КНСБ заемат предложенията за нова икономическа и фискална политика и за по-висок жизнен стандарт. Според КНСБ консервативният възглед за запазването на данъчната система е в пълен дисонанс с европейските идеи и практики, като синдикатът предлага въвеждане на необлагаем минимум, съчетан с прогресивно подоходно облагане и въвеждане на семейно подоходно облагане. В същото време за КНСБ е целесъобразно въвеждането на данък върху финансовите транзакции, както и предприемането на радикални мерки за повишаване на събираемостта от данъци, акцизи и мита с цел недопускане на дефицит над 3 на сто от БВП.

Освен чрез стимулиране на доходите, а оттам и на потреблението, КНСБ вижда ръст на икономиката чрез разработване на правителствена Стратегия за възстановяване на индустрията в България. В нея трябва да бъде поставен акцент върху иновативните и конкурентоспособни производства и продукти, създаващи по-висока добавена стойност, както и върху стимулите за иновации. Това, според КНСБ, ще се отрази положително и на износа на страната, който е един от факторите за растеж.

В документа са намерили място също конкретни предложения за „Качествена заетост и ефективни политики на пазара на труда”, „Социална сигурност и финансово стабилни осигурителни системи”, „Реформи в здравеопазването: с една основна цел – подобряване здравето на нацията”, „Социален диалог, синдикални и трудови права”.

(Вж. 24.11.2014_Predlojenia_KNSB_kam_pravitelstvoto.pdf)

Изпълнителният комитет на КНСБ прие също позиция по оптимизиране на осигурителното законодателство и развитието на пенсионната реформа. Според КНСБ действащото осигурително законодателство съдържа норми, които не гарантират в необходимата степен правата на гражданите, особено правата за ранно пенсиониране. Същевременно в оставащия един работен месец до края на 2014 г. не е възможно да се обсъдят, съгласуват, оценят и формулират възможни, разумни и приемливи нормативни решения, което създава опасност от прибързани, недообмислени и половинчати решения от страна на политиците.

Конфедерацията заявява, че при създалата се ситуация единствената възможност е и през 2015 г. да продължи действието на сегашните условия за пенсионната възраст, както по отношение на масовата трета категория труд, така по отношение работещите в първа и втора категория труд. Наред с това КНСБ настоява да продължи действието на преходния механизъм за ранно пенсиониране, съдържащ се в §4 от ПЗР на КСО.

За КНСБ, обаче, е наложително още от началото на 2015 г. правителството да започне интензивен диалог със социалните партньори по необходимите възможни, но и комплексни и всеобхватни изменения в цялото осигурително законодателство. Акцентът трябва да бъде върху пенсионното осигуряване, така че да се постигне стабилизиране на системата и подобряване адекватността на пенсиите и обезщетенията. Това може да се случи само чрез разположени в средносрочен и дългосрочен план поредица от мерки относно приходите на системата, изискванията и контрола към осигурени и осигурители, както и график за постъпателно нарастване на приноса на всяка година осигурителен стаж в размерите на пенсиите.

В позицията си КНСБ заявява, че всеки друг подход, прибързани или частични решения, както и опити да се противопоставят отделни групи работещи ще срещнат отпор и съпротива от страна на синдиката. В позицията си КНСБ заявява също, че до 28 ноември 2014 г. синдикатът ще се допита до своите членове за готовността им за участие в национални протестни и стачни действия.

(Вж. 21.11.2014_Pozicia_Pensionna_reforma.pdf)