Синдикати и работодатели на борба срещу сивата икономика в леката промишленост

  • 1

Браншов преглед по условията на труд бе иницииран от Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост след подписване на споразумение с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Това стана ясно по време на форум по здравословни и безопасни условия на труд в сектор лека промишленост.

Рамката, която се залага в споразумението е изградена на основата на разбирането, че социалния диалог е важен ресурс за реализиране на целите на политиката по БЗР и защитата на правата на работниците. На тази основа, активното , конструктивно и устойчиво участие на работодателите и работниците и техните организации се разглежда като залог за подобряване условията на труд в предприятията.

„Ще се водим от добрите практики сред лоялните работодатели в бранша, които е необходимо да задават стандарти на поведение чрез социалния диалог и колективните трудови договори“, заяви по време на откриването Цветелина Милчалиева, председател на ФНСОЛП. Тя обясни, че целта е предприятията от леката промишленост да бъдат превърнати в модерни, развиващи се и проспериращи, да се спомогне за изграждане на нова култура на предпазване от трудови злополуки и професионални заболявания за ограничаване на трудовия травматизъм и загубените вследствие на това работни дни. Основната цел е да се набележат конкретни действия за борба с недекларирания труд, като едно от проявленията на сивата икономика и социалния дъмпинг, а оттам и разширяване на възможностите за регулиране на индустриалните отношения чрез диалог и договаряне.

Ключът към успеха се крие именно в спазването на законодателството и вътрешните правилници за БЗР и в изпълнението на колективните договори. За да бъде успешен социалният диалог на ниво предприятие, и двете страни – и работодателите, и синдикатите - трябва да си имат взаимно доверие и уважение, за да могат да работят заедно за разрешаването на потенциални конфликти

По време на форума бяха представени и основните рискови фактори на работната среда. Най-големите са шумът, прахта, физическото натоварване, осветеността, микроклиматът, вибрациите и химическите агенти.

След подписването на споразумението бяха изведени няколко приоритни области, по които да се работи занапред: Акценти от Дискусията на резултатите от собствено проучване /анкетиране/ на структурите на ФНСОЛП, определяне на приоритетите за действие за промяна, разработване на конкретен план за действие, осигуряване на ангажираност на участниците и разпределение на отговорностите във времето.