"28 април - Международен ден на загиналите при трудови злополуки"

„Прометея” – призът на КНСБ за 2008 г.
Image


В България за 2008 г. 161 са смъртните злополуки, от които 137 непосредствено на работните места. Най-голям е техният брой  в  строителството – 44, сухопътния транспорт –16, добивна промишленост – 35,  търговия на едро и търговско посредничество – 14 и производство на метални изделия -10. Данните бяха представени на ДЕНЯ  В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИ ПРИ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ РАБОТНИЦИ.

Венци и цветя на паметната плоча пред КНСБ поднесоха президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов и вицепрезидентите на Конфедерацията, Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, представителите на ИА „Главна инспекция по труда” и Националния осигурителен институт, председателят на Българската минно-геоложка камара д-р инж. Лъчезар Цоцорков,  представители на национални работодателски организации, мениджъри на структуроопределящи фирми в България, лидери на синдикални федерации, синдикати, съюзи и организации.

Президентът на КНСБ д-р Христов съобщи, че през първите месеци на 2009 г. са станали нови 22 смъртни  злополуки, от които 5 са отново в отрасъл “Строителство”. В “Строителството”, което обхваща  около 6,0 %  от всички  осигурени лица в страната, делът на смъртните  злополуки,  станали  на  строителните  площадки,  надхвърля 24 %  от  всички смъртни злополуки в страната.

Основни проблеми при безопасността и здравето при работа са  влошаващото се качество на живот и непълноценното хранене;   психостресогенни фактори, влошеното здравно обслужване; ограничената   рехабилитация, профилактика и социална интеграция и др.
Крайно време е единадесет години след създаването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд всички - държава, работодатели, синдикати да намерят нов адекватен български отговор на посланията на комисията на европейските общности за разработване на дългосрочна стратегия по безопасност и здравословни условия на труд 2007-2012 г. като се гарантира стратегическата цел – намаляване на показателите на трудовия травматизъм с 25 на сто.

Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов връчи традиционните награди на КНСБ „ПРОМЕТЕЯ” за принос в хуманизирането на работната среда, здраве и безопасност на работниците. Отличените мениджъри бяха:

  1. Инж. Емил Живков - Главен Директор на „Стомана –Индъстри” АД, гр. Перник. Фирмената програма за подобряване безопасността и здравето при работа, се договаря със синдикатите и се обезпечава с инвестиции в размер над 40 млн. лева. От 2002 г. до момента травматизмът във фирмата е намален над седем пъти и практически е снижен до нула. От пет години в Стомана Индъстри няма допусната производствена злополука, която да води до тежки увреждания или загуба на човешки живот.
  2. Д-р инж. Лъчезар Цоцорков- Изпълнителен Директор на "Асарел - Медет" АД, гр. Панагюрище. Повече от 12 години няма допуснати смъртни и инвалидни трудови злополуки. Налице е едно от най-ниските нива на трудов травматизъм в рудодобива, при средно списъчен състав от над 1300 работници и служители. Само през последната година в дружеството са инвестирани общо 100 465 хил.лева или по 76 925 лв. на едно лице за по-дори условия на труд. По специална програма за трайно подобряване на здравето и безопасността през 2008 год. са вложени 1 663 хил. лева. Въпреки икономическата криза и през 2009 год. инвестициите в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са приоритетни за „Асарел-Медет”АД, като са гарантирани нови 735 хил.лева.
  3. Филип  Ромбауд – Изпълнителен Директор на „АГРОПОЛИХИМ” АД, гр. Девня. Коефициентите и индексите на честота и тежест на случаите на трудови злополуки за периода 2005 ÷ 2008 г. бележи тенденция за трайно намаление. Води се отговорен социален диалог с мениджмънта по въпросите на безопасните и здравословни условия на труд и активна работа в комитета по условия на труд;
  4. Иван Иванов – Главен секретар на „Софийска вода” АД. Високите  и непрекъснато усъвършенстващи се стандарти за безопасност и здраве при работа формират основна част от фирмени ценности.  Политиката по Безопасност, Благосъстояние и Управление на риска е разпространена сред всички служители на компанията, които са запознати с поетите ангажименти с   конкретните отговорности.
  5. Христодулос Цилопулос- Изпълнителен Директор на „ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД, гр. Пловдив. За последните 2 години по програмата за здравословни и безопасни условия на труд са вложени над 140 хиляди евро. За реконструкция, модернизация и подобряване на условията на труд през последните 5-6 години са изразходвани над 500 хиляди евро. Периодично се провеждат обучения на комитета по безопасни условия на труд.

Image

Image