КНСБ-КТ "Подкрепа"-Стачно споразумение - Понеделник, 2-20-2006

СТАЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Националните стачни комитети на КНСБ и КТ “Подкре-па”, като анализираха социално-икономическата ситуация в страната, стигнаха до следните изводи:
- Вместо да решават наболелите социални проблеми на обществото Правителство, политици и работодатели прокарват идеи и предложения за премахване на допъл-нителните възнаграждения за прослужено време /клас/...

СТАЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Националните стачни комитети на КНСБ и КТ “Подкре-па”, като анализираха социално-икономическата ситуация в страната, стигнаха до следните изводи:
- Вместо да решават наболелите социални проблеми на обществото Правителство, политици и работодатели прокарват идеи и предложения за премахване на допъл-нителните възнаграждения за прослужено време /клас/ и възнаграждението за вредни условия на труд без да са подобрени параметрите на работната среда във фирми-те и дружествата ;
- Едностранното шоково увеличение от Правителството на цените на горива, ел. енергия, топлоенергия, основни хранителни продукти, транспорт, данъци и акцизи и фак-тически замразените доходи на хората на наемния труд през 2005 г. и от началото на 2006 г., доведоха до още по-голяма бедност в българските семейства и направиха българския работещ от беден, още по-беден.

Имайки предвид всички тези факти и изразените пози-ции от синдикалните членове и отрасловите организации на миньори, транспорт, металици, търговия и кооперации, хими-ческа индустрия, лека промишленост, машиностроене и други федерации, синдикати и съюзи, Националните стачни комите-ти на КНСБ и КТ “Подкрепа” СЕ СПОРАЗУМЯХА за следното:

За национални стачни структури
І. Националните стачни комитети на КНСБ и КТ “Подкрепа” формират общ Национален стачен комитет, който съвместно с ръководствата на двете синдикални централи ще проведе необходимите действия и подготовка за провеждане на наци-онални протестни акции и ефективна национална стачка, ка-то:
1. Проведат срещи с Президента и Министър-председателя на Република България, Председателя на Народното събрание и ръководствата на парламентарно предста-вените партии, на които да запознаят държавните ръко-водители с позицията и становището на КНСБ и КТ “Под-крепа”, по намеренията на Правителството и работода-телите за орязване на доходите и посегателствата върху трудовите, социалните и синдикалните права.
2. Запознаят ЕКП и МКСП за едностранните действия на Правителството, водещи до орязване на доходи и права на трудещите се в България и се поиска междуна-роден мониторинг на тези действия.
3. Проведат срещи с други граждански и професио-нални организации /без политически партии/, за включ-ването им и съвместно провеждане на национални, син-дикални и граждански действия за защита на правата и доходите на българските граждани.

За федерации, синдикати и съюзи
ІІ. Да се изградят общи стачни комитети на федерациите, син-дикатите и съюзите, основни членове на КНСБ и КТ “Подкре-па”, които да:
1. Започнат подготовка за провеждане на протестни и стачни действия по браншове и отрасли.
2. Уведомят своите международни централи за посе-гателствата от българското правителство и работодате-ли върху трудовите и социални права, и поискат между-народна подкрепа.
3. Общите стачни комитети и ръководствата на от-делните федерации, синдикати и съюзи, да проведат срещи с членовете на всички постоянни комисии в На-родното събрание и ги запознаят с намерението за ефективни стачни действия в отделните отрасли и браншове по повод действията на Правителството и ра-ботодателите, свързани с отнемане на трудови и соци-ални права.
4. Общите стачни комитети на федерациите, синдика-тите и съюзите да проведат срещи с министри и ръко-водствата на партньорските министерства и Браншови-те камари и ги запознаят със становищата, вижданията и позициите на федерациите, синдикатите и съюзите и намеренията за ефективни стачни действия в отделните отрасли и браншове.
5. Да окажат методическа и друга помощ на Стачните комитети във фирмите, организациите и ведомствата по провеждане и приключване на процедурите по ЗУКТС до 27.03.2006 год., с което да се гарантира възможност за провеждане на отраслови и браншови стачки и нацио-нална ефективна стачка.
6. Да започнат медийна кампания срещу намеренията на Правителството и работодателите за отнемане на со-циални придобивки, като посочат размерите на реалното изземване на средства за работа при вредни условия на труд и класа за прослужено време, за отделния бранш и отрасъл.

За Регионалните структури
ІІІ. Да се изградят общи регионални стачни комитети, които съвместно с другите териториални структури на КНСБ и КТ “Подкрепа” да започнат подготовката за провеждане на реги-онални протестни действия и ефективни стачки във фирмите, организациите и ведомствата, като:
1. Общите регионални стачни комитети и други син-дикални структури в региона да оказват конкретна по-мощ във фирмите, организациите и ведомствата при водене и приключване на процедурата по ЗУКТС в оп-ределения от закона срок, но не по-късно от 27 март 2006 г., с което ще се създаде възможност за провеж-дане на ефективни стачни действия и включване на на-емните работници и синдикалните членове в регионал-ните протести и стачки.
2. Във фирмите, организациите и ведомствата, къде-то няма синдикални структури на КНСБ и КТ “Подкрепа”, регионалните структури на двата синдиката да запознаят работниците и целия персонал чрез листовки, призиви и регионалните медии за посегателствата върху доходите им, орязването на трудовите им и социални права, като с това се мотивират за участие в регионалните протестни действия и ефективните стачки.
3. Регионалните стачни комитети, РКС, СРС и други териториални структури да проведат срещи с народни представители от съответния регион в 40-то НС и ги за-познаят с позициите на КНСБ и КТ “Подкрепа” по дейст-вията на правителството за едностранните му решения по промените в трудовото законодателство и орязване на доходите.
4. Регионалните стачни комитети и другите регионал-ни структури да проведат срещи с граждански и профе-сионални формирования за включването им в регио-налните и национални протести за отстояване интереси-те на българските граждани и хората на наемния труд.
5. За отстояване на трудовите, социални и синдикал-ни права, Регионалните стачни комитети, РКС, СРС и ос-таналите териториални структури да обсъдят и да про-ведат и други синдикално-граждански действия в регио-на, в който най-активно да бъдат включени работещите в отраслите, за които в българското законодателство е забранено провеждането на ефективни стачни действия – енергетика, здравеопазване, телекомуникациите и държавните служители.

За основните синдикални организации във фир-мите, организациите и учрежденията
І. Да започне изграждането на общи /обединени/ стачни коми-тети във фирмите, организациите и ведомствата, които да от-крият процедура по ЗУКТС за провеждане на ефективни стач-ни действия.
6. Срокът за приключване на процедурата по ЗУКТС за ефективни стачни действия на общите и/или отделни-те стачни комитети на КНСБ или КТ “Подкрепа” във фирмите, които ще вземат участие в националните стач-ни действия да завърши до 27. 03.2006 год.
7. Ръководствата на основните синдикални организа-ции и стачния комитет да направят достояние на колек-тива на отделната фирма, организация или учреждение размера на средствата за клас и вредни условия на труд по професии, с които ще се намали работната заплата и за които няма да има гаранции, че ще бъдат получавани и в следващ период.


V. Медийното отразяване на подготовката, организи-рането и провеждането на съвместните протестни и стачни действия да бъде координирано от пресцентровете на двете конфедерации на национално, регионално и отрласлово/ браншово равнище.