"ЧЕЗ България"

В “ЧЕЗ Разпределение България” АД липсата на ефективен социален диалог стана практика. Поради това в края на м. февруари синдикалните организации на КНСБ и КТ “Подкрепа” откриха процедура по ЗУКТС.

На 27.02. 2008 г., в деня на обявяване на процедурата по ЗУКТС, бяха предявени стачните искания. Основните от тях са:

1. Стачният комитет и работодателят да сключат споразумение за увеличаване с 25% на основните работни заплати, считано от 1 февруари 2008 г.;

2. Стачният комитет и работодателят да сключат споразумение за продължаване срока на действие на КТД, който е изтекъл на 31 януари 2008 г., до сключването на нов КТД;

3. Работодателят незабавно да спре едностранното “оптимизиране” на персонала, което води до влошаване на услугите, предлагани от дружеството и сериозно увеличава риска от трудови злополуки.

На проведен брифинг в централата на КНСБ с участието на лидерите на двете федерации към КНСБ и на КТ “Подкрепа”, както и Стачния комитет, бяха оповестени стачните искания и сроковете за преговори по чл. 3 и чл. 14 от ЗУКТС. Първите преговори по стачните искания по чл. 3 от ЗУКТС се проведоха на 4 март, но не бе постигнато споразумение.

­ На проведените на 11.03.2008г. поредни преговори по чл. 3 от ЗУКТС между ръководството на “ЧЕЗ Разпределение България” и Стачния комитет не се постигна договореност по 7, и то най-важните от 10-те стачни искания.

По другите стачни искания, като премахване на съществуващите дискриминационни разлики в основните месечни работни заплати за едни и същи длъжности и изработване и утвърждаване на длъжностни характеристики, които да съответстват на сключените индивидуални трудови договори, също не бе постигнато съгласие.

Срокът за непосредствените преговори по чл. 3 от ЗУКТС изтече на 11.03.2008 г.

Стачният комитет покани работодателя на 12.03.2008 г. да започнат преговори по чл. 14 от ЗУКТС за сключване на споразумение по изпълнение на минималните дейности.

На проведените на 13 март преговори по чл. 14 за минимално обслужване, също не се постигна договореност. Преговорите за сключване на споразумението продължиха до 19.03.2008 г., но и тогава не бе постигнато споразумение. Стачния комитет ще се обърне към Националния институт за помирение и арбитраж за определяне на арбитри, които ще се произнесат по параметрите на минималните дейности, по които ще се проведат ефективните стачни действия.

Има достатъчно поводи, за да ескалира сериозно социално напрежение.

доц. д-р  Желязко ХРИСТОВ, д.м.
Президент на КНСБ