Декларация на ИК на КНСБ за нова политика по доходите

 • IK_na_KNSB

 

Вече 25 години България се върти в омагьосания кръг на икономически псевдореформи, социални експерименти и въпреки реалните постижения на демократичното политическо устройство, обикновеният човек е подложен на ежедневни страдания и унижения в борбата за физическо оцеляване. 21% от българите живеят в нищета, под линията на бедност, а общо близо половината от населението на страната (49% по данни на Евростат) са в риск от бедност и социално изключване. По равнище на доходи, работни заплати и пенсии България трайно заема последно място в рамките на Европейския съюз.

Безпрецедентната по своята продължителност, обхват и дълбочина криза от последните 5 години допълнително усложни социално-икономическата ситуация в страната. Опитите за оттласкване от дъното се оказват безуспешни, очакваните двигатели на икономически растеж, базирани „на предлагането”, буксуват, а стагнацията в икономиката и намаляващото потребление доведоха до нова беда – дефлация, която унищожава стимулите за производство и застрашава възможностите за възстановяване. След 15 последователни месеца на дефлация на годишна база (от август 2013 г. до октомври 2014 г.) са налице сериозни негативни промени в домакинските бюджети и доходите от труд:

 • Намалява потреблението на основни хранителни продукти през второ и трето тримесечие на 2014 г. в сравнение с аналогичните периоди на предходната година.
 • След като общият разход средно на едно лице от домакинство спадна с 4.4% през второто тримесечие на 2014 г., през третото тримесечие спад отбеляза и общият доход на едно лице с 3.7%.
 • Темповете на номинален ръст на средната работна заплата рязко спаднаха от началото на 2014 г. и ако през предходните 5 години те бяха между 6 и 12%, то за първите девет месеца на настоящата година са средно около 2.3%.

Като има предвид трайната и незавидна позиция на България в сферата на доходите, задълбочилите се неравенства в условията на криза и очертаните по-горе опасни тенденции от последните месеци

ИК НА КНСБ НАСТОЯВА ЗА НОВА ПОЛИТИКА ПО ДОХОДИТЕ

Основни двигатели на растежа трябва да станат потреблението и инвестиционната активност. По-високите доходи и инвестициите в нова заетост са реалните предпоставки за устойчив икономически растеж. Заедно с това следва да се променят бюджетната и данъчна политика в посока на подобрена ефективност на приходите, по-голяма справедливост в данъчното натоварване и по-добро целеполагане и приоритетност в разпределението на средствата. Социално-осигурителните системи са в хроничен недостиг, следствие не само от демографската криза и укриването на осигурителни вноски, но и от безумната политика на последователно намаляване на осигурителните вноски. Без финансово стабилни осигурителни системи с адекватни размери на пенсии и обезщетения не може да бъде постигнат нужния баланс на солидарност и справедливост, не може да бъде гарантиран и социалният мир в страната.

ИК НА КНСБ АПЕЛИРА КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО И РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА

 • Разработването на спешен пакет от мерки за повишаване на доходите в страната за най-уязвимите слоеве от обществото – пенсионери, социално слаби граждани, работещи бедни, безработни и хора с увреждания.
 • Приемането на програма с конкретни параметри и прилагането на догонваща политика по доходите, съобразена с темповете на икономически растеж, но и с необходимостта от по-голяма справедливост в разпределението и преразпределението на създадения продукт.
 • Повишение на минималната работна заплата от началото на 2015 г. в размер на 400 лв. и гарантиране на предимствен ръст през целия 4-годишен период, с цел достигането на 50% съотношение спрямо средната работна заплата до края на 2018 г.
 • Договаряне на минималната работна заплата за страната, като се промени нормативната база за това. КНСБ настоява за изработване на механизъм за ежегодно договаряне на МРЗ, който да се опира на социални и икономически критерии и показатели.
 • Логистична подкрепа на бипартитния социален диалог и ежегодните преговори по препоръчителни индекси за ръст на работните заплати в отделните браншове, вкл. предоставяне на необходимата по обем, дълбочина и разрези статистическа и отчетна информация.
 • Ø Постигане на ежегоден ръст на средната работна заплата не по-малко от 10 % средно за периода до 2018 г.
 • Ø Нова философия и механизми на заплащане труда на работещите в бюджетните сектори и държавната администрация, съхраняващи професионалния им престиж, гарантиращи справедлива оценка на индивидуалния принос и достоен стандарт на живот.

Новата политика по доходите трябва да бъде заложена още с приемане параметрите на Бюджет 2015 г. Убедени сме, че тези и други съпътстващи мерки в областта на данъчната и осигурителната политика, в един общ пакет, ще дадат осезаем анти-дефлационен ефект и ще сложат началото на един нов устойчив модел на икономически растеж, базиран на повишаване на доходите и заетостта.

ИК на КНСБ призовава структурите на Конфедерацията, работодателите и правителството още от този месец да стартират спешни преговори по приемането на препоръчителни индекси за нарастване на заплатите в икономическите дейности от реалния сектор през 2015 г., както и по договарянето на ръст на заплатите в отраслите, браншовете, организациите и предприятията.

ИК на КНСБ
21.11.2014 г.