КНСБ алармира за гласен погром на правната уредба на трудовите правоотношения

КНСБ алармира обществеността за готвен гласен погром на правната уредба на трудовите правоотношения. Към внесения от Министерски съвет в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ) са постъпили предложения от народния представител от Коалиция за България Петър Кънев.

Като не оспорваме правата на народните представители на законодателна инициатива, включително и към вече внесени законопроекти, заявяваме, че по-голямата част от внесените предложения от Петър Кънев са насочени към орязване на права на работници и служители. Те имат противоконституционен характер и подозрително съвпадат с някои от предложенията на БТПП и БСК, свързани с т.нар. облекчение на бизнеса от „административна тежест”.

Опасни, необмислени и противоконституционни са предложенията, чрез които се цели отпадане на близо десет члена от КТ. Те уреждат реализацията на правото на синдикално сдружаване, синдикалната закрила, правилниците за вътрешния трудов ред, правомощия, свързани с контрола по спазването на трудовото законодателство, някои режими по организацията на работното време и ползването на годишните платени отпуски.

Инициирани като облекчаващи малките и средни предприятия, тези предложения повдигат въпроси за действието и приложението на някои норми от Конституцията ва РБългария. На първо място, поставяме въпроса за дискриминационния им характер спрямо работещите в микро, малки и средни предприятия и поставянето им в неравностойно положение спрямо работещите във всички останали предприятия. На второ място, предлаганите промени влизат в противоречие с принципа на Конституцията за еднаквите правни условия, които трябва да се създават от закона за всички правни субекти, които осъществяват стопанска дейност. На трето място, част от тях пряко нарушават конституционния принцип за правото на сдружаване и законовите условия за реализацията на това право. Създават затруднения за работниците и служителите, поставят ги в неизгодно положение с оглед реализацията на правото им на сдружаване.

Опитът за отмяна на правни норми от КТ, като приложими за посочените предприятия, влече след себе си въпроси, свързани с единното уреждане на трудови права и задължения чрез закон от ранга на кодекс. Това провокира дебат за различни правни режими при уредбата на трудовите отношения в зависимост от това колко работници или служители е наел един или друг работодател.

Неприемлива е и предлаганата промяна в чл. 138а от КТ, чрез който работодателят има възможност да въведе за определен срок непълно работно време, ако и доколкото представителите на работниците и служителите са дали предварително съгласие за това. Народният представител предлага вместо съгласие да се търси мнение от работниците и служителите чрез предварителни консултации. Опасните последици на това предложение се крият в намаляващата база за изчисляване на плащания по КТ (обезщетения, трудови възнаграждения) и на осигурителни плащания по Кодекса за социално осигуряване. Приемането на това предложение ще постави в неизгодно положение работещите не само като директна последица от намаляването на работното им време, а и като възможни негативи за тях от евентуално последващо прекратяване на трудовите им договори. Подобно предложение бе обсъждано като антикризисна мярка през 2009 и 2010 г. Тогава то бе прието като противовес и баланс в интерес на работника – да му се предостави обезщетение за времето, през което няма да получава пълното си възнаграждение не по негова вина, включително и да се уреди правото му едностранно да прекрати трудовия си договор със запазване на всички благоприятни осигурителни и трудово-правни последици от това.

Предвид казаното и като отчитаме някои други предложения, които определено са непремислени, обслужват изцяло интересите на работодателя за сметка на правата и интересите на работниците и служителите, КНСБ заявява категорично, че не може да приеме подобни предложения. В предстоящото им обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество КНСБ ще изложи аргументи в подкрепа на отношението си към предложенията.

Алармираме обществото, работниците и служителите и членовете на синдиката да реагират по подходящ начин на тези предложения, които намираме за лобистки, насочени в интерес на капитала и част от очевидната атака, предприета в последните седмици от бизнес-работодателски организации към орязване на права и пренебрегване на изконни човешки интереси на работниците и служителите.

Предложенията на народния представител ще бъдат визуализирани на сайта на КНСБ за сведение на интересуващите се. На сайта на КНСБ ще публикуваме и становището ни по тези предложения, както и по предложението на друга група народни представители от Коалиция за България, насочени към възстановяване на правото на работодателя да прекрати трудово правоотношение на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работещи в публичния сектор.

Предложения на народния представител от Коалиция за България Петър Кънев към внесения от Министерски съвет в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда