Подкрепете идеята за ликвидиране на принудителния труд

Не на принудителния труд

Ликвидирането на принудителния и/ или задължителния труд е идея Международната организация на труда (МОТ), заложена в Конвенция № 29 от 28 юни 1930 г.* Конвенцията е разработена, за да сложи край на принудителния труд във всички негови форми, който с течение на годините се увеличил и влошил до тревожно равнище.

През юни 2014 г. в Женева, Швейцария Международната конференция по труда предвижда в своя дневен ред да обсъди и приеме протокол, който да допълни Конвенцията относно принудителния труд и трафика на работна ръка, които съществуват в много трети, но и в европейски страни. Международни правни експерти се обединиха около тезата, че е налице спешна необходимост от по-строги мерки за превенция, от по-добра защита на работниците, както и от ефективна компенсация на работниците, за да се предотврати повторно виктимизиране.

За тази цел е подготвен нов обвързващ международен инструмент – допълнителен протокол към Конвенцията за принудителния труд на МОТ. През 2000 г. принудителният труд и трафикът на хора стана третият най-голям „бизнес” в света на престъпността, следвайки световните наркотици и търговията на оръжие (по данни на Службата на ООН по наркотиците и престъпността). През 2005 г. МОТ е изчислила, че на гърба на експлоатираните работници са реализирани незаконни годишни печалби в размер на 32 млрд. долара.

Молим за Вашето активно участие и подкрепа на инициативата, предприета от Международната конфедерация на профсъюзите, на следната интернет страница: http://act.equaltimes.org/en/protocol

Необходимо е да попълните имейла си, името и фамилията си, както и да посочите държавата, в която живеете. След като натиснете „next page”,автоматично ще се генерира писмо до министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, в което заявявате, че искате България да се присъедини към допълнителния протокол към Конвенцията срещу принудителния и/ или задължителния труд. С натискане на бутона „sendизпращате имейла си.

*На тази дата Конвенцията е приета от общата конференция на Международната организация на труда на нейната четиринадесета сесия. Конвенцията е в сила от 1 май 1932 г., в съответствие с член 28. Тя е ратифицирана от България с Указ № 14 от 7 юли 1932 г. (Обн., ДВ, бр. 91 от 26.07.1932 г.).