Законът за стачките е остарял, констатира Юридическият консултативен комитет към КС на КНСБ

 

  • Stacki1

Законът за стачките е остарял. Това констатира Юридическият консултативен комитет към КС на КНСБ по време на дискусия на 31 октомври 2017, на която се проведе и първото заседание на новоизбрания му състав.

Обсъдени бяха необходими промени в нормативната уредба и/или в ЗУКТС на правото на стачка на работниците и служителите. По време на срещата бе подчертано, че законът е в сила от 17.03.1990 г. и е бил приет от 35-то Народно събрание при друга обществено-икономическа и политическа ситуация в страната, близо една година преди приемането на Конституцията на РБ. В нея правото на стачка е провъзгласено като конституционно право и в този си вид законът вече не отговаря на потребностите на днешния ден. 

По време на своята презентация Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ и председател на комитета, отрази и проведената до момента дискусия от социалните партньори – синдикати, работодатели и МТСП в рамките на проект „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“, компонент 2 от проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“ на МТСП. Той открои становището на КНСБ и сподели добър опит и практики от учебно посещение в Конфедерация Швейцария и Централата на Международната организация по труда в Женева.

В рамките на дискусията Николай Недев, национален секретар на КНСБ, анотира проект на Правила за работа на юридическия комитет. От своя страна Чавдар Христов определи структурата и състава му като колегиален, консултативен и постоянно действащ единен орган, който изразява становища и подпомага дейността на КС на КНСБ.
В дискусията експертни становища изразиха Елка Арнаудова, Стойчо Кръстев, Петко Нинов и др.