Съчетаването на семейния и трудовия живот трябва да е подчинено на норма, а не да става „на добра воля”

„Всеки от нас е имал ситуация в собствения си живот, в която му се е налагало да реши личен или семеен проблем през работно време. Когато това се е случвало, е ставало „на добра воля” от страна на работодателя. Нашата задача е да го подчиним на норма.” Това каза изпълнителният секретар на КНСБ Чавдар Христов на пресконференция днес, 10 април 2012 г. в централата на Конфедерацията.

Пресконференцията откри президентът на КНСБ Пламен Димитров и на нея бяха представени конкретните предложения на Конфедерацията за изменения и допълнения в КТ с оглед съвместяването на личния, семеен и трудов живот. Предложенията бяха представени в две групи:

 

І. Работно време

 

Чрез допълнения в режимите на работното време да се даде възможност или уреди като право да се отсъства ОТ РАБОТА през определени часове от работния ден при належащи:
1. лични нужди;
2. семейни, в това число задължения към родители или пълнолетни деца в нужди, вкл. някакъв близък кръг роднини по съребрена линия.

Часовете в които се отсъства от работа през определени работни дни от седмицата:
1. да се отработват в други дни от седмицата, ако производственият процес позволява това при запазено заплащане ИЛИ
2. да се ползват без отработване, при редуциране на заплащането, щом производствения процес не позволява компенсиране в други дни
3. по подобие на плаващото или сумираното изчисляване на работното време да се допусне възможност за въвеждане на договорено работно време за определени периоди от време, по искане на работника, ако работния процес позволява това.

Сега плаващото и сумираното се въвеждат от работодателя по негова преценка в зависимост от производствени интереси.

Ето горните идеи в по-конкретен вид и съдържание.

1. Организация на работното време с оглед съчетаване на трудовия и семеен живот(нов член)

Чл. ХZ (1) По предложение на работника или служителя с оглед съчетаване на трудовия и семейния живот, чрез допълнително споразумение към трудовия договор могат да се уговорят:
1. Право да се отсъства от работа през определени часове от работния ден в рамките на работната седмицата или месеца, които да се компенсират с работа през други дни от работната седмица или месец, без да с променя размера на месечното трудово възнаграждение.
2. Право да се отсъства от работа през определени часове от работния ден в рамките на работната седмицата или месеца, които да се компенсират с работа през други дни от работната седмица или месец, при съответното редуциране на размера на месечното трудово възнаграждение.
(2) С колективен трудов договор,по аналогия със сумираното изчисляване на работното време, могат да се договорят типови режими на работно време, които могат да се въведат за отделни работници или служители, по тяхно искане, тогава когато това се налага с оглед съчетаване на трудовият им и семеен живот.

2. Разпределение на работното време

Чл. 139. Нова алинея
(нова алинея, след алинея 2-ра) Работно време с променливи граници, може да се въведе и за работници и служители по тяхно искане, тогава когато това се налага с оглед съчетаване на трудовият им и семеен живот.

3. Работа на смени

Чл. 141. Нова алинея
(нова алинея, след алинея 6-та) По искане на работник и служител, когато това се налага с оглед съчетаване на трудовият му и семеен живот, за определени периоди от време той се включва в графици за работа в дневна или предпочитана от него смяна.

4. Недопустимост на извънредния и нощен труд

В чл. 140 и чл.147 КТ да се създадат текстове, чрез които при доказана нужда, свързана със съчетаване на трудовият му и семеен живот, по негово искане, за определени периоди от време и при определени условия, не може да му се възлага извънреден или нощен труд.

ІІ. Отпуски

1. Въвеждането на нов отпуск по семейни причини, който да бъде до 4 дни в годината. Платен или неплатен. С възможност за договаряне на заплащане от работодателя през индивидуален или колективен договор, ако е неплатен.
Става дума за право при определени условя, свързани със съчетаване на трудовия и семеен живот. Отпускът може да се ползва при режим на уведомяване, поне един ден предварително, а ако нуждата е спешна, вкл. и с инцидентно уведомяване на работодателя или упълномощено от него лице.
Ползването е не повече от два дни последователно, а със съгласието на работодател и четирите дни. С КТД да може да се уговарят и по-големи размери на този отпуск при намалено на наполовина заплащане.
Правото на този отпуск да не може да се прехвърля за следваща година.
Уреден в Кодекса на труда, като нова алинея в чл.157 КТ-краткотрайни отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения. Или в отделен текст от закона например нов чл.157а КТ, като отпуск, свързан със задължения обхващащи личния и семейния живот.

2. Допускане на възможност част от платения годишен отпуск (например до 3 дни) да се ползва инцидентно само с уведомяване на работодателя при нужди, свързани със съчетаване на трудовия и семеен живот.

3. Да се увеличи периода от време, за който се изплаща парично обезщетение за гледане на болен член на семейството над 18-годишна възраст (чл.45, ял.1, т.1 КСО). Сега размерът на това обезщетение е на всеки осигурен – до 10 календарни дни през една календарна година.
Гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болен член на семейството над 18-годишна възраст – на всеки осигурен до 10 календарни дни през една календарна година.

4. Отпускът по чл.168 от КТ – работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст има право на два работни дни, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст – на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година, ако това е уговорено в КТД, да стане право по силата на закона. Да се помисли за ползване на такъв отпуск и от бащата на децата.
Стана ясно, че предложенията ще бъдат внесени за разглеждане в НСТС, където ще бъдат обсъдени съвместно с работодателите и правителството, а амбицията са реалните законодателни промени.
Пламен Димитров обособи и други предложения на КНСБ към Министерство на финансите и Министерство на труда и социалната политика (МТСП). Решенията във финансово отношение, които КНСБ предлага, касаят данъчното облагане. Президентът на Конфедерацията отбеляза, че е необходимо да се възобнови дебатът за семейното подоходно облагане, който е един от действащите механизми за ограничаване на бедността. КНСБ също предлага да бъдат въведени данъчни облекчения за работодатели, които правят инвестиции в социална инфраструктура (детски стаи, места за хранене и т.н.) в близост до предприятията им, и за такива, които финансират конкретни социални услуги и пакети.

Президентът на КНСБ изрази опасения, че не е ясно дали схемата „Социални иновации в предприятията” (с бюджет 38 млн. лв.), която се управлява от Агенцията по заетостта, ще бъде изцяло реализирана, тъй като има изисквания, които възпрепятстват немалка част от предприятията да кандидатстват. Притесненията са за това, че през миналогодишната национална кампания „Правата на всеки са права на всички” на КНСБ, в която са обиколени над 50 предприятия в страната, само в едно от тях е разписан подобен проект. Лидерът на КНСБ предложи дейностите по схемата да бъдат намалени от 5 на 3, тъй като сега прекалено много се набляга на квалификацията и преквалификацията на заетите. Не на последно място трябва да се допусне съвместното кандидатстване на няколко фирми с общ проект, когато обстоятелствата благоприятстват това. Недостатък на схемата е и, че тя ограничава средствата за капиталови разходи до 25% от общия бюджет на проекта. КНСБ предлага този процент да бъде 40, така че да е възможно компаниите да правят инвестиции в социална инфраструктура.

Президентът на КНСБ отбеляза, че на 17 април стартира схемата на МТСП „Помощ в дома”, по която се предвижда да бъдат усвоени 6 млн. лв. до края на годината, а до 2014 г. – 30 млн. лв. Тази схема се управлява от Агенцията за социално подпомагане и ще даде възможност на безработни лица да предоставят услуги на крайно нуждаещи се лица в домовете им, а от друга страна – да придобият трудов стаж.

Пламен Димитров заяви, че КНСБ има намерение да организира среща и с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за търсене на възможности за съвместни усилия за ускорено изграждане и доизграждане на социалната инфраструктура в отделните общини. Той допълни, че трябва да се търси и гъвкавост при работното време на социалните заведения, тъй като то не е съобразено с възможностите на работещите, които се ползват от услугите им. Тук става въпрос най-вече за детските ясли и градини. С НСОРБ трябва да бъдат обсъдени и транспортните схеми на общинско и на областно равнище, така че транспортът да бъде удобен за хората на наемния труд.