КНСБ предлага на МТСП промени в схеми на ОП „РЧР”

Днес, 19.04.2012 г., КНСБ изпрати своите предложения до министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов за промени в няколко схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Предложенията са свързани с изготвения от КНСБ анализ за подобряване на съвместяването на семейния и трудовия живот.

Анализът на КНСБ „Провеждане на изследване „разходи – ползи” от въвеждане на мерки за съвместяване на семейния и трудов живот”, реализиран в рамките на проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” по ОП „РЧР”, направи изводи и оценки, които потвърждават възможността да се постигат в краткосрочен, и в дългосрочен план икономически ефекти от провеждане на социални политики и мерки насочени към подобряване на условията за балансиране на трудовия и семейния живот.

КНСБ предлага да бъдат направени няколко конкретни промени в схемата „Социални иновации в предприятията” от ОП „РЧР”, с което ще бъдат предприети мерки насочени към подобряване на условията за съвместяване на трудовия и семеен живот. В настоящия си вид схемата практически ограничава участието на малки предприятия и демотивира работодателите за разработване на проекти и кандидатстване. За да се акумулират достатъчно средства за социална иновация по тази схема, предприятието бенефициент трябва да има поне 200 заети, които да бъдат преквалифицирани.

За да бъде схемата приложима и да има смисъл от нейното реализиране, са необходими следните промени:

  1. Процентът на прилагано «кръстосано финансиране»да бъде до 20%. Съгласно изискванията за всяка приоритетна ос допустимият процент е 10 на сто, но той се отнася за общия бюджет на оста. Така че следва да се направи рекапитулация на досега изпълнения процент и да се прецени колко може да се увеличи този в рамките на тази мярка.
  2. Броят на задължителните дейности в проектните предложения да бъдат намалени от 5 на 3, например две от дейностите да са квалификация, преквалификация, кариерно развитие на заетите лица или осигуряване на допълнително финансово стимулиране на лицата, за които се прилага гъвкаво работно време. Третата дейност от проектното предложение да бъде осигуряване социални придобивки за работниците, които да бъдат насочени към детски стаи, детски градини, места за хранени и др.
  3. В допустими дейности да бъдат добавени следните дейности:
  • Кът за деца или дневен център за деца, които не посещават детски заведения заведение, спортни площадки и др., като в случаите на организиране на дневен център се допуска наемането на здравен работник, който да полага грижи за децата;
  • Покриване разходите на работниците за извършване на дребни ремонти на вещи чрез наемане и обучение на специални лица, но не повече от три за извършване на тази дейност в рамките на предприятието или на место в зависимост от необходимостта;
  • Разработване на индивидуални планове на работното време, съчетани по начин, по който да не се нарушава работният процес и отработени часове.
  1. Създаване на възможност за кандидатстване с общ проект от няколко фирми, които да обединят своите усилия, цели и задачи за създаване на социална иновация за своите работници и служители.
  2. Във връзка с балансирането на семейния и трудов живот на работниците и служителите чрез предоставяне на социална инфраструктура в предприятието бенефициент, предлагаме размерът на капиталовите разходи за социални иновации да бъде увеличен от 25% на 40%. Така например разходите за изграждане на детски кът, детски стаи, дневни детски центрове, детски градини ще бъдат до 40 % от общата стойност на проект.

За по-голяма публичност и по-доброто популяризиране на схемата „Помощ в дома” от ОП „РЧР” КНСБ предлага във всеки областен град да се проведе информационен ден. По този начин ще може, поне на ниво област, да се осигури равен достъп до информационна кампания и да се включат повече бенефициенти – общински структури, юридически лица, създадени в съответствие с приложимото законодателство и др.