Колективните трудови договори минаха 2000 за 25 години

  • Direct 2
Преди 25 години тръгнахме от нула. Сега колективните трудови договори вече са над 2000, 70 от които на секторно равнище. Благодарение на нас, като синдикат, бе развита цялата нормативна база по този въпрос, включително и по чувствителни и непознати теми като дистанционния труд и надомната работа. Това обяви вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов на заседание на работната група по проекта DIRECT в централата на синдиката.


Проектът DIRECT, иницииран и управляван от КНСБ цели да изследва тенденциите в прякото работническо участие в шест страни-членки на ЕС (България, Кипър, Ирландия, Италия, Полша и Великобритания).
Участниците в него трябва да сравнят различните национални тенденции и да анализират причините за развитието на пряко участие, както и пречките пред неговото прилагане.

Основна цел на DIRECT e види какво е влиянието на прякото участие върху трудовите правоотношения в предприятията върху процедурите за разрешаване на конфликти, удовлетвореността на работното място и мотивацията на служителите, производителност и конкурентоспособност на компанията.

Крайният ефект се очаква да бъде подобряване на представителството на работниците и индустриалните отношения в предприятията в подкрепа на взаимоотношенията мениджмънт-работници/служители, укрепване на националния социален диалог и диалога на ниво компания.

Партньори на КНСБ в DIRECT са Българска стопанска камара,  Фондация Джузепе Ди Виторио - FDV, Италия, Институт за развитие на работниците – IDEAS, Ирландия, Конфедерация на кипърските работници – SEK, Кипър, Варшавски икономически институт – SGH, Полша, Кралски колеж Холуай и Бедфорд, RHBNC, Великобритания.