Браншов колективен трудов договор „Музикални и сценични изкуства”

Настоящият Браншов колективен трудов договор (БКТД), се сключва на основание основание чл.51б, ал.1 КТ и обхваща културните институти в бранша " Музикално-сценични изкуства", като отчита спецификата на труда на работещите от художествено-творческите, художествено-техническите и административни колективи. Този договор има за цел да установи работещи механизми за ползотворно сътрудничество между страните за постигане на по-добри условия на труд и заплащане.

Браншов колективен трудов договор „Целулозно-хартиена промишленост”

БКТД урежда въпросите на трудовите и осигурителни отношения в бранша и въпроси неуредени с повелителни разпоредби на закона, като насочва усилията към съгласуване на интересите за добронамерено решаване на възникналите спорове и предотвратяване на конфликтите.

Браншов колективен трудов договор „Горско стопанство”

Този договор има силата на браншов нормативен акт, който урежда въпросите на трудовите и осигурителните отношения отнасящи се до:
- трудово възнаграждение - работна заплата, допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения;
- трудова заетост, професионална квалификация и преквалификация;
- безопасност и здраве при работа;
- работно време, почивки и отпуски;
- социални мероприятия;
- условия за синдикална дейност и социално партньорство;
- процедура за присъединяване към КТД.