Нов кръг от консултации по разглеждането на Европейската Директива за работното време

Като част от преразглеждането на Европейската Директива за работното време, Европейската Комисия е стартирала задължителната втора фаза на консултации с представителите на работниците и работодателите на европейско ниво.

Тя представи също подробен доклад за правното въвеждане на Директивата за работното време в законодателството на държавите – членки.

При втората фаза на консултации специално се обръща внимание на мнението и вижданията на социалните парнтьори по двата алтернативни подхода, а именно : по-широка ревизия на директивата или по-ограничена). Търси се становище по ключови въпроси като :

  • работно време на повикване
  • определяне на минимум за времето на почивка
  • справяне с часове на извънреден труд
  • по-добро съгласуване между работния процес и семейния живот.
  • създаване на правила, там където законодателството е непълно.

При първата фаза на консултации широк консенсус беше постигнат между представителите на работниците и работодателите на европейско ниво. Ясното послание гласи, че са необходими спешни промени в настоящата Директива за работното време.Правилата трябва да позволяват по-голява гъвкавост на представителите да преговарят за детайлите при определяне на работното време на съответните нива.

В същото време, ЕК представи подробен доклад за въвеждането на настоящата Директива в законодателството на стратните - членки. Представени са ситуациите в различните страни, посочени са основните области на несъгласие и пропуски в законодателствата.

Комисията представи също и първите независими изследвания върху икономическото и социално въздействие на правилата за работното време и анализ на ефективните промени в моделите за работно време.

Тези изводи акцентират на теми като : вреден ефект от часовете извънреден труд върху човешкото здраве; мерките за икономии в държавите членки; преодоляване на ниската продуктивност в работата, тъй като работниците и служителите намират начини да намалят въздействието на тежките правила за работно време.

Изследването предлага също Директивата да играе роля на катализатор за постигане на по-добра ефективност и по-добър баланс между работа и свободно време.Комисията ще публикува тези резултати, за да улесни социалните партньори при провеждане на консултациите.