Висшето образование - приоритет

   На 25 март 2010 г., четвъртък, от 12.30 ч. на 11-я етаж в сградата на КНСБ ще се проведе работна среща между президента на КНСБ - проф. д-р Желязко Христов, председателя на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” (ВОН-КНСБ) – доц. Лиляна Вълчева и председатели на синдикалните организации от ВУ в София с министъра на образованието, младежта и науката – доц. СЕРГЕЙ ИГНАТОВ и председателя на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към 41-то НС г-н ОГНЯН СТОИЧКОВ.
    СЛЕД СРЕЩАТА ОТ 13.30 ч. В СЪЩАТА ЗАЛА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ.
    Водеща тема на срещата е сътрудничеството и диалога между социалните партньори и за съвместна целенасочена работа за развитието на висшето образование и науката в контекста на Програма 2020. До 2020 г. европейското висше образование трябва да осъществи важен принос за реализацията на проекта Европа на знанието, което да е силно креативно и иновативно. За целта страните трябва да изпълняват целите на Лисабонската стратегия за учене през целия живот, както и да разширят участието на гражданите във висшето образование.
     Европейските министри на висшето образование декларираха, че обществените инвестиции във висшето образование са приоритет.
    На обсъждане ще бъде подложен и въпроса за модела на финансиране за ВУ и БАН, както и  редовното месечно превеждане в пълен размер на субсидиите през 2010 г.
Важен акцент в срещата ще бъде и оценката за работата по проектозаконите за развитие на академичния състав и за висше образование.